Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MEN.1988.11.68

| Akt jednorazowy
Wersja od: 27 grudnia 1988 r.

ZARZĄDZENIE NR 66
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 29 listopada 1988 r.
w sprawie zmian organizacyjnych w Uniwersytecie Warszawskim - Filii Uniwersytetu w Białymstoku.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 4 maja 1982 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 1985 r. Nr 42, poz. 201 i z 1987 r. Nr 22, poz. 128) zarządza się, co następuje:
§  1. W Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku dotychczasową jednostkę działającą w ramach wydziału o nazwie Katedra Prawno-Ekonomicznych Podstaw Ochrony Środowiska przekształca się w jednostkę o charakterze międzywydziałowym.
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 1989 r.