Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MZiOS.1982.10.50

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 sierpnia 1982 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 31 sierpnia 1982 r.
w sprawie zmian organizacyjnych w Akademii Medycznej w Krakowie

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 5 listopada 1958 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 1973 r. Nr 32, poz. 191) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Krakowie
1) tworzy się:
a) Katedrę Nauczania Klinicznego działającą na bazie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach oraz wchodzące w jej skład Zakłady:

– Medycyny Społecznej,

– Epidemiologii,

b) Katedrę Nauczania Klinicznego działającą na bazie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Rzeszowie oraz wchodzące w jej skład Zakłady:

– Epidemiologii i Ekologii Człowieka,

– Farmakologii Klinicznej,

– Patologii,

2) znosi się Zespoły Nauczania Klinicznego w Kielcach i w Rzeszowie.
2. Jednostki wymienione w ust. 1 pkt 1 podporządkowuje się bezpośrednio dziekanowi Wydziału Lekarskiego.
§  2. Zadaniem Katedr Nauczania Klinicznego w Kielcach i Rzeszowie jest organizowanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych w dyscyplinach klinicznych zgodnie z programem studiów.
§  3. Szczegółowy zakres działania oraz strukturę organizacyjną Katedr i Zakładów określą regulaminy wprowadzone przez rektora po zatwierdzeniu ich przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej.
§  4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą od dnia 1 sierpnia 1982 r.