Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSZ.2018.48

| Akt jednorazowy
Wersja od: 13 września 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 35
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 1
z dnia 12 września 2018 r.
w sprawie zniesienia Komitetu ds. bezpieczeństwa teleinformatycznego w Ministerstwie Spraw Zagranicznych

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz Dz. U. z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1.  Znosi się Komitet ds. bezpieczeństwa teleinformatycznego w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.
§  2.  Traci moc zarządzenie nr 3 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 21 stycznia 2014 r. w sprawie powołania i zadań Komitetu ds. bezpieczeństwa teleinformatycznego w Ministerstwie Spraw Zagranicznych (Dz. Urz. Min Spraw Zagr. z 2014 r. poz. 3).
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Spraw Zagranicznych kieruje działami administracji rządowej - członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej oraz sprawy zagraniczne na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych (Dz. U. poz. 98).