Zniesienie Oddziału Zewnętrznego w Giżycku Aresztu Śledczego w Suwałkach.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2019.202

| Akt obowiązujący
Wersja od: 17 września 2019 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 13 września 2019 r.
w sprawie zniesienia Oddziału Zewnętrznego w Giżycku Aresztu Śledczego w Suwałkach

Na podstawie art. 72 § 4 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 676, 679 i 1694) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Z dniem 30 września 2019 r. znosi się Oddział Zewnętrzny w Giżycku, z siedzibą przy ul. Warszawskiej 28A, 11-500 Giżycko, woj. warmińsko-mazurskie, podległy Dyrektorowi Aresztu Śledczego w Suwałkach.
§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.