Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MEN.1992.1.4

| Akt jednorazowy
Wersja od: 12 lutego 1992 r.

ZARZĄDZENIE NR 4
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 12 lutego 1992 r.
w sprawie zmian struktury organizacyjnej Politechniki Częstochowskiej

Na podstawie art. 64 ust. 2 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385)
zarządza się, co następuje:
§  1. W strukturze organizacyjnej Politechniki Częstochowskiej, określonej zarządzeniem Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 maja 1970 r. w sprawie struktury organizacyjnej Politechniki Częstochowskiej (Dz. Urz. MOiSzW Nr A­8, poz. 44, z 1971 r. Nr A­9, poz. 78, Dz. Urz. MNSzWiT z 1974 r. Nr 10, poz. 92, Nr 12, poz. 127, z 1975 r. Nr 8, poz. 50 oraz z 1983 r. Nr 3, poz. 20)

wprowadza się następujące zmiany:

– przekształca się Wydział Budownictwa w Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska,

– Wydział Metalurgiczny otrzymuje nazwę: Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej.

§  2. Strukturę przekształconego wydziału określi statut uczelni.
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.