Dz.Urz.WUG.2018.153

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 62
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 2 lipca 2018 r.
w sprawie zniesienia Komisji do spraw Zagrożeń w Podziemnych Zakładach Górniczych Wydobywających Kopaliny inne niż Węgiel Kamienny

Na podstawie art. 166 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2017 r. poz. 2126 oraz z 2018 r. poz. 650 i 723) zarządza się, co następuje:
§  1.  Znosi się Komisję do spraw Zagrożeń w Podziemnych Zakładach Górniczych Wydobywających Kopaliny inne niż Węgiel Kamienny, powołaną zarządzeniem nr 3 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie Komisji do spraw Zagrożeń w Podziemnych Zakładach Górniczych Wydobywających Kopaliny inne niż Węgiel Kamienny (Dz. Urz. WUG z 2018 r. poz. 67).
§  2. 
1.  Informacje wymienione w § 20 ust. 2 pkt 1-3 zarządzenia, o którym mowa w § 1, dotyczące roku 2018, zostaną przedstawione w sprawozdaniu z działalności Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych, powołanej zarządzeniem nr 60 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych (Dz. Urz. WUG poz. 150), za rok 2018.
2.  Kopie dokumentów wymienione w § 20 ust. 3 zarządzenia, o którym mowa w § 1, dotyczące roku 2018, zostaną załączone do sprawozdania z działalności Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych, powołanej zarządzeniem nr 60 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych, za rok 2018.
§  3.  Traci moc zarządzenie nr 3 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie Komisji do spraw Zagrożeń w Podziemnych Zakładach Górniczych Wydobywających Kopaliny inne niż Węgiel Kamienny.
§  4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 1 lipca 2018 r.