Dziennik resortowy

Dz.Urz.GUS.2008.2.11

| Akt nienormatywny
Wersja od: 25 lutego 2008 r.

KOMUNIKAT
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 19 lutego 2008 r.
w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej w IV kwartale 2007 r.

Na podstawie § 12 ust. 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie warunków i trybu udzielania kredytów i pożyczek ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego oraz niektórych wymagań dotyczących lokali i budynków finansowanych przy udziale tych środków (Dz. U. Nr 212, poz. 1556) ogłasza się, iż ceny produkcji budowlano-montażowej w IV kwartale 2007 r. w stosunku do III kwartału 2007 r. wzrosły o 1,2%.