Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.1991.16.81

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 grudnia 1991 r.

KOMUNIKAT Nr 38/91
MINISTERSTWA FINANSÓW
z dnia 30 grudnia 1991 r.
w sprawie zmian w cenniku nr 7-Z/91 "Energia elektryczna SWW 0311"

Komunikuje się, że decyzją nr GN-Z/20/91 Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1991 r. postanowiono, co następuje:
1. Zmienia się urzędowe ceny zbytu energii elektrycznej objęte cennikiem nr 7-Z/91 "Energia elektryczna SWW 0311", zatwierdzonym decyzją Ministra Finansów nr GN-Z-16/90 z dnia 28 grudnia 1990 r., jak w załączniku nr 1 do niniejszego komunikatu.
2. Dopuszcza się jednorazowe dokonanie korekty wielkości mocy umownej przez odbiorców. Zmiany tej można dokonać w ciągu jednego miesiąca od daty wejścia w życie decyzji nr GN-Z/20/91.
3. Zmienia się urzędowe ceny detaliczne energii elektrycznej objęte cennikiem nr 7-Z/91 "Energia elektryczna SWW 0311", zatwierdzonym decyzją Ministra Finansów nr GN-Z-16/90 z dnia 28 grudnia 1990 r. jak w załączniku nr 2 do niniejszego komunikatu.

Z dniem wejścia w życie decyzji, tj. z dniem 1 stycznia 1992 r., tracą moc ceny ustalone decyzją nr GN-Z/9/91 Ministra Finansów z dnia 25 maja 1991 r. w sprawie zmian w cenniku nr 7-Z/91 "Energia elektryczna SWW 0311" (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 8, poz. 38) w zakresie objętym decyzją nr GN-Z/20/91.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr 1

W cenniku Nr 7-Z/91 "Energia elektryczna SWW 0311" wprowadzono następujące zmiany:
1. W pkt 9.11.1 na str. 14 ustala się nowe stawki opłat za energię bierną, jak niżej:

- całodobową 72,- zł/kVArh

- szczytową 86,- zł/kVArh

- dzienno-szczytową 86,- zł/kVArh

- dzienną 86,- zł/kVArh

- pozaszczytową 58,- zł/kVArh

- nocną 51,- zł/kVArh

- pojemnościową 115,- zł/kVArh

2. W pkt 9.11.2 na str. 14 ustala się nowe opusty przy rocznej ilości godzin, jak niżej:

- do 2500 godz. 22,- zł/kVArh

- powyżej 2500 godz. 15,-zł/kVArh

3. w pkt: 10.2, 11.2, 11.3, 12.2, 12.3, 13.3, 13.4, 14.2, 15.2, 16.2, 16.4, 17.2, 17.3, 18.2, 19.2, 20.2, 23.2, 24.2 i 27.6 wprowadza się nowe stawki za energię elektryczną, jak niżej:
Symbol taryfyPunkt w cenniku 7-Z/91Opłata w zł/kW za:Stawki za energię czynną w zł/kWh
moc umowną (roczną)moc obrachunkową (m-czną)nadwyżkę mocy obrachunkowej ponad moc umowną (m-czną)szczytowąpoza szczytowądziennącałodobowąnocną
12345678910
A1110.2174.24027.300145.200---368-
A211.2172.50025.880143.750504173---
A2111.3174.24027.300145.200518173---
A312.2172.50025.880143.750374-230-130
A3112.3174.24027.300145.200417-230-130
A913.3174.24027.300145.200---201-
13.4174.240-145.200---323-
B114.2189.72035.940158.100---403-
B215.2189.72035.940158.100820259---
16.2------992-
D16.4------676-
17.2------676-
E117.3------612-
E218.2---935331---
E1119.2189.72035.940158.100---338-
E2120.2189.72035.940158.100546173---
F1123.2144.90024.640120.750---338-
F2124.2144.90024.640120.750411169---
R27.6------949-
4. W pkt. 28.3 na str. 29 i 30 ustala się nowe miesięczne opłaty eksploatacyjne, jak niżej:
Rodzaj rozliczeniowych układów pomiarowychMiesięczna opłata eksploatacyjna w zł
Dwuskładnikowy układ sumująco-rejestrujący lub rejestrujący143.000,-
Układ sumujący - dwuskładnikowy136.000,-
Za każdy następny składnik układu sumująco-rejestrującego lub sumującego17.000,-
Za układ ze wskaźnikiem mocy do pomiarów pośrednich:
- jednotaryfowy129.000,-
- wielotaryfowy143.000,-
Za układ ze wskaźnikiem mocy do pomiarów półpośrednich i bezpośrednich:
- jednotaryfowy66.000,-
- wielotaryfowy71.000,-
Za układ bez wskaźnika do pomiarów półpośrednich i pośrednich:
- jednotaryfowy49.000,-
- wielotaryfowy58.000,-
Za układ bez wskaźnika mocy do pomiarów bezpośrednich (z wyjątkiem taryf F1, F2, G):
- jednotaryfowy12.900,-
- wielotaryfowy18.400,-
5. W pkt 29.3 na str. 31 i 32 ustala się nowe opłaty za sprawdzenie stanu technicznego instalacji urządzeń odbiorczych lub wewnętrznych linii zasilania, jak niżej:

