Zmiany organizacyjne w Uniwersytecie Rzeszowskim.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MENiS.2005.2.7

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 kwietnia 2005 r.

ZARZĄDZENIE NR 7
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu1)
z dnia 1 kwietnia 2005 r.
w sprawie zmian organizacyjnych w Uniwersytecie Rzeszowskim

Na podstawie art. 64 ust. 2 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§  1.
W strukturze organizacyjnej Uniwersytetu Rzeszowskiego wprowadza się następujące zmiany:
1)
tworzy się "Wydział Wychowania Fizycznego";
2)
tworzy się "Wydział Biologiczno - Rolniczy";
3)
przekształca się "Wydział Pedagogiczny" w "Wydział Pedagogiczno-Artystyczny".
§  2.
Struktura organizacyjna wydziałów zostanie ustalona w trybie określonym w statucie uczelni.
§  3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

_________

1) Minister Edukacji Narodowej i Sportu kieruje działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (Dz. U. Nr 134, poz. 1426).

2) Zmiany niniejszej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1992 r. Nr 54, poz. 254 i Nr 63, poz. 314, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, Nr 43, poz. 163, Nr 105, poz. 509 i Nr 121, poz. 591, z 1996 r. Nr 5, poz. 34 i Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 96, poz. 590, Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 50, poz. 310, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1115 i 1118, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1314, z 2001 r. Nr 85, poz. 924, Nr 103, poz. 1129, Nr 111, poz. 1193 i 1194 i Nr 126, poz. 1383, z 2002 r. Nr 4, poz. 33 i 34, Nr 150, poz. 1239, Nr 153, poz. 1271 i Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 65, poz. 595, Nr 128, poz. 1176, Nr 137, poz. 1304 i Nr 213, poz. 2081 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1206, Nr 152, poz. 1598 i Nr 179, poz. 1845 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 71 i Nr 23, poz. 187.