Dz.Urz.MS.2018.236

| Akt obowiązujący
Wersja od: 30 sierpnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 24 sierpnia 2018 r.
w sprawie zniesienia Oddziału Zewnętrznego w Warszawie-Bemowie Aresztu Śledczego w Warszawie-Białołęce

Na podstawie art. 72 § 4 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 652, 1010 i 1387) zarządza się, co następuje:
§  1.  Znosi się Oddział Zewnętrzny w Warszawie-Bemowie, z siedzibą przy ul. Kocjana 3, 01-473 Warszawa, woj. mazowieckie, podległy dyrektorowi Aresztu Śledczego w Warszawie-Białołęce.
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30 listopada 2018 r.