Zmiana zarządzenie w sprawie podziału zadań w ramach Kierownictwa Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. - OpenLEX

Zmiana zarządzenie w sprawie podziału zadań w ramach Kierownictwa Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.GDDKiA.2020.18

Akt jednorazowy
Wersja od: 27 maja 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 18
GENERALNEGO DYREKTORA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
z dnia 27 maja 2020 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie podziału zadań w ramach Kierownictwa Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad

Na podstawie § 5 ust. 5 załącznika do zarządzenia Nr 36 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu Nr 1 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie podziału zadań w ramach Kierownictwa Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 3:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Zastępca Generalnego Dyrektora - Jacek Gryga kieruje:

1) zadaniami dotyczącymi zarządzania kryzysowego i przygotowań obronnych;

2) zadaniami dotyczącymi rozwoju i utrzymania systemów informatycznych;

3) Oddziałem GDDKiA w Łodzi w zakresie posiadanych pełnomocnictw i upoważnień udzielonych przez Generalnego Dyrektora oraz Dyrektora Generalnego.",

b)
w ust. 2 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

"2. W ramach zadań, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, Zastępca Generalnego Dyrektora - Jacek Gryga jest uprawniony, w szczególności do:";

2)
w § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Generalnego Dyrektora zastępuje wyznaczona przez niego osoba, a w razie braku takiego wyznaczenia stosuje się następującą kolejność zastępowania:

1) p.o. Zastępcy Generalnego Dyrektora - Marcin Nowacki;

2) Radca Generalnego Dyrektora - Tomasz Kwieciński;

3) Radca Generalnego Dyrektora - Daria Prędko;

4) Zastępca Generalnego Dyrektora - Jacek Gryga;

5) Dyrektor Generalny GDDKiA.".

§  2. 
Tekst ujednolicony zarządzenia, o którym mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
§  3. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIK

TEKST UJEDNOLICONY

ZARZĄDZENIE NR1

GENERALNEGO DYREKTORA DRÓG KRAJOWYCH

I AUTOSTRAD

z dnia 8 stycznia 2020 r.

w sprawie podziału zadań w ramach Kierownictwa Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad

Na podstawie § 5 ust. 5 załącznika do zarządzenia Nr 36 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zarządza się, co następuje:

§  1. 
Zarządzenie określa:
1)
zadania p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad - Tomasza Żuchowskiego (DTŻ) - zwanego dalej "Generalnym Dyrektorem", z zakresu:
a)
bezpośredniego kierowania wybranymi zadaniami,
b)
koordynacji oraz nadzoru realizacji zadań przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, zwaną dalej "GDDKiA";
2)
zadania realizowane przez:
a)
Zastępcę Generalnego Dyrektora - Jacka Grygę (DJG),
b)
Radcę Generalnego Dyrektora - Darię Prędko (DDP),
c)
p.o. Zastępcy Generalnego Dyrektora - Marcina Nowackiego (DMN),
d)
Radcę Generalnego Dyrektora - Tomasza Kwiecińskiego (DTK)

- zwanych dalej "Zastępcami Generalnego Dyrektora";

