Dziennik resortowy

Dz.Urz.MS.2013.227

| Akt obowiązujący
Wersja od: 28 czerwca 2013 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 25 czerwca 2013 r.
w sprawie zniesienia i utworzenia niektórych wydziałów w sądach rejonowych oraz zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia wydziałów w sądach rejonowych

Na podstawie art. 19 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 427 i 662) zarządza się, co następuje:
§  1. Znosi się wydziały w następujących sądach rejonowych:
1) w Sądzie Rejonowym w Sosnowcu - VII i XI Wydział Karny;
2) w Sądzie Rejonowym w Tarnowie - VII Wydział Karny;
3) w Sądzie Rejonowym w Zawierciu - VI Wydział Karny.
§  2. Tworzy się VII Wydział Wykonywania Orzeczeń w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie.
§  3. W zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie utworzenia wydziałów w sądach rejonowych (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 95, z późn. zm.1)) w § 1 wprowadza się następujące zmiany:
1) w pkt 4 lit. d otrzymuje brzmienie:

"d) w Sądzie Rejonowym w Zawierciu:

– I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru właściwości tego Sądu,

– II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczenie we z obszaru właściwości tego Sądu,

– III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1a pkt 1 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,

– IV Wydział Pracy - sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości tego Sądu,

– V Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,

– VII Wydział Wykonywania Orzeczeń - wykonywanie orzeczeń w sprawach z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i w sprawach wykroczeniowych oraz windykacji należności Skarbu Państwa w sprawach z zakresu prawa karnego, cywilnego i rodzinnego;";

2) w pkt 11 lit. 1 otrzymuje brzmienie:

"l) w Sądzie Rejonowym w Sosnowcu:

– I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego, z wyłączeniem spraw przekazanych II Wydziałowi Cywilnemu,

– II Wydział Cywilny - sprawy nieprocesowe z zakresu prawa cywilnego,

– III Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości Prokuratury Rejonowej Sosnowiec-Południe w Sosnowcu,

– IV Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1a pkt 1 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,

– V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości tego Sądu oraz sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Będzinie, Dąbrowie Górniczej, Jaworznie i Sosnowcu,

– VI Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,

– IX Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości Prokuratury Rejonowej Sosnowiec-Północ w Sosnowcu,

– X Wydział Wykonywania Orzeczeń - - wykonywanie orzeczeń w sprawach z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i w sprawach wykroczeniowych oraz egzekucji należności sądowych we wszystkich rodzajach spraw sądowych,";

3) w pkt 12:
a) lit. d otrzymuje brzmienie:

"d) w Sądzie Rejonowym w Kielcach:

– I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego, w których nazwiska (nazwy) powodów bądź wnioskodawców zaczynają się na litery od A do J,

– II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego i karnego skarbowego z obszaru działania Prokuratury Rejonowej Kielce-Wschód w Kielcach w granicach przebiegających od przecięcia ul. Domaszowskiej ze wschodnią granicą administracyjną miasta, środkiem ul. Domaszowskiej do skrzyżowania z al. Solidarności, środkiem al. Solidarności (z wyłączeniem budynków nr 4 przy al. Solidarności i nr 46/1 przy ul. Kościuszki) do skrzyżowania z al. IX Wieków Kielc, środkiem al. IX Wieków Kielc do skrzyżowania z ul. Warszawską, środkiem ul. Warszawskiej (z wyłączeniem budynku nr 20B) do skrzyżowania z ul. Pocieszka, środkiem ul. Pocieszka do przecięcia z rzeką Silnicą, wzdłuż rzeki Silnicy do al. IX Wieków Kielc, środkiem al. IX Wieków Kielc do ronda im. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, środkiem ul. 1 Maja do wiaduktu nad linią kolejową Kraków - Warszawa i wzdłuż linii kolejowej Kraków - Warszawa, a następnie południową i wschodnią granicą administracyjną miasta,

– III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1a pkt 1 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,

– IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości tego Sądu oraz sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Busku-Zdroju, Jędrzejowie, Kielcach, Końskich, Ostrowcu Świętokrzyskim, Sandomierzu, Skarżysku-Kamiennej i Starachowicach,

– V Wydział Gospodarczy - sprawy gospodarcze oraz sprawy upadłościowe i naprawcze z obszaru właściwości sądów rejonowych w Busku-Zdroju, Jędrzejowie, Kielcach, Końskich, Ostrowcu Świętokrzyskim, Sandomierzu, Skarżysku-Kamiennej i Starachowicach,

– VI Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,

– VII Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego, w których nazwiska (nazwy) powodów bądź wnioskodawców zaczynają się na litery od K do O,

– VIII Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego, w których nazwiska (nazwy) powodów bądź wnioskodawców zaczynają się na litery od P do Ż,

