Dz.Urz.ULC.2018.41

| Akt obowiązujący
Wersja od: 23 lipca 2018 r.

OGŁOSZENIE Nr 28
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO
z dnia 23 lipca 2018 r.
w sprawie zmian elementów struktury przestrzeni powietrznej

Na podstawie § 5 ust. 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie struktury polskiej przestrzeni powietrznej oraz szczegółowych warunków i sposobu korzystania z tej przestrzeni (Dz. U. z 2014 r. poz. 351) ogłasza się, co następuje:
§  1.  Zaakceptowana przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego zmiana w przestrzeni powietrznej FIR EPWW polega na ustanowieniu stref czasowo rezerwowanych TRA 159, 160 na potrzeby zabezpieczenia lotów bezzałogowych statków powietrznych (UAV) wykonywanych poza zasięgiem wzroku (BVLOS):
OznaczenieGranice poziomeGranice pionowe

(AMSL)

Okres aktywnościUwagi
EP TRA 15951°42'10"N22°11'49"EZgodnie z AUPPrzestrzeń niesklasyfikowana. Loty RPA w warunkach BVLOS.

Tel. do organizatora 261 519 644

51°37'02"N22°15'43"E
51°35'33"N22°10'30"E
51°36'31"'N22°07'33"E
51°42'10"N22°11'49"E
EP TRA 16052°35'01"N15°21'48"EZgodnie z AUPPrzestrzeń niesklasyfikowana. Loty RPA w warunkach BVLOS.

Tel. do organizatora 261 674 215

52°31'15"N15°17'10"E
52°27'15"N15°17'02"E
52°27'25"N15°33'20"E
52°34'42"N15°30'13"E
52°35'01"N15°21'48"E
§  2.  Zmiana, o której mowa w § 1, wchodzi w życie z dniem 16 sierpnia 2018 r.