Dz.Urz.MS.2018.199

| Akt jednorazowy
Wersja od: 29 czerwca 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 29 czerwca 2018 r.
w sprawie zniesienia i utworzenia niektórych wydziałów w sądach okręgowych oraz zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia wydziałów w sądach okręgowych oraz ośrodków zamiejscowych sądów okręgowych

Na podstawie art. 19 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 23, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  Znosi się XII Wydział Cywilny w Sądzie Okręgowym w Gliwicach.
§  2.  Tworzy się XII Wydział Cywilny Rodzinny w Sądzie Okręgowym w Gliwicach.
§  3.  W zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie utworzenia wydziałów w sądach okręgowych oraz ośrodków zamiejscowych sądów okręgowych (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 334, z późn zm.) w § 1 wprowadza się następujące zmiany:
1) w pkt 5:
a) lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) I Wydział Cywilny - do rozpoznawania w I i II instancji spraw cywilnych, z wyłączeniem spraw przekazanych V Wydziałowi Cywilnemu Rodzinnemu,",

b) lit. e otrzymuje brzmienie:

"e) V Wydział Cywilny Rodzinny - do rozpoznawania w I instancji spraw rodzinnych oraz do rozpoznawania w II instancji spraw należących do właściwości sądów rodzinnych, a także spraw o ubezwłasnowolnienie, zmianę oraz uchylenie ubezwłasnowolnienia,";

2) w pkt 7:
a) lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) I Wydział Cywilny - do rozpoznawania w I instancji spraw cywilnych oraz spraw z zakresu prawa geologicznego i górniczego z obszaru właściwości Sądów Rejonowych w: Gliwicach, Rudzie Śląskiej, Tarnowskich Górach i Zabrzu, a także spraw rejestrowych z obszaru właściwości tego Sądu,",

b) lit. c otrzymuje brzmienie:

"c) III Wydział Cywilny Odwoławczy - do rozpoznawania w II instancji spraw cywilnych z obszaru właściwości tego Sądu,",

c) lit. l otrzymuje brzmienie:

"l) XII Wydział Cywilny Rodzinny - do rozpoznawania w I instancji spraw rodzinnych z obszaru właściwości Sądów Rejonowych w: Gliwicach, Rudzie Śląskiej, Tarnowskich Górach i Zabrzu oraz do rozpoznawania w II instancji spraw należących do właściwości sądów rodzinnych z obszaru właściwości tego Sądu;";

3) w pkt 15:
a) lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) I Wydział Cywilny - do rozpoznawania w I instancji spraw cywilnych, z wyłączeniem spraw przekazanych XI Wydziałowi Cywilnemu Rodzinnemu,",

b) lit. k otrzymuje brzmienie:

"k) XI Wydział Cywilny Rodzinny - do rozpoznawania w I instancji spraw rodzinnych oraz do rozpoznawanych w II instancji spraw należących do właściwości sądów rodzinnych, a także spraw o ubezwłasnowolnienie, zmianę oraz uchylenie ubezwłasnowolnienia,";

4) w pkt 35:
a) lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) I Wydział Cywilny - do rozpoznawania w I instancji spraw cywilnych, z wyłączeniem spraw przekazanych X Wydziałowi Cywilnemu Rodzinnemu,",

b) lit. j otrzymuje brzmienie:

"j) X Wydział Cywilny Rodzinny - do rozpoznawania w I instancji spraw rodzinnych oraz do rozpoznawania w II instancji spraw należących do właściwości sądów rodzinnych, a także spraw o ubezwłasnowolnienie, zmianę oraz uchylenie ubezwłasnowolnienia;".

§  4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2018 r.