Dziennik resortowy

Dz.Urz.MS.2013.173

| Akt obowiązujący
Wersja od: 29 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 26 marca 2013 r.
w sprawie zniesienia i utworzenia niektórych wydziałów w sądach rejonowych oraz zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia wydziałów w sądach rejonowych oraz o zmianie zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie utworzenia wydziałów w sądach rejonowych

Na podstawie art. 19 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1. Znosi się wydziały w następujących sądach rejonowych:
1) w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie - IV Wydział Rodzinny i Nieletnich;
2) w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie - V Wydział Karny.
§  2. Tworzy się V Wydział Wykonywania Orzeczeń w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie.
§  3. W zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie utworzenia wydziałów w sądach rejonowych (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 95, 155 i 168 oraz z 2013 r. poz. 55) w § 1 wprowadza się następujące zmiany:
1) w pkt 15 lit. e otrzymuje brzmienie:

"e) w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie:

- I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru części miasta Kraków w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Śródmieście, którą obejmuje dzielnica pomocnicza I,

- II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego i karnego skarbowego z obszaru części miasta Kraków w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Śródmieście, którą obejmuje dzielnica pomocnicza I, sprawy o wykroczenia i wykroczenia skarbowe z obszaru części miasta Kraków w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Śródmieście oraz gmin Iwanowice, Michałowice, Skała, Słomniki i Sułoszowa, a także sprawy z obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Krakowie przekazane na mocy przepisów wydanych na podstawie art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe (Dz. U. Nr 5, poz. 24, z późn. zm.) oraz sprawy określone w art. 115-119 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.),

- III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1a pkt 1 ustawy z obszaru części miasta Kraków w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Śródmieście oraz gmin Iwanowice, Michałowice, Skała, Słomniki i Sułoszowa,

- IV Wydział Gospodarczy - sprawy gospodarcze z części miasta Kraków w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnic Krowodrza i Śródmieście oraz z obszaru właściwości sądów rejonowych w Oświęcimiu i Wadowicach,

- V Wydział Gospodarczy - sprawy gospodarcze z obszaru właściwości sądów rejonowych dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie, z wyłączeniem części miasta w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Krowodrza, dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie, dla Krakowa-Podgórza w Krakowie, dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, z wyłączeniem części miasta w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Śródmieście oraz w Chrzanowie, Myślenicach, Olkuszu i Wieliczce,

- VI Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru części miasta Kraków w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Śródmieście, którą obejmują dzielnice pomocnicze II i III, oraz gmin Iwanowice, Michałowice, Skała, Słomniki i Sułoszowa,

- VII Wydział Gospodarczy - Rejestru Zastawów - sprawy rejestru zastawów z obszaru właściwości sądów okręgowych w Kielcach, Krakowie, Nowym Sączu i Tarnowie,

- VIII Wydział Gospodarczy - sprawy upadłościowe i naprawcze z obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Krakowie,

- IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Słomnikach - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru gmin Iwanowice, Michałowice i Słomniki,

- XI Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego - sprawy Krajowego Rejestru Sądowego z obszaru właściwości sądów rejonowych dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Krowodrza, dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Nowa Huta, dla Krakowa-Podgórza w Krakowie, dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Śródmieście z obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Krakowie,

- XII Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego - sprawy Krajowego Rejestru Sądowego z obszaru właściwości sądów okręgowych w Nowym Sączu i Tarnowie oraz sądów rejonowych dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie, z wyłączeniem części miasta w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Krowodrza, dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie, z wyłączeniem części miasta w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Nowa Huta, dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, z wyłączeniem części miasta w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Śródmieście oraz w Chrzanowie, Myślenicach, Olkuszu, Oświęcimiu, Wadowicach i Wieliczce z obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Krakowie,

- XIV Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego i karnego skarbowego, z wyłączeniem spraw o wykroczenia skarbowe, z obszaru części miasta Kraków w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Śródmieście, którą obejmują dzielnice pomocnicze II i III, oraz gmin Iwanowice, Michałowice, Skała, Słomniki i Sułoszowa, a także sprawy przekazane Sądowi Rejonowemu dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie w trybie art. 36 k.p.k.,

- XV Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w Miechowie - sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru gmin Charsznica, Gołcza, Kozłów, Książ Wielki, Miechów, Racławice i Słaboszów,

