Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MRiRW.2015.61

| Akt jednorazowy
Wersja od: 13 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 53
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 4 sierpnia 2015 r.
w sprawie zmian organizacyjnych szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Suwałkach

Na podstawie art. 5 ust. 3d pkt 1 oraz art. 59 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. Z dniem 31 sierpnia 2015 r. likwiduje się Technikum Uzupełniające wchodzące w skład Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Suwałkach.
§  2. Z dniem 1 września 2015 r. przekształca się szkoły wchodzące w skład Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Suwałkach w następujący sposób:
1) Technikum prowadzące kształcenie dla młodzieży oraz dla dorosłych przekształca się w Technikum;
2) Zasadniczą Szkołę Zawodową prowadzącą kształcenie dla młodzieży oraz dla dorosłych przekształca się w Zasadniczą Szkołę Zawodową.
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1261).