Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2018.249

| Akt obowiązujący
Wersja od: 30 sierpnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 24 sierpnia 2018 r.
w sprawie zniesienia Aresztu Śledczego w Szamotułach

Na podstawie art. 208 § 5 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 652, 1010 i 1387) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Z dniem 30 listopada 2018 r. znosi się Areszt Śledczy w Szamotułach, z siedzibą w Szamotułach przy Al. 1 Maja 5, 64-500 Szamotuły, województwo wielkopolskie, zwany dalej "Aresztem", podległy dyrektorowi okręgowemu Służby Więziennej w Poznaniu, zwanemu dalej "Dyrektorem Okręgowym".
2.  Nieruchomość Aresztu zostanie zagospodarowana zgodnie z art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121, 50, 650, 1000, 1089 i 1496).
§  2. 
1.  Mienie ruchome Aresztu z dniem 30 listopada 2018 r. staje się mieniem ruchomym Zakładu Karnego we Wronkach, z siedzibą we Wronkach przy ul. Partyzantów 1, 64-510 Wronki, województwo wielkopolskie, zwanego dalej "Zakładem", podległego Dyrektorowi Okręgowemu.
2.  Przejęcie mienia, o którym mowa w ust. 1, nastąpi na podstawie protokołów zdawczo-odbiorczych.
§  3. 
1.  Należności i zobowiązania likwidowanego Aresztu przejmuje z dniem 30 listopada 2018 r. zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62,1000 i 1366) Minister Sprawiedliwości i będą one finansowane z części 37 Sprawiedliwość, dział 755 Wymiar Sprawiedliwości rozdział 75512 Więziennictwo.
2.  Dokumentacja finansowo- księgowa oraz dokumentacja dotycząca spraw pracowniczych i funkcjonariuszy, w zakresie niepodlegającym archiwizacji, zostanie przejęta przez dyrektora Zakładu.
§  4.  Nadzór merytoryczny, finansowy i organizacyjny nad czynnościami, o których mowa w zarządzeniu, sprawuje Dyrektor Okręgowy.
§  5.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.