Dziennik resortowy

B.I.LP.2013.6.84

| Akt obowiązujący
Wersja od: 15 maja 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 44
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 15 maja 2013 r.
w sprawie zmian terytorialnych Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Lasy Olsztyńskie"

ZO-731-87/2013

Na podstawie art. 33 ust. 1 oraz art. 13b ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn. z 2011 r., Dz. U. Nr 12, poz. 59 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

§  1.
1. W związku z wystąpieniem Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie o włączenie (na wniosek Prezydenta Olsztyna) do Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Lasy Olsztyńskie" lasów Gminy Olsztyn, stanowiących zwarty kompleks leśny usytuowany pomiędzy nadleśnictwami wchodzącymi w skład Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Lasy Olsztyńskie", przyłącza się ww. lasy Gminy Olsztyn do Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Lasy Olsztyńskie". Wobec powyższego ustala się, że LKP "Lasy Olsztyńskie" obejmuje:
* Nadleśnictwo Kudypy - pow. 17 927 ha, w tym obręb leśny Kudypy (pow. 10 017 ha) oraz obręb leśny Łyna (pow. 7910 ha);
* Nadleśnictwo Olsztyn - pow. 15 967 ha, w tym obręb leśny Olsztyn (pow. 15 967 ha);
* Lasy Gminy Olsztyn - pow. 1415,87 ha.
Łączna powierzchnia LKP "Lasy Olsztyńskie" wynosi 35 309,87 ha.
2. LKP "Lasy Olsztyńskie" tworzą lasy będące w zarządzie nadleśnictw Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie oraz lasy Gminy Olsztyn. Łącznie powierzchnia LKP "Lasy Olsztyńskie" wynosi 35 309,87 ha.
§  2.
1. Celem działania LKP "Lasy Olsztyńskie" jest promocja trwale zrównoważonej gospodarki leśnej, ochrona zasobów przyrody w lasach oraz edukacja leśna społeczeństwa.
2. LKP "Lasy Olsztyńskie" jest obszarem funkcjonalnym o znaczeniu ekologicznym, edukacyjnym i społecznym.
§  3. Zobowiązuje się Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie do:
1) opracowania jednolitego programu gospodarczo-ochronnego LKP "Lasy Olsztyńskie";
2) przekazania programu, o którym mowa w punkcie 1: nadleśniczym nadleśnictw Kudypy i Olsztyn oraz Prezydentowi Olsztyna - do realizacji, a także Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych i wójtom gmin objętych granicami LKP "Lasy Olsztyńskie" - do wiadomości;
3) nadzorowania realizacji tego programu.
§  4. Program, o którym mowa w § 3, powinien zawierać m.in. następujące zagadnienia:
1) ocenę rozpoznania stanu lasu, zwłaszcza jego walorów przyrodniczych i zagrożeń;
2) ocenę dotychczasowych kierunków i metod zagospodarowania lasu pod kątem realizacji funkcji lasu: ekologicznych, produkcyjnych i społecznych oraz wskazanie ewentualnych zmian i korekt w tym zakresie;
3) określenie kierunków działań w celu udostępniania lasu, m.in. na potrzeby edukacyjne, turystyczne i rekreacyjne.
§  5. Założenia i kierunki działań, określone w jednolitym programie gospodarczo-ochronnym LKP "Lasy Olsztyńskie", należy uwzględniać w planie urządzenia lasu nadleśnictw Kudypy i Olsztyn.
§  6. Traci moc Zarządzenie nr 62 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie LKP "Lasy Olsztyńskie" (ZO-731-1/45/2011).
§  7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.