Zniesienie Aresztu Śledczego w Złotowie.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2018.53

| Akt utracił moc
Wersja od: 17 stycznia 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 12 stycznia 2018 r.
w sprawie zniesienia Aresztu Śledczego w Złotowie

Na podstawie art. 208 § 5 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 665, 666, 768 i 1452) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
Z dniem 31 marca 2018 r. znosi się Areszt Śledczy w Złotowie, z siedzibą w Złotowie przy ul. Plac Kościuszki 3, 77-400 Złotów, województwo wielkopolskie, zwany dalej "Aresztem", podległy dyrektorowi okręgowemu Służby Więziennej w Koszalinie, zwanemu dalej "Dyrektorem Okręgowym".
2. 
Nieruchomość Aresztu zostanie zagospodarowana zgodnie z art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147, z późn. zm.).
§  2. 
1. 
Mienie ruchome Aresztu z dniem 31 marca 2018 r. staje się mieniem ruchomym Zakładu Karnego w Czarnem, z siedzibą w Czarnem przy ul. Pomorskiej 1, 77-330 Czarne, województwo pomorskie, zwanego dalej "Zakładem", podległego Dyrektorowi Okręgowemu.
2. 
Przejęcie mienia, o którym mowa w ust. 1, nastąpi na podstawie protokołów zdawczo-odbiorczych.
§  3. 
1. 
Należności i zobowiązania likwidowanego Aresztu przejmuje z dniem 31 marca 2018 r. zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Minister Sprawiedliwości i będą one finansowane z części 37 Sprawiedliwość, dział 755 Wymiar Sprawiedliwości rozdział 75512 Więziennictwo.
2. 
Dokumentacja finansowo-księgowa oraz dokumentacja dotycząca spraw pracowniczych i funkcjonariuszy, w zakresie niepodlegającym archiwizacji, zostanie przejęta przez dyrektora Zakładu.
§  4. 
Nadzór merytoryczny, finansowy i organizacyjny nad czynnościami, o których mowa w zarządzeniu, sprawuje Dyrektor Okręgowy.
§  5. 
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.