Dziennik resortowy

Dz.Urz.MF.2007.13.83

| Akt indywidualny
Wersja od: 31 grudnia 2007 r.

KOMUNIKAT Nr 18/AP/2007
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 11 grudnia 2007 r.
w sprawie zmian danych w rejestrze osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego

Na podstawie art. 14 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 86, z późn. zm.1)) ogłasza się zmiany danych w rejestrze osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego:
Lp.Nr w rejestrzePełna nazwa osoby prawnejNazwa skróconaAdres siedziby
12345
1306było:
"Europejskie Centrum Doradztwa i Dokumentacji Podatkowej Spółka Doradztwa Podatkowego" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością"Europejskie Centrum Doradztwa i Dokumentacji Podatkowej Spółka Doradztwa Podatkowego" Sp. z o.o.ul. Lodowa 101

93-232 Łódź

jest:
"Europejskie Centrum Doradztwa i Dokumentacji Podatkowej Spółka Doradztwa Podatkowego" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością"Europejskie Centrum Doradztwa i Dokumentacji Podatkowej Spółka Doradztwa Podatkowego" Sp. z o.o.ul. Obywatelska 137

94-104 Łódź

______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 137, poz. 1302, z 2004 r. Nr 62, poz. 577, z 2005 r. Nr 10, poz. 66 oraz z 2006 r. Nr 218, poz. 1592.