– IX Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego i karnego skarbowego z obszaru działania Prokuratury Rejonowej Kielce-Zachód w Kielcach w granicach przebiegających od przecięcia ul. Domaszowskiej ze wschodnią granicą administracyjną miasta, środkiem ul. Domaszowskiej do skrzyżowania z al. Solidarności, środkiem al. Solidarności (wraz z budynkami nr 4 przy al. Solidarności i nr 46/1 przy ul. Kościuszki) do skrzyżowania z al. IX Wieków Kielc, środkiem al. IX Wieków Kielc do skrzyżowania z ul. Warszawską, środkiem ul. Warszawskiej (wraz z budynkiem nr 20B) do skrzyżowania z ul. Pocieszka, środkiem ul. Pocieszka do przecięcia z rzeką Silnicą, wzdłuż rzeki Silnicy do al. IX Wieków Kielc, środkiem al. IX Wieków Kielc do ronda im. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, środkiem ul. 1 Maja do wiaduktu nad linią kolejową Kraków - Warszawa i wzdłuż linii kolejowej Kraków - Warszawa, a następnie zachodnią i północną granicą administracyjną miasta,

– X Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego - sprawy Krajowego Rejestru Sądowego z obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Kielcach,

– XI Wydział Karny - sprawy wykroczeniowe z całego obszaru właściwości tego Sądu,

– XII Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego i karnego skarbowego z obszaru gmin Bieliny, Chęciny, Daleszyce, Górno, Masłów, Miedziana Góra, Morawica, Piekoszów, Raków, Sitkówka-Nowiny, Strawczyn i Zagnańsk,

– XIII Wydział Wykonywania Orzeczeń Karnych - wykonywanie orzeczeń w sprawach z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i w sprawach wykroczeniowych,",

b) lit. j otrzymuje brzmienie:

"j) w Sądzie Rejonowym w Skarżysku-Kamiennej:

– I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru właściwości tego Sądu,

– II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,

– III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1a pkt 1 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,

– IV Wydział Pracy - sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości sądów rejonowych w Końskich i Skarżysku-Kamiennej,

– V Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,";

4) w pkt 27 lit. k otrzymuje brzmienie:

"k) w Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu:

– I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego, w których nazwiska (nazwy) pozwanych w sprawach "C" i nazwiska (nazwy) wnioskodawców w sprawach "Ns", "Co" i "Cps" rozpoczynają się na litery od A do Ł, z wyłączeniem spraw przekazanych II Wydziałowi Cywilnemu,

– II Wydział Cywilny - sprawy z zakresu postępowania egzekucyjnego oraz windykacji należności w sprawach cywilnych, z wyłączeniem postępowania egzekucyjnego w sprawach rodzinnych i opiekuńczych (art. 1050-1051 k.p.c.),

– III Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości Prokuratury Rejonowej Poznań-Nowe Miasto w Poznaniu,

– IV Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1a pkt 1 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,

– V Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego, w których nazwiska (nazwy) pozwanych w sprawach "C" i nazwiska (nazwy) wnioskodawców w sprawach "Ns", "Co" i "Cps" rozpoczynają się na litery od M do Ż, z wyłączeniem spraw przekazanych II Wydziałowi Cywilnemu,

– VI Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości Prokuratury Rejonowej Poznań-Wilda w Poznaniu,

– VII Wydział Gospodarczy - Rejestru Zastawów - sprawy rejestru zastawów z obszaru właściwości sądów okręgowych w Koninie, Poznaniu i Zielonej Górze,

– VIII Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego - sprawy Krajowego Rejestru Sądowego z obszaru sądów rejonowych Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu i Poznań-Stare Miasto w Poznaniu z obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Poznaniu,

– IX Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego - sprawy Krajowego Rejestru Sądowego z obszaru sądów okręgowych w Kaliszu i Koninie oraz sądów rejonowych w Gnieźnie, Grodzisku Wielkopolskim, Kościanie, Lesznie, Pile, Szamotułach, Środzie Wielkopolskiej, Trzciance i Wągrowcu,";

5) w pkt 38 lit. d otrzymuje brzmienie:

"d) w Sądzie Rejonowym w Tarnowie:

– I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru miasta Tarnów oraz gmin Lisia Góra, Pleśna, Radłów, Skrzyszów, Tarnów, Wierzchosławice i Wojnicz,

– II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru miasta Tarnów oraz gmin Ciężkowice, Gromnik, Lisia Góra, Pleśna, Radłów, Ryglice, Rzepiennik Strzyżewski, Skrzyszów, Szerzyny, Tarnów, Tuchów, Wierzchosławice i Wojnicz,

– III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1a pkt 1 ustawy z obszaru miasta Tarnów oraz gmin Ciężkowice, Gromnik, Lisia Góra, Pleśna, Radłów, Ryglice, Rzepiennik Strzyżewski, Skrzyszów, Szerzyny, Tarnów, Tuchów, Wierzchosławice i Wojnicz,

– IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości tego Sądu oraz sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Bochni, Brzesku i Tarnowie,

– V Wydział Gospodarczy - sprawy gospodarcze oraz sprawy upadłościowe i naprawcze z obszaru właściwości sądów rejonowych w Bochni, Brzesku i Tarnowie,

– VI Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru miasta Tarnów oraz gmin Lisia Góra, Pleśna, Radłów, Skrzyszów, Tarnów, Wierzchosławice i Wojnicz,

– IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Tuchowie - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru gmin Ciężkowice, Gromnik, Ryglice, Rzepiennik Strzyżewski, Szerzyny i Tuchów,

– X Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w Tuchowie - sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru gmin Ciężkowice, Gromnik, Ryglice, Rzepiennik Strzyżewski, Szerzyny i Tuchów,

– XI Wydział Wykonywania Orzeczeń Karnych - wykonywanie orzeczeń w sprawach z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i w sprawach wykroczeniowych z obszaru miasto Tarnów oraz gmin Ciężkowice, Gromnik, Lisia Góra, Pleśna, Radłów, Ryglice, Rzepiennik Strzyżewski, Skrzyszów, Szerzyny, Tarnów, Tuchów, Wierzchosławice i Wojnicz,

– XII Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w Dąbrowie Tarnowskiej - sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru gmin Bolesław, Dąbrowa Tarnowska, Gręboszów, Mędrzechów, Olesno, Radgoszcz, Szczuciu, Wietrzychowice i Żabno,

– XIII Zamiejscowy Wydział Karny z siedzibą w Dąbrowie Tarnowskiej - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru gmin Bolesław, Dąbrowa Tarnowska, Gręboszów, Mędrzechów, Olesno, Radgoszcz, Szczuciu, Wietrzychowice i Żabno,

– XIV Zamiejscowy Wydział Rodzinny i Nieletnich z siedzibą w Dąbrowie Tarnowskiej - sprawy określone w art. 12 § 1a pkt 1 ustawy z obszaru gmin Bolesław, Dąbrowa Tarnowska, Gręboszów, Mędrzechów, Olesno, Radgoszcz, Szczucin, Wietrzychowice i Żabno,

– XV Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Dąbrowie Tarnowskiej - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru gmin Bolesław, Dąbrowa Tarnowska, Gręboszów, Mędrzechów, Olesno, Radgoszcz, Szczucin, Wietrzychowice i Żabno;";

6) w pkt 40 lit. g otrzymuje brzmienie:

"g) w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie:

– I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego podlegające rozpoznaniu w trybie procesowym, w których nazwisko osoby fizycznej, nazwa osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, bądź oznaczenie jednostki Skarbu Państwa będącej stroną pozwaną zaczyna się na litery od A do M, oraz sprawy z zakresu prawa cywilnego należące do innych niż proces rodzajów postępowania, w których nazwisko osoby fizycznej, nazwa osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, bądź oznaczenie jednostki Skarbu Państwa wszczynającej postępowanie zaczyna się na litery od A do M, z wyjątkiem spraw o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu, w których decydujące - według tego samego kryterium - jest oznaczenie dłużnika,

– II Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego podlegające rozpoznaniu w trybie procesowym, w których nazwisko osoby fizycznej, nazwa osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, bądź oznaczenie jednostki Skarbu Państwa będącej stroną pozwaną zaczyna się na litery od N do Ż, oraz sprawy z zakresu prawa cywilnego należące do innych niż proces rodzajów postępowania, w których nazwisko osoby fizycznej, nazwa osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, bądź oznaczenie jednostki Skarbu Państwa wszczynającej postępowanie zaczyna się na litery od N do Ż, z wyjątkiem spraw o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu, w których decydujące - wg tego samego kryterium - jest oznaczenie dłużnika,

– III Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego i karnego skarbowego, w których nazwiska oskarżonych rozpoczynają się na litery od A do J, oraz czynności sądowe w postępowaniu przygotowawczym z całego obszaru właściwości tego Sądu,

– IV Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego i karnego skarbowego, w których nazwiska oskarżonych rozpoczynają się na litery od K do P, z wyłączeniem spraw przekazanych III Wydziałowi Karnemu,

– V Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego i karnego skarbowego, w których nazwiska oskarżonych rozpoczynają się na litery od R do Ż, z wyłączeniem spraw przekazanych III Wydziałowi Karnemu, oraz sprawy wykroczeniowe z całego obszaru właściwości tego Sądu,

– VI Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1a pkt 1 ustawy z obszaru właściwości Sądu,

– VII Wydział Wykonywania Orzeczeń - wykonywanie orzeczeń w sprawach z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i w sprawach wykroczeniowych,".

§  4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r.
______

1) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Sprawiedl. z 2012 r. poz. 155 i 168 oraz z 2013 r. poz. 55 i 173.