Zniesienie grup roboczych wspierających prace nad przygotowaniem programów operacyjnych na lata 2021-2027.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MFiPR.2023.33

Akt obowiązujący
Wersja od: 25 sierpnia 2023 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ 1
z dnia 24 sierpnia 2023 r.
w sprawie zniesienia grup roboczych wspierających prace nad przygotowaniem programów operacyjnych na lata 2021-2027

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188 oraz z 2023 r. poz. 1195, 1234 i 1641) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Znosi się grupy robocze dla wypracowania zakresu wsparcia w ramach celów polityki spójności, służące przygotowaniu programów operacyjnych, finansowanych w ramach polityki spójności na lata 2021-2027 oraz koordynacji interwencji pomiędzy nimi.
§  2. 
Traci moc zarządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania grup roboczych wspierających prace nad przygotowaniem programów operacyjnych na lata 2021-2027 (Dz. Urz. Min. Inw. i Roz. poz. 16).
§  3. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 Minister Funduszy i Polityki Regionalnej kieruje działem administracji rządowej - rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. U. poz. 1948).