Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.2007.12.77

| Akt indywidualny
Wersja od: 17 grudnia 2007 r.

KOMUNIKAT Nr 16/A P/2007
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 28 listopada 2007 r.
w sprawie zmian danych w rejestrze osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego

Na podstawie art. 14 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 86, z późn. zm.1)) ogłasza się zmiany danych w rejestrze osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego:
Lp.Nr w rejestrzePełna nazwa osoby prawnejNazwa skróconaAdres siedziby
1278było:
Pomorska Agencja Doradztwa Finansowego i Szkoleń PADFiS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąPADFiS Spółka z o.o. PADFiS Sp. z o.o.ul. Monte Cassino 37

70-464 Szczecin

jest:
Pomorska Agencja Doradztwa Finansowego i Szkoleń PADFiS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąPADFiS Spółka z o.o. PADFiS Sp. z o.o.ul. Gen. Dąbrowskiego 4

70-100 Szczecin

______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 137, poz. 1302, z 2004 r. Nr 62, poz. 577, z 2005 r. Nr 10, poz. 66 oraz z 2006 r. Nr 218, poz. 1592.