Zniesienie niektórych wydziałów w sądach okręgowych oraz zmiana zarządzenia w sprawie utworzenia wydziałów w sądach okręgowych oraz ośrodków zamiejscowych sądów okręgowych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2016.214

| Akt jednorazowy
Wersja od: 20 grudnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 19 grudnia 2016 r.
w sprawie zniesienia niektórych wydziałów w sądach okręgowych oraz zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia wydziałów w sądach okręgowych oraz ośrodków zamiejscowych sądów okręgowych

Na podstawie art. 19 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 133, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.
Znosi się VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Sądzie Okręgowym w Gdańsku.
§  2.
W zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie utworzenia wydziałów w sądach okręgowych oraz ośrodków zamiejscowych sądów okręgowych (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 334, z późn zm.) w § 1 w pkt 6 wprowadza się następujące zmiany:
1)
lit. g otrzymuje brzmienie:

"g) VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - do rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości tego Sądu, ";

2)
uchyla się lit. h.
§  3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.