Dziennik resortowy

Dz.Urz.MS.2018.211

| Akt obowiązujący
Wersja od: 31 lipca 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 30 lipca 2018 r.
w sprawie zniesienia niektórych organów pomocniczych w Ministerstwie Sprawiedliwości

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1.  Znosi się:
1) Zespół do spraw oceny funkcjonowania systemu egzekucji;
2) Zespół do spraw bezpieczeństwa dokumentów sądowych.
§  2.  Tracą moc:
1) zarządzenie nr 97/14/DPK Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw oceny funkcjonowania systemu egzekucji (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 90);
2) zarządzenie nr 168/15/DWOiP Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw bezpieczeństwa dokumentów sądowych (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 163).
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.