Zniesienie i utworzenie niektórych wydziałów w sądach okręgowych oraz zmiana zarządzenia w sprawie utworzenia wydziałów w sądach okręgowych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2004.5.16

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 lipca 2004 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 18 czerwca 2004 r.
w sprawie zniesienia i utworzenia niektórych wydziałów w sądach okręgowych oraz zmiany zarządzenia w sprawie utworzenia wydziałów w sądach okręgowych

Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.1) zarządza się, co następuje:
§  1.
Znosi się wydziały w następujących sądach okręgowych:
1)
w Sądzie Okręgowym w Łodzi:
a)
XIV Wydział Cywilny z siedzibą w Sieradzu,
b)
XV Wydział Karny z siedzibą w Sieradzu,
c)
XVI Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych z siedzibą w Sieradzu;
2)
w Sądzie Okręgowym w Poznaniu:
a)
XV Wydział Cywilny z siedzibą w Koninie,
b)
XVI Wydział Karny z siedzibą w Koninie

- utworzone zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie utworzenia wydziałów w sądach okręgowych (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. Nr 2, poz. 7 i Nr 5, poz. 23, z 2003 r. Nr 2, poz. 9 i Nr 4, poz. 17 oraz z 2004 r. Nr 1, poz. 3).

§  2.
Tworzy się VIII Wydział Wizytacyjny w Sądzie Okręgowym w Zielonej Górze.
§  3.
W zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie utworzenia wydziałów w sądach okręgowych (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. Nr 2, poz. 7 i Nr 5, poz. 23, z 2003 r. Nr 2, poz. 9 i Nr 4, poz. 17 oraz z 2004 r. Nr 1, poz. 3) w § 1 wprowadza się następujące zmiany:
1)
pkt 17 otrzymuje brzmienie:

"17) w Sądzie Okręgowym w Łodzi, poza działającymi:

a) VI Wydziałem Penitencjarnym i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych,

b) VII Wydziałem Pracy i Ubezpieczeń Społecznych,

c) VIII Wydziałem Pracy i Ubezpieczeń Społecznych,

d) IX Wydziałem Pracy i Ubezpieczeń Społecznych,

e) X Wydziałem Gospodarczym,

tworzy się następujące wydziały:

f) I Wydział Cywilny - do rozpoznawania w I instancji spraw cywilnych z obszaru właściwości Sądu Rejonowego dla Łodzi Widzewa w Łodzi i części miasta z rejonu administracyjnego Polesie z obszaru właściwości Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi oraz spraw cywilnych i rodzinnych z obszaru właściwości Sądów Rejonowych w Kutnie i Łęczycy, a także spraw rejestrowych, o ubezwłasnowolnienie, o uznanie orzeczeń sądów zagranicznych oraz o stwierdzenie wykonalności orzeczeń sądów zagranicznych i ugód zawartych przed takimi sądami z całego obszaru właściwości tego Sądu,

g) II Wydział Cywilny - do rozpoznawania w I instancji spraw cywilnych z rejonu administracyjnego Bałuty i Śródmieście z obszaru właściwości Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi oraz spraw cywilnych i rodzinnych z obszaru właściwości Sądów Rejonowych w Pabianicach i Zgierzu,

h) III Wydział Cywilny Odwoławczy - do rozpoznawania w II instancji spraw cywilnych z obszaru właściwości Sądów Rejonowych w Kutnie, Łęczycy, dla Łodzi Widzewa w Łodzi, dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, Pabianicach i Zgierzu,

i) IV Wydział Karny - do rozpoznawania w I instancji spraw z zakresu prawa karnego z rejonu administracyjnego Śródmieście z obszaru właściwości Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi oraz Sądów Rejonowych dla Łodzi Widzewa w Łodzi i w Pabianicach,

j) V Wydział Karny Odwoławczy - do rozpoznawania w II instancji spraw z zakresu prawa karnego, spraw o wykroczenia i spraw z zakresu postępowania poprawczego z obszaru właściwości Sądów Rejonowych w Kutnie, Łęczycy, dla Łodzi Widzewa w Łodzi, dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, Pabianicach i Zgierzu,

