Zmiany cen produkcji budowlano-montażowej w IV kwartale 2005 r.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.GUS.2006.2.21

| Akt nienormatywny
Wersja od: 27 lutego 2006 r.

KOMUNIKAT
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 17 lutego 2006 r.
w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej w IV kwartale 2005 r.

Na podstawie § 12 ust. 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 lipca 2000 r. w sprawie warunków i trybu udzielania kredytów i pożyczek ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego oraz niektórych wymagań dotyczących lokali i budynków finansowanych przy udziale tych środków (Dz. U. Nr 62, poz. 719, z późn. zm.1)) ogłasza się, iż ceny produkcji budowlano-montażowej w IV kwartale 2005 r. w stosunku do III kwartału 2005 r. wzrosły o 0,5%.
______

1) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 116, poz. 1234 i Nr 154, poz. 1806 oraz z 2004 r. Nr 86, poz. 803.