- XVI Zamiejscowy Wydział Karny z siedzibą w Miechowie - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru gmin Charsznica, Gołcza, Kozłów, Książ Wielki, Miechów, Racławice i Słaboszów,

- XVII Zamiejscowy Wydział Rodzinny i Nieletnich z siedzibą w Miechowie - sprawy określone w art. 12 § 1a pkt 1 ustawy z obszaru gmin Charsznica, Gołcza, Kozłów, Książ Wielki, Miechów, Racławice i Słaboszów,

- XVIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Miechowie - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru gmin Charsznica, Gołcza, Kozłów, Książ Wielki, Miechów, Racławice i Słaboszów,";

2) w pkt 40:
a) lit. d otrzymuje brzmienie:

"d) w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie:

– I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru części m.st. Warszawy w granicach ustalonych dla zachodniej części dzielnicy Mokotów, tj. na zachód od osi ul. Waryńskiego i Puławskiej i na północ od osi al. Wilanowskiej oraz ul. Marynarskiej i Sasanki, z wyłączeniem spraw rozpoznawanych w postępowaniu nakazowym i upominawczym przekazanych II Wydziałowi Cywilnemu,

– II Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru części m.st. Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnicy Ursynów oraz południowo-zachodniej części obszaru dzielnicy Mokotów, tj. na południe od osi ul. Sasanki, Marynarskiej i al. Wilanowskiej oraz na zachód od osi ul. Puławskiej, a także sprawy rozpoznawane w postępowaniu nakazowym i upominawczym z całego obszaru właściwości tego Sądu,

– III Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru części m.st. Warszawy w granicach ustalonych dla zachodniej części dzielnicy Mokotów, tj. na zachód od ul. Waryńskiego i Puławskiej (włącznie z tymi ulicami), z wyłączeniem spraw przekazanych XIV Wydziałowi Karnemu,

- V Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1a pkt 1 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,

- VI Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru części m.st. Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic Bemowo, Bielany, Ochota i Żoliborz oraz gminy Izabelin,

– VII Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru części m.st. Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic Mokotów i Wilanów,

– VIII Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru części m.st. Warszawy w granicach ustalonych dla wschodniej części dzielnicy Mokotów, tj. na wschód od ul. Waryńskiego i Puławskiej, z wyłączeniem spraw przekazanych XIV Wydziałowi Karnemu,

– IX Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru części m.st. Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic Białołęka, Praga Północ i Targówek,

– X Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru części m.st. Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic Śródmieście i Wola oraz gminy Łomianki,

– XII Wydział Wykonywania Orzeczeń - wykonywanie orzeczeń w sprawach z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i w sprawach wykroczeniowych oraz egzekucji należności sądowych we wszystkich rodzajach spraw sądowych,

- XIII Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru części m.st. Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic Ursus, Ursynów i Włochy,

– XIV Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru części m.st. Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic Ursynów i Wilanów oraz czynności sądowe w postępowaniu przygotowawczym z całego obszaru właściwości tego Sądu,

– XV Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru części m.st. Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic Praga Południe, Rembertów, Wawer i Wesoła,

– XVI Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru części m.st. Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnicy Wilanów i wschodniej części dzielnicy Mokotów, tj. na wschód od osi ul. Waryńskiego i Puławskiej, z wyłączeniem spraw rozpoznawanych w postępowaniu nakazowym i upominawczym przekazanych II Wydziałowi Cywilnemu,",

b) lit. h otrzymuje brzmienie:

"h) w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie:

- I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru części m.st. Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnicy Żoliborz oraz gmin Izabelin i Łomianki,

- II Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru części m.st. Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnicy Bielany,

– III Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe, w których nazwiska oskarżonych lub obwinionych albo nazwisko pierwszego z oskarżonych lub obwinionych rozpoczynają się na litery od A do Ł oraz czynności sądowe w postępowaniu przygotowawczym z całego obszaru właściwości tego Sądu,

– IV Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe, w których nazwiska oskarżonych lub obwinionych albo nazwisko pierwszego z oskarżonych lub obwinionych rozpoczynają się na litery od M do Ż, z wyłączeniem spraw przekazanych III Wydziałowi Karnemu,