3)
uprawnienia do działania w zastępstwie Generalnego Dyrektora i Zastępców Generalnego Dyrektora.
§  2. 
1. 
Generalny Dyrektor nadzoruje i koordynuje wykonywanie zadań przez komórki organizacyjne GDDKiA, w tym bezpośrednio kieruje zadaniami dotyczącymi:
1)
współpracy z naczelnymi i centralnymi organami administracji państwowej;
2)
współpracy z parlamentem;
3)
obsługi medialnej;
4)
współpracy międzynarodowej;
5)
inżynierii ruchu i bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym zarządzania bezpieczeństwem dróg w transeuropejskiej sieci drogowej;
6)
ochrony informacji niejawnych;
7)
ochrony danych osobowych;
8)
przygotowywania dokumentów o charakterze programowym i strategicznym;
9)
planowania finansowo-rzeczowego;
10)
planowania rocznego i wieloletniego;
11)
programowania rzeczowego przedsięwzięć;
12)
zarządzania procesem pozyskiwania i rozliczania środków finansowych oraz wdrażania projektów współfinansowanych ze środków pomocowych UE;
13)
współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego;
14)
przedsięwzięć publiczno - prywatnych, w tym negocjacji oraz nadzoru nad realizacją umów w zakresie budowy i eksploatacji autostrad płatnych;
15)
gromadzenia danych dotyczących sieci dróg publicznych;
16)
ochrony zabytków drogownictwa.
2. 
Generalny Dyrektor inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:
1)
Biuro Generalnego Dyrektora;
2)
Stanowisko do spraw Audytu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego;
3)
Departament Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa w zakresie zadań:
a)
Pełnomocnika Ochrony Informacji Niejawnych,
b)
Inspektora Ochrony Danych;
4)
Departament Strategii i Studiów;
5)
Departament Budżetu i Projektów UE.
§  3. 
1. 
Zastępca Generalnego Dyrektora - Jacek Gryga kieruje:
1)
zadaniami dotyczącymi zarządzania kryzysowego i przygotowań obronnych;
2)
zadaniami dotyczącymi rozwoju i utrzymania systemów informatycznych;
3)
Oddziałem GDDKiA w Łodzi w zakresie posiadanych pełnomocnictw i upoważnień udzielonych przez Generalnego Dyrektora oraz Dyrektora Generalnego.
2. 
W ramach zadań, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, Zastępca Generalnego Dyrektora - Jacek Gryga jest uprawniony, w szczególności do:
1)
podpisywania, z upoważnienia Generalnego Dyrektora, korespondencji, pism, rozstrzygnięć oraz innych dokumentów;
2)
wydawania wzorcowych dokumentów i ujednoliconych zasad postępowania w sprawach związanych z realizacją zadań, o których mowa w ust. 1;
3)
inicjowania, koordynowania i nadzorowania wykonywania zadań przez Departament Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa z wyłączeniem zadań:
a)
Pełnomocnika Ochrony Informacji Niejawnych,
b)
Inspektora Ochrony Danych.
§  4. 
1. 
Radca Generalnego Dyrektora - Daria Prędko kieruje zadaniami dotyczącymi:
1)
ochrony środowiska i przeciwdziałania jego niekorzystnym przeobrażeniom na etapie przygotowania, realizacji i eksploatacji inwestycji drogowych;
2)
ochrony dóbr kultury na etapie przygotowania, realizacji i eksploatacji inwestycji drogowych;
3)
nabywania i gospodarowania nieruchomości związanymi z inwestycjami drogowymi;
4)
regulacji stanów prawnych nieruchomości zajętych pod drogi krajowe;
5)
obsługi prawnej;
6)
koordynacji postępowań przetargowych.
2. 
W ramach zadań, o których mowa w ust. 1, Radca Generalnego Dyrektora - Daria Prędko jest uprawniona, w szczególności do:
1)
podpisywania, z upoważnienia Generalnego Dyrektora, korespondencji, pism, rozstrzygnięć oraz innych dokumentów;
2)
wydawania wzorcowych dokumentów i ujednoliconych zasad postępowania w sprawach związanych z realizacją zadań, o których mowa w ust. 1;
3)
inicjowania, koordynowania i nadzorowania wykonywania zadań przez:
a)
Zespół do spraw Środowiska,
b)
Zespół do spraw Nieruchomości,
c)
Departament Prawny i Zamówień Publicznych.
§  5. 
1. 
p.o. Zastępcy Generalnego Dyrektora - Marcin Nowacki kieruje zadaniami dotyczącymi:
1)
zarządzania siecią dróg krajowych, w tym obiektów inżynierskich;
2)
ochrony dróg i pasa drogowego;
3)
zarządzania ruchem na drogach krajowych;
4)
nadzoru nad służbami drogowymi;
5)
przeprowadzania okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich oraz przepraw promowych;
6)
koordynacji i nadzoru robót w pasