Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MZiOS.1982.8.38

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 czerwca 1982 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 21 maja 1982 r.
w sprawie zamian organizacyjnych w Akademii Medycznej w Warszawie.

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 5 listopada 1958 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 1973 r. Nr 32, poz. 191) zarządza się, co następuje:
§  1. Na II Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie w Zespole Nauczania Klinicznego tworzy się II Klinikę Chirurgii i włącza w skład Zespołu.
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 czerwca 1982 r.