Dzienniki resortowe

Dz.Urz.UPRP.2007.3.4

| Akt nienormatywny
Wersja od: 31 grudnia 2007 r.

INFORMACJA
URZĘDU PATENTOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 20 grudnia 2007 r.
w sprawie zmiany zasad dotyczących opłat związanych z postępowaniem przed Europejskim Urzędem Patentowym

W dniu 25 października 2007 r. Rada Administracyjna Europejskiej Organizacji Patentowej podjęta decyzję na podstawie art. 33 (2) (d) Konwencji o patencie europejskim (Dz. U. z 2004 r. Nr 79, poz. 737) o zmianie niektórych zasad dotyczących opłat związanych z postępowaniem przed Europejskim Urzędem Patentowym. Wymieniona decyzja weszła w życie dnia 25 października 2007 r.
Stosownie do powyższej decyzji, Europejski Urząd Patentowy od dnia 1 kwietnia 2008 roku zaprzestaje przyjmowania opłat należnych Urzędowi w formie czeków oraz rozliczania w ramach konta żyro. Na podstawie art. 1 pkt 2 (1) powyższej decyzji opłaty do Urzędu wnosi się w walucie euro poprzez wpłatę lub przelew na rachunek bankowy Urzędu. Na podstawie art. 1 pkt 2 (2) Prezes Urzędu może dopuścić inne metody wnoszenia opłat niż wymienione powyżej.