- od instalacji 1-fazowej 32.800,- zł

- od instalacji 3-fazowej o mocy zainstalowanej

do 20 kW włącznie 46.000,- zł

do 50 kW włącznie 115.000,- zł

do 100 kW włącznie 140.000,- zł

za każde dalsze rozpoczęcie 100 kW 33.300,- zł

- od wewnętrznej linii zasilającej lokale mieszkalne i niemieszkalne

do 4 odbiorców 17.000,- zł

powyżej 4 odbiorców 33.000,- zł

6. W pkt 29.5 na str. 32 ustala się nowe opłaty za przeniesienie na żądanie odbiorcy licznika lub innego przyrządu pomiarowego, jak niżej:

- przy liczniku 1-fazowym lub zegarze sterującym 24.000,- zł

- przy liczniku 3-fazowym do pomiaru bezpośredniego 58.000,- zł

- przy liczniku 3-fazowym do pomiaru pośredniego 350.000,- zł

7. W pkt. 29.6 na str. 33 ustala się nowe opłaty, jak niżej:

- w układzie pomiarowym bezpośrednim (bez wskaźnika mocy) 17.000,- zł

- w innych układach pomiarowych 50.000,- zł

8. w pkt 29.7 na str. 33 ustala się nowe opłaty za laboratoryjne sprawdzenie wskazań licznika lub wymianę licznika, jak niżej:

- 1-fazowy, jednotaryfowy 50.000,- zł

- 1-fazowy, dwutaryfowy 61.000,- zł

- 3-fazowy, jednotaryfowy do pomiarów bezpośrednich o prądzie znamionowym do 10A 61.000,- zł

- 3-fazowy, jednotaryfowy do pomiarów bezpośrednich o prądzie znamionowym powyżej 10A lub dwutaryfowy 65.500,-

- 3-fazowy do pomiarów półpośrednich lub pośrednich 214.000,-

- 3-fazowy z nadajnikiem impulsów 214.000,-

- sumator lub rejestrator 200.000,-

9. W pkt 29.9 na str. 33 skreśla się liczbę "4.300" wpisując w to miejsce liczbę "5.000".
10. W pkt 29.11 na str. 34 w pkt. a) skreśla się liczbę "0,75" wpisując w to miejsce liczbę "030", a w pkt. b) skreśla się liczbę "1/180" wpisując w to miejsce liczbę "1/270".
11. W pkt 29.12 na str. 34 skreśla się liczbę "6.000" wpisując w to miejsce liczbę "6.900".
12. W pkt 29.14 na str. 34 skreśla się liczbę "15.000" wpisując w to miejsce liczbę "17.250".
13. W pkt. 29.15 na str. 34 skreśla się liczbę "31.000" wpisując w to miejsce liczbę "35.600".
14. W pkt. 29.16 na str. 34 ustala się nowe opłaty za zerwanie lub naruszenie plomby, jak niżej:

- gdy zawiadomiono o tym fakcie dostawcę 8.600,- zł

- gdy nie zawiadomiono o tym fakcie dostawcy 24.100,- zł

15. W pkt. 29.20 na str. 35 skreśla się liczbę "100.000" wpisując w to miejsce liczbę "115.000".

ZAŁĄCZNIK N 2

W cenniku Nr 7-Z/91 "Energia elektryczna SWW 0311" wprowadzono następujące zmiany:
1. W pkt: 21.5, 22.2, 25.2 i 26.2 wprowadza się nowe stawki za energię elektryczną, jak niżej:
Symbol taryfyPunkt cennika 7-Z/91Stawka za pobraną energię w zł/kWh
całodobowądzienną-szczytowądolinowo-nocną
12345
F121.5570--
F222.2-600250
G125.2570--
G226.2-600250
2. W pkt 28.4 na str. 30 ustala się nowe miesięczne opłaty eksploatacyjne dla odbiorców rozliczanych wg taryf F1, F2 i G, jak niżej:

- za układ pomiarowy energii czynnej:

- jednoczasowy, 1-fazowy 3.500,- zł

- jednoczasowy, 3-fazowy 5.500,- zł

- dwuczasowy, 1-fazowy 8.000,- zł

- dwuczasowy, 3 fazowy 11.000,- zł

3. W pkt 29.13 na str. 34 skreśla się liczbę "3.000" wpisując w to miejsce liczbę "3.600".