Dz.Urz.ULC.2018.40

| Akt obowiązujący
Wersja od: 13 lipca 2018 r.

OGŁOSZENIE Nr 27
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO
z dnia 13 lipca 2018 r.
w sprawie zmian elementów struktury przestrzeni powietrznej

Na podstawie § 4 ust. 7 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie struktury polskiej przestrzeni powietrznej oraz szczegółowych warunków i sposobu korzystania z tej przestrzeni (Dz. U. z 2014 r. poz. 351) ogłasza się, co następuje:
§  1.  Zaakceptowana przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego zmiana w przestrzeni powietrznej FIR EPWW polega na korekcie ustanowionych stref czasowo rezerwowanych TRA 85-91 na potrzeby zabezpieczenia lotów bezzałogowych statków powietrznych typu MALE w FIR EPWW:
OznaczenieGranice poziomeGranice pionowe (AMSLJOkres aktywnościUwagi
EP TRA 8554° 17' 59"N 021° 19'04"E

54°06'19"N 021° 19'56"E

54°01'23"N 020°47'52"E

53°59'25"N 020°35'24"E

53°50'19"N 019°44'32"E

53°48'49"N 019°28'06"'E

53°54'17"N 019°30'31"E

54°01'11"'N 019°29'58"E

54°06'38"N 019°29'32"E

54°11'39"N 019°37'02"E

54°21'00"N 019°51'00"E

54°19'48"N 020°30'00"E

54°17'59"N 021°19'04"E

Zgodnie z AUPPrzestrzeń klasy C. Organ ACC Warszawa.
EP TRA 8654°17'59"N 021°19'04"E

54°19'08"N 022°30'03"E

54°00'47"N 022°30'00""E

53°58'00"N 021°26'10"E

54°01'23"N 020°47'52"E

54°06'19"N 021°19'56"'E

54°17'59"N 021°19'04"E

Zgodnie z AUPPrzestrzeń klasy C. Organ ACC Warszawa.
EP TRA 8754°19'08"N 022°30'03"E

54°22'04"N 022°59'57"E

Dalej wzdłuż granicy państwowej do punktu:

54°09'07 N 023°29'19"E

53°56'04"N 023°29'03"E

53°53'50"N 022°57'07"E

53°58'31"'N 022°56'09"E

54°01'25"N 022°41'00"E

54°00'47"N 022°30'00"E

54°19'08"N 022°30'03"E

Zgodnie z AUPPrzestrzeń klasy C. Organ ACC Warszawa.
EP TRA 8853°56'04"N 023°29'00"E

53°30'00"N 023°34'20"E

53°19'13"N 023°38'52"E

53°19'20"N 023°12'35"E

53°29'30'N 023°05'30"E

53°53'50"N 022°56'07"E

53°56'04"N 023°29'00"E

Zgodnie z AUPPrzestrzeń klasy C. Organ ACC Warszawa.
EP TRA 8953°19'13"N 023°38'52"E

52°45'00"N 023°53'00"E

52°51'41"N 023°22'09"E

53°19'20"N 023°12'35"E

53°19'13"N 023°38'52"E

Zgodnie z AUPPrzestrzeń klasy C. Organ ACC Warszawa.
EP TRA 9052°45'00"N 023°53'00"E

52°31'59"N 023°19'39"E

52°14'06"N 023°07'54"E

52°08'36"N 023°21'52"E

52°05'53"N 022°41'46"E

52°16'56"N 022°36'43"E

52°22'41'N 022°39'14"E

52°42'00"N 022°57'08"E

52°51'41"N 023°22'09"E

52°45'00"N 023°53'00"E

Zgodnie z AUPPrzestrzeń klasy C. Organ ACC Warszawa.
EP TRA 9152°05'53"N 022°41'46"E

51°23'43"N 023°07'31"E

51°25'19"N 023°27'14"E

51°54'51"N 023°28'17"E

52°05'27"N 023°28'21"E

52°08'36"N 023°21'52"E

52°05'53"N 022°41'46'"E

Zgodnie z AUPPrzestrzeń klasy C. Organ ACC Warszawa.
§  2.  Zmiana, o której mowa w § 1, wchodzi w życie z dniem 19 lipca 2018 r.