Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MZ.2019.15

| Akt obowiązujący
Wersja od: 6 lutego 2019 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 6 lutego 2019 r.
w sprawie zniesienia Kolegium Ministra Zdrowia i Kolegium Ministerstwa Zdrowia

Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392, z 2015 r. poz. 1064 oraz z 2018 r. poz. 1669) zarządza się, co następuje:
§  1.  Znosi się Kolegium Ministra Zdrowia i Kolegium Ministerstwa Zdrowia utworzone na podstawie Zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 stycznia 2003 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Zdrowia (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 6 i 33 oraz z 2004 r. poz. 82).
§  2.  Traci moc zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2004 r. w sprawie ustalenia regulaminu działania Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia oraz Kolegium Ministra (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 125 oraz z 2016 r. poz. 49).
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 95).