Znak zakładów opieki zdrowotnej tworzonych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSWiA.2007.6.26

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 maja 2007 r.

ZARZĄDZENIE Nr 43
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)
z dnia 24 maja 2007 r.
w sprawie znaku zakładów opieki zdrowotnej tworzonych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Na podstawie art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§  1.
1.
Ustala się znak graficzny dla zakładów opieki zdrowotnej tworzonych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
2.
Znak graficzny, o którym mowa w ust. 1 ma kształt owalu o wymiarach: wysokość 74 mm, szerokość 56 mm, którego stosunek wysokości do jego szerokości wynosi 1:1,35. W górnej części po lewej stronie na tle granatowym umieszczony jest napis (drukowanymi literami) w kolorze białym "SŁUŻBA ZDROWIA". W środku, na tle granatowym znajduje się stylizowana Laska Eskulapa, której elementy stanowią: laska zakończona czarną kulą z białym znakiem po prawej stronie w kolorze biało-czerwonym oraz wąż oplatający laskę w kolorze czarnym, w środkowej części tułowia białym, posiadający biały (czarny) wzór na grzbiecie, a także trójkątne oczy w kolorze białym. W środkowej części na granatowym tle znajduje się biały napis (drukowanymi literami z wyjątkiem liter: "i" oraz "S") "M S W i A", którego litera "S" stanowi środkową część węża - elementu Laski Eskulapa. Poniżej w dolnej części po prawej stronie znajdują się nachodzące na siebie liście babki lancetowatej w kolorze zielonym.
§  2.
Znak graficzny, o którym mowa w § 1 ust. 1, może być używany w różnych rozmiarach w następujący sposób:
1)
na blankietach używanych do korespondencji w skali 1:2;
2)
na kalendarzach, materiałach reklamowych itp. w skali 1:1;
3)
na szyldach lub elewacjach budynków zakładów opieki zdrowotnej w skali nie większej niż 25:1;
4)
na wszystkich ubiorach odzieży ochronnej, personelu medycznego i niemedycznego na środku lewej górnej kieszeni w skali 1:1;
5)
na drzwiach samochodów transportu medycznego w skali 3:1;
6)
na statkach powietrznych w skali 4:1. Umieszczenie znaku graficznego na statku powietrznym, powinno odpowiadać warunkom określonym w przepisach o rejestrze statków powietrznych lotnictwa służb porządku publicznego.
§  3.
Zakłady opieki zdrowotnej tworzone przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji mogą używać dotychczas stosowanych znaków graficznych nie dłużej niż do 31 grudnia 2007 r.
§  4.
Wzór graficzny znaku określa załącznik do zarządzenia.
§  5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działaniem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 131, poz. 919 oraz z 2007 r. Nr 38, poz. 245).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600.

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

ZAŁĄCZNIK 

WZÓR ZNAKU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ TWORZONYCH PRZEZ MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI