Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.1992.2.11

| Akt utracił moc
Wersja od: 3 lutego 1992 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 3 lutego 1992 r.
w sprawie zniesienia państwowych biur notarialnych i ich oddziałów

Na podstawie art. 3 § 1 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - przepisy wprowadzające ustawę - prawo o notariacie oraz o zmianie kodeksu postępowania cywilnego i ustawy o księgach wieczystych (Dz. U. Nr 22, poz. 92) zarządza się, co następuje:
§  1. Znosi się z dniem 15 lutego 1992 r. następujące państwowe biura notarialne i ich oddziały działające w województwach:
1. W województwie ciechanowskim:
1) Państwowe Biuro Notarialne w Ciechanowie;
2) Państwowe Biuro Notarialne w Mławie oraz

Oddział Państwowego Biura Notarialnego w Mławie z siedzibą w Działdowie;

3) Państwowe Biuro Notarialne w Płońsku.
2. W województwie warszawskim:
1) Państwowe Biuro Notarialne w Grodzisku Mazowieckim;
2) Państwowe Biuro Notarialne w Nowym Dworze Mazowieckim oraz

Oddział Państwowego Biura Notarialnego w Nowym Dworze Mazowieckim z siedzibą w Legionowie;

3) Państwowe Biuro Notarialne w Otwocku;
4) Państwowe Biuro Notarialne w Pruszkowie;
5) Państwowe Biuro Notarialne w Warszawie oraz:
a) Oddział Państwowego Biura Notarialnego w Warszawie z siedzibą w Piasecznie;
b) Oddział Państwowego Biura Notarialnego w Warszawie z siedzibą w Wołominie.
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.