Zniesienie Karpackiego Ośrodka Wsparcia Straży Granicznej imienia 1 Pułku Strzelców Podhalańskich w Nowym Sączu. - OpenLEX

Zniesienie Karpackiego Ośrodka Wsparcia Straży Granicznej imienia 1 Pułku Strzelców Podhalańskich w Nowym Sączu.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGSG.2016.56

Akt obowiązujący
Wersja od: 28 czerwca 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 59
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 28 czerwca 2016 r.
w sprawie zniesienia Karpackiego Ośrodka Wsparcia Straży Granicznej imienia 1 Pułku Strzelców Podhalańskich w Nowym Sączu

Na podstawie § 6 ust. 4 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1402, z późn. zm.) w związku z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.
Z dniem 1 stycznia 2017 r. znosi się Karpacki Ośrodek Wsparcia Straży Granicznej imienia 1 Pułku Strzelców Podhalańskich w Nowym Sączu, zwany dalej "Ośrodkiem".
§  2.
Prawa i obowiązki wynikające z umów i porozumień, których podmiotem był Komendant Karpackiego Ośrodka Wsparcia Straży Granicznej przejmuje Komendant Karpackiego Oddziału Straży Granicznej.
§  3.
Sprawy wszczęte i niezakończone przez Komendanta Karpackiego Ośrodka Wsparcia Straży Granicznej przed dniem 1 stycznia 2017 r. są prowadzone przez Komendanta Karpackiego Oddziału Straży Granicznej.
§  4.
Traci moc zarządzenie nr 1 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie utworzenia Karpackiego Ośrodka Wsparcia Straży Granicznej imienia 1 Pułku Strzelców Podhalańskich w Nowym Sączu (Dz. Urz. KGSG poz. 1, z późn. zm.).
§  5. 1
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z wyjątkiem § 4, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.
1 § 5 zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 64 z dnia 30 czerwca 2016 r. (Dz.Urz.KGSG.2016.61) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 28 czerwca 2016 r.