Zmiany w składzie redakcji i kolegium redakcyjnego miesięcznika "Prokuratura i Prawo".

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2002.1.3

Akt nienormatywny
Wersja od: 12 lutego 2002 r.

ZARZĄDZENIE
PROKURATORA GENERALNEGO
z dnia 27 grudnia 2001 r.
w sprawie zmian w składzie redakcji i kolegium redakcyjnego miesięcznika "Prokuratura i Prawo".

Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 1994 r. Nr 19, poz. 70 z późn. zm.) oraz § 5, 9 i 10 regulaminu redakcji miesięcznika "Prokuratura i Prawo", stanowiącego załącznik do zarządzenia Prokuratora Generalnego z dnia 17 listopada 1994 r. w sprawie regulaminu redakcji miesięcznika "Prokuratura i Prawo" (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. Nr 6, poz. 32) zarządza się, co następuje:
§  1.
Odwołuje się Andrzeja Jacka Kaucza z funkcji przewodniczącego kolegium redakcyjnego i ze składu kolegium.
§  2.
Powołuje się Karola Napierskiego - Prokuratora Krajowego do składu kolegium redakcyjnego i powierza mu się funkcję przewodniczącego kolegium.
§  3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.