– V Wydział Wykonywania Orzeczeń - wykonywanie orzeczeń w sprawach z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i w sprawach wykroczeniowych oraz egzekucji należności sądowych we wszystkich rodzajach spraw sądowych,

– VI Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1a pkt 1 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,

– VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Grodzisku Mazowieckim, Pruszkowie, dla Warszawy-Woli w Warszawie i dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie;";

3) w pkt 41 lit. d i e otrzymują brzmienie:

"d) w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie:

– I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego, w których nazwiska (nazwy) pozwanych, dłużników lub uczestników postępowania zaczynają się na litery od A do M,

– II Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego, w których nazwiska (nazwy) pozwanych, dłużników lub uczestników postępowania zaczynają się na litery od N do Ż,

– III Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe, w których nazwiska oskarżonych, obwinionych lub podejrzanych albo nazwisko pierwszego z oskarżonych, obwinionych lub podejrzanych rozpoczynają się na litery od A do Ł oraz czynności sądowe w postępowaniu przygotowawczym z całego obszaru właściwości tego Sądu,

– IV Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe, w których nazwiska oskarżonych, obwinionych lub podejrzanych albo nazwisko pierwszego z oskarżonych, obwinionych lub podejrzanych rozpoczynają się na litery od M do Ż, z wyłączeniem spraw przekazanych III Wydziałowi Karnemu,

– V Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1a pkt 1 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,

– VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Otwocku, dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie i Wołominie,

e) w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie:

– I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego, w których nazwiska (nazwy) pozwanych, dłużników lub uczestników postępowania zaczynają się na litery od A do M,

– II Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego, w których nazwiska (nazwy) pozwanych, dłużników lub uczestników postępowania zaczynają się na litery od N do Ż,

– III Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe, w których nazwiska oskarżonych, obwinionych lub podejrzanych albo nazwisko pierwszego z oskarżonych, obwinionych lub podejrzanych rozpoczynają się na litery od A do J oraz czynności sądowe w postępowaniu przygotowawczym z całego obszaru właściwości tego Sądu,

– IV Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe, w których nazwiska oskarżonych, obwinionych lub podejrzanych albo nazwisko pierwszego z oskarżonych, obwinionych lub podejrzanych rozpoczynają się na litery od K do P, z wyłączeniem spraw przekazanych III Wydziałowi Karnemu,

- V Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1a pkt 1 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,

– VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Legionowie, Nowym Dworze Mazowieckim i dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie,

- VII Wydział Gospodarczy - sprawy gospodarcze z obszaru właściwości sądów rejonowych w Legionowie, Nowym Dworze Mazowieckim, Otwocku, dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie, dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie i Wołominie,

- VIII Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe, w których nazwiska oskarżonych, obwinionych lub podejrzanych albo nazwisko pierwszego z oskarżonych, obwinionych lub podejrzanych rozpoczynają się na litery od R do Ż, z wyłączeniem spraw przekazanych III Wydziałowi Karnemu,

– IX Wydział Gospodarczy - sprawy upadłościowe i naprawcze z obszaru właściwości sądów rejonowych w Legionowie, Nowym Dworze Mazowieckim, Otwocku, dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie, dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie i Wołominie,".

§  4. W zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 stycznia 2013 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie utworzenia wydziałów w sądach rejonowych (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 55) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. W zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie utworzenia wydziałów w sądach rejonowych (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 95, 155 i 168) w § 1 w pkt 15 lit. e otrzymuje brzmienie:

"e) w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie:

– I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru części miasta Kraków w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Śródmieście, którą obejmuje dzielnica pomocnicza I,

– II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego i karnego skarbowego z obszaru części miasto Kraków w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Śródmieście, którą obejmuje dzielnica pomocnicza I, sprawy o wykroczenia i wykroczenia skarbowe z obszaru części miasta Kraków w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Śródmieście oraz gmin Iwanowice, Michałowice, Skała i Sułoszowa, a także sprawy z obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Krakowie przekazane na mocy przepisów wydanych na podstawie art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe (Dz. U. Nr 5, poz. 24, z późn. zm.) oraz sprawy określone w art. 115-119 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.),

– III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1a pkt 1 ustawy z obszaru części miasta Kraków w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Śródmieście oraz gmin Iwanowice, Michałowice, Skała i Sułoszowa,