k) XI Wydział Wizytacyjny,

l) XII Wydział Cywilny Rodzinny - do rozpoznawania w I instancji spraw rodzinnych z obszaru właściwości Sądów Rejonowych dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi i dla Łodzi Widzewa w Łodzi oraz do rozpoznawania w II instancji spraw należących do właściwości sądów rodzinnych, z wyjątkiem spraw z zakresu postępowania poprawczego, z obszaru właściwości Sądów Rejonowych w Kutnie, Łęczycy, dla Łodzi Widzewa w Łodzi, dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, Pabianicach i Zgierzu,

m) XIII Wydział Cywilny z siedzibą w Skierniewicach - do rozpoznawania w I i II instancji spraw cywilnych, do rozpoznawania w I instancji spraw rodzinnych oraz do rozpoznawania w II instancji spraw należących do właściwości sądów rodzinnych, z wyjątkiem spraw z zakresu postępowania poprawczego, z obszaru właściwości Sądów Rejonowych w Brzezinach, Łowiczu, Rawie Mazowieckiej i Skierniewicach,

n) XVII Wydział Karny z siedzibą w Skierniewicach - do rozpoznawania w I i II instancji spraw z zakresu prawa karnego oraz do rozpoznawania w II instancji spraw o wykroczenia i spraw z zakresu postępowania poprawczego, a także do spraw penitencjarnych i nadzoru nad sądowym postępowaniem wykonawczym w sprawach z zakresu prawa karnego z obszaru właściwości Sądów Rejonowych w Brzezinach, Łowiczu, Rawie Mazowieckiej i Skierniewicach,

o) XVIII Wydział Karny - do rozpoznawania w I instancji spraw z zakresu prawa karnego z rejonu administracyjnego Bałuty i Polesie z obszaru właściwości Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi oraz Sądów Rejonowych w Kutnie, Łęczycy i Zgierzu";

2)
pkt 22 otrzymuje brzmienie:

"22) w Sądzie Okręgowym w Poznaniu, poza działającymi:

a) V Wydziałem Penitencjarnym i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych,

b) VI Wydziałem Pracy,

c) VII Wydziałem Ubezpieczeń Społecznych,

d) VIII Wydziałem Ubezpieczeń Społecznych,

e) IX Wydziałem Gospodarczym,

f) X Wydziałem Gospodarczym,

tworzy się następujące wydziały:

g) I Wydział Cywilny - do rozpoznawania w I instancji spraw cywilnych i rodzinnych, w których nazwiska (nazwy) powodów zaczynają się na litery od A do M, z obszaru właściwości Sądów Rejonowych w Gnieźnie, Grodzisku Wielkopolskim, Nowym Tomyślu, Obornikach, Poznaniu, Szamotułach, Śremie, Środzie Wielkopolskiej, Wolsztynie i Wrześni,

h) II Wydział Cywilny Odwoławczy - do rozpoznawania w II instancji spraw cywilnych oraz spraw należących do właściwości sądów rodzinnych, z wyjątkiem spraw z zakresu postępowania poprawczego,

i) III Wydział Karny - do rozpoznawania w I instancji spraw z zakresu prawa karnego,

j) IV Wydział Karny Odwoławczy - do rozpoznawania w II instancji spraw z zakresu prawa karnego, spraw o wykroczenia i spraw z zakresu postępowania poprawczego,

k) XI Wydział Wizytacyjny,

l) XII Wydział Cywilny - do rozpoznawania w I instancji spraw cywilnych i rodzinnych, w których nazwiska (nazwy) powodów zaczynają się na litery od N do Ż, z obszaru właściwości Sądów Rejonowych w Gnieźnie, Grodzisku Wielkopolskim, Nowym Tomyślu, Obornikach, Poznaniu, Szamotułach, Śremie, Środzie Wielkopolskiej, Wolsztynie i Wrześni,

m) XIII Wydział Cywilny z siedzibą w Lesznie - do rozpoznawania w I instancji spraw cywilnych i rodzinnych z obszaru właściwości Sądów Rejonowych w Gostyniu, Kościanie, Lesznie i Rawiczu,

n) XIV Wydział Cywilny z siedzibą w Pile - do rozpoznawania w I instancji spraw cywilnych i rodzinnych z obszaru właściwości Sądów Rejonowych w Chodzieży, Pile, Trzciance, Wągrowcu i Złotowie";

3)
w pkt 31 w lit. g kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. h w brzmieniu:

"h) VIII Wydział Wizytacyjny".

§  4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2004 r.

________

1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256 oraz z 2004 r. Nr 34, poz. 304.