Dz.Urz.ULC.2018.65

| Akt obowiązujący
Wersja od: 30 listopada 2018 r.

OGŁOSZENIE Nr 43
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO
z dnia 29 listopada 2018 r.
w sprawie zmian elementów struktury przestrzeni powietrznej

Na podstawie § 5 ust. 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie struktury polskiej przestrzeni powietrznej oraz szczegółowych warunków i sposobu korzystania z tej przestrzeni (Dz. U. z 2014 r. poz. 351) ogłasza się, co następuje:
§  1.  Zaakceptowana przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego zmiana w przestrzeni powietrznej FIR EPWW polega na ustanowieniu stref czasowo rezerwowanych TRA 313 i 314 na potrzeby zabezpieczenia lotów bezzałogowych statków powietrznych wykonywanych poza zasięgiem wzroku (BVLOS) z planowanym terminem obowiązywania od 3 stycznia 2019 r. do 24 kwietnia 2019 r.:
OznaczenieGranice poziomeGranice pionowe

(AMSL)

Okres aktywnościUwagi
EP TRA 31350°03'30"N 018°45'04"E

50°03'55"N 018°47'37"E

50°02'32"N 018°48'12"E

50°02'09"N 018°45'35"E

50°03'30"N 018°45'04"E

Zgodnie z AUPPrzestrzeń niesklasyfikowana. Loty RPA w warunkach BVLOS

Tel. do organizatora *48 695 857 850

EP TRA 31450°02'09"N 018°45'35"E

49°54'56"N 018°47'41"E

49°55'09"N 018°51'19"E

50°02'32"N 018°48'12"E

50°02'09"N 018°45'35"E

Zgodnie z AURPrzestrzeń niesklasyfikowana. Loty RPA w warunkach BVLOS

Tel. do organizatora +48 695 857 850

§  2.  Zmiana, o której mowa w § 1, wchodzi w życie z dniem 3 stycznia 2019 r.