– IV Wydział Gospodarczy - sprawy gospodarcze z części miasta Kraków w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnic Krowodrza i Śródmieście oraz z obszaru właściwości sądów rejonowych w Oświęcimiu i Wadowicach,

– V Wydział Gospodarczy - sprawy gospodarcze z obszaru właściwości sądów rejonowych dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie, z wyłączeniem części miasta w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Krowodrza, dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie, dla Krakowa-Podgórza w Krakowie, dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, z wyłączeniem części miasta w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Śródmieście oraz w Chrzanowie, Myślenicach, Olkuszu i Wieliczce,

- VI Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru części miasta Kraków w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Śródmieście, którą obejmują dzielnice pomocnicze II i III, oraz gmin Iwanowice, Michałowice, Skała i Sułoszowa,

- VII Wydział Gospodarczy - Rejestru Zastawów - sprawy rejestru zastawów z obszaru właściwości sądów okręgowych w Kielcach, Krakowie, Nowym Sączu i Tarnowie,

- VIII Wydział Gospodarczy - sprawy upadłościowe i naprawcze z obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Krakowie,

- IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Słomnikach - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru gmin Iwanowice, Michałowice i Słomniki,

- XI Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego - sprawy Krajowego Rejestru Sądowego z obszaru właściwości sądów rejonowych dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Krowodrza, dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Nowa Huta, dla Krakowa-Podgórza w Krakowie, dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Śródmieście z obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Krakowie,

- XII Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego - sprawy Krajowego Rejestru Sądowego z obszaru właściwości sądów okręgowych w Nowym Sączu i Tarnowie oraz sądów rejonowych dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie, z wyłączeniem części miasta w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Krowodrza, dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie, z wyłączeniem części miasta w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Nowa Huta, dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, z wyłączeniem części miasta w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Śródmieście oraz w Chrzanowie, Myślenicach, Olkuszu, Oświęcimiu, Wadowicach i Wieliczce z obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Krakowie,

- XIV Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego i karnego skarbowego, z wyłączeniem spraw o wykroczenia skarbowe, z obszaru części miasta Kraków w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Śródmieście, którą obejmują dzielnice pomocnicze II i III, oraz gmin Iwanowice, Michałowice, Skała i Sułoszowa, a także sprawy przekazane Sądowi Rejonowemu dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie w trybie art. 36 k.p.k.,

- XV Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w Miechowie - sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru gmin Charsznica, Gołcza, Kozłów, Książ Wielki, Miechów, Racławice, Słaboszów i Słomniki,

- XVI Zamiejscowy Wydział Karny z siedzibą w Miechowie - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru gmin Charsznica, Gołcza, Kozłów, Książ Wielki, Miechów, Racławice, Słaboszów i Słomniki,

- XVII Zamiejscowy Wydział Rodzinny i Nieletnich z siedzibą w Miechowie - sprawy określone w art. 12 § 1a pkt 1 ustawy z obszaru gmin Charsznica, Gołcza, Kozłów, Książ Wielki, Miechów, Racławice, Słaboszów i Słomniki,

- XVIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Miechowie - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru gmin Charsznica, Gołcza, Kozłów, Książ Wielki, Miechów, Racławice i Słaboszów,".".

§  5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2013 r.
______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 34, poz. 304, Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907 i Nr 273, poz. 2702 i 2703, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 131, poz. 1102, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1410, 1413 i 1417, Nr 178, poz. 1479 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1044 i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 64, poz. 433, Nr 73, poz. 484, Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 766, Nr 136, poz. 959, Nr 138, poz. 976, Nr 204, poz. 1482 i Nr 230, poz. 1698, z 2008 r. Nr 223, poz. 1457, Nr 228, poz. 1507 i Nr 234, poz. 1571, z 2009 r. Nr 1, poz. 4, Nr 9, poz. 57, Nr 26, poz. 156 i 157, Nr 56, poz. 459, Nr 157, poz. 1241, Nr 178, poz. 1375, Nr 219, poz. 1706 i Nr 223, poz. 1777, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 i Nr 205, poz. 1364, z 2011 r. Nr 109, poz. 627, Nr 126, poz. 714 i Nr 203, poz. 1192 oraz z 2012 r. poz. 637, 672 i 1544.