Zmiany personalne w składzie Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego "LASY GOSTYNIŃSKO-WŁOCŁAWSKIE". - OpenLEX

Zmiany personalne w składzie Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego "LASY GOSTYNIŃSKO-WŁOCŁAWSKIE".

Dzienniki resortowe

B.I.LP.2008.1.6

Akt jednorazowy
Wersja od: 26 listopada 2007 r.

DECYZJA Nr 109
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 26 listopada 2007 r.
w sprawie zmian personalnych w składzie Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego "LASY GOSTYNIŃSKO-WŁOCŁAWSKIE"

ZO-731-1/91/07

Na podstawie art. 33, ust. 1 oraz art. 13 b, ust. 4 ustawy z 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r., nr 45, poz. 435 z późniejszymi zmianami) oraz § 6 i 10 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 50 MOŚZNiL z 18 maja 1994 r., ustalam, co następuje.

§  1.
W związku ze zmianami kadrowymi w biurze Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi, na wniosek dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych Łódź odwołuję ze składu Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego "LASY GOSTYNIŃSKO-WŁOCŁAWSKIE" na lata 2007-2009 Pana Jacka Wizimirskiego - pracownika Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi i powołuję do składu Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego "LASY GOSTYNIŃSKO-WŁOCŁAWSKIE" na lata 2007-2009 Pana Romana Malinowskiego - naczelnika Wydziału Organizacji i Kadr w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych Łódź.
§  2.
Zgodnie z wykazem, o którym mowa w zarządzeniu nr 41 dyrektora generalnego Lasów Państwowych z 4 lipca 2007 r. w sprawie ustalania standardowej klasyfikacji haseł, służących grupowaniu aktów reglamentacji wewnętrznej dyrektora generalnego Lasów Państwowych (znak: OR-013-3/07) - niniejsza decyzja należy do grupy aktów kreujących struktury szczególne, ujętych pod pozycją 3 c w załączniku do ww. zarządzenia.
§  3.
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.