Zmiany w zasięgu terytorialnym obrębów leśnych Nadleśnictwa Przedborów w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu.

Dzienniki resortowe

B.I.LP.2011.3.22

| Akt jednorazowy
Wersja od: 4 lutego 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 1
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 4 lutego 2011 r.
w sprawie zmian w zasięgu terytorialnym obrębów leśnych Nadleśnictwa Przedborów w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu

OR-0151-1/2011

Na podstawie § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r. w sprawie nadania Statutu Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe, w związku z upoważnieniem zawartym w art. 32 ust. 3 pkt 2 i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (jednolity tekst w Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59) oraz w związku z Zarządzeniem nr 30 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 29 listopada 1996 r. w sprawie obrębów leśnych, zarządza się, co następuje:

§  1.
Wprowadza się zmiany w zasięgach terytorialnych obrębów leśnych Nadleśnictwa Przedborów w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu, polegające na:
1)
wyłączeniu z obrębu leśnego Ostrzeszów działek ewidencyjnych 223, 228, 230, 232, 234, 235, 236, 237 z obrębu ewidencyjnego Korpysy, gminy Ostrzeszów, powiatu ostrzeszowskiego, i na włączeniu ich do obrębu leśnego Przedborów;
2)
wyłączeniu z obrębu leśnego Ostrzeszów działek ewidencyjnych 503, 504, 505, 506, 516, 507 z obrębu ewidencyjnego Marydół, gminy Ostrzeszów, powiatu ostrzeszowskiego, i na włączeniu ich do obrębu leśnego Przedborów.
§  2.
W związku ze zmianami określonymi w § 1 zasięg terytorialny obrębów leśnych Nadleśnictwa Przedborów będzie wynosił:

- obręb leśny Ostrzeszów - 159,37 km2,

- obręb leśny Przedborów - 294,11 km2,

- obręb leśny Sokolniki - 349,71 km2,

- obręb leśny Węglewice - 296,36 km2.

§  3.
Zasięg terytorialny Nadleśnictwa Przedborów nie ulegnie zmianie i wyniesie 1099,55 km2, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.
§  4.
Zmiany określone w §§ 1-2 podlegają naniesieniu na leśnej mapie numerycznej lub na mapach topograficznych w skali 1:50 000 przechowywanych w ww. nadleśnictwie, RDLP w Poznaniu oraz w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.
§  5.
Tracą moc wcześniejsze zarządzenia i decyzje Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w części dotyczącej określenia lub wprowadzenia zmian w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Przedborów.
§  6.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

ZAŁĄCZNIK 

ZASIĘG TERYTORIALNY NADLEŚNICTWA PRZEDBORÓW

Nazwa nadleśnictwaNazwa obrębu leśnegoWojewództwo, powiat, gminaObręb ewidencyjny (lub jego część)
PrzedborówOstrzeszówwielkopolskie ostrzeszowski
Ostrzeszów obszar wiejskiBledzanów, Korpysy cz., Kozły cz., Kuźniki, Niedźwiedź cz., Marydół cz., Myje, Olszyna, Rojów, Szklarka Myślniewska
Ostrzeszów MiastoOstrzeszów Miasto
Kobyla GóraBierzów, Kobyla Góra, Kuźnica Myślniewska, Ligota, Mąkoszyce, Mostki, Myślniew, Rybin cz., Zmyślona Ligocka
dolnośląskie

oleśnicki

MiędzybórzNiwki Książęce
Obręb Ostrzeszów:zasięg terytorialny - 159,37 km2,
powierzchnia ogólna - 6161,53 ha,
powierzchnia leśna - 5993,12 ha.
Przedborówwielkopolskie

ostrzeszowski

Ostrzeszów obszar wiejskiKorpysy cz., Marydół cz., Niedźwiedź cz., Ostrzeszów Pustkowie, Rogaszyce, Siedlików, Zajączki
Mikstat obszar wiejskiJaźwiny, Kaliszkowice Kaliskie cz., Komorów cz., Przedborów
Grabów obszar miejskiGrabów miasto
Grabów obszar wiejskiBobrowniki, Bukownica, Chlewo, Grabów Pustkowie, Kamola Las, Książenice, Kuźnica Bobrowska, Marszałki, Smolniki, Siekierzyn
DoruchówDoruchów, Godziętowy, Gruszków, Plugawice, Przytocznica, Skarydzew, Stara Kuźnica, Tokarzew cz., Torzeniec, Zalesie
łódzkie

wieruszowski

Wieruszów obszar wiejskiLubczyna, Jutrków, Teklinów, Wyszanów
Obręb Przedborów:zasięg terytorialny - 294,11 km2,
powierzchnia ogólna - 5871,13 ha,
powierzchnia leśna - 5712,51 ha.
Sokolnikiłódzkie

wieruszowski

GalewiceDąbie, Kaski, Niwiska, Osowa cz., Ostrówek, Przybółów, Rybka
Sokolnikiwszystkie
Wieruszów obszar wiejskiChobanin, Klatka, Kuźnica Skakawska, Mieleszynek, Pieczyska
Bolesławiecwszystkie
Czastarywszystkie
Łubnicewszystkie
Wieruszów obszar miejskiWieruszów miasto
Obręb Sokolniki:zasięg terytorialny - 349,71 km2,
powierzchnia ogólna - 6645,96 ha,
powierzchnia leśna - 6491,41 ha.
Węglewicewielkopolskie

ostrzeszowski

Kraszewicewszystkie
Czajków obszar wiejskiwszystkie
Grabów obszar wiejskiDębice, Giżyce, Palaty, Skrzynki
łódzkie

wieruszowski

GalewiceBidaszki, Brzózki, Foluszczaki, Galewice, Jeziorna, Kazimierów, Kolonia Osiek, Kużaj, Osiek, Osowa cz, Pędziwiatry, Spóle, Węglewice, Żelazo
Wieruszów obszar wiejskiCieszęcin, Kowalówka, Mirków
Obręb Węglewice:zasięg terytorialny - 296,36 km2,
powierzchnia ogólna - 6084,12 ha,
powierzchnia leśna - 5756,65 ha.
Razem Nadleśnictwo Przedborów: zasięg terytorialny - 1099,55 km2,
powierzchnia ogólna - 24 762,74 ha,
powierzchnia leśna - 23 953,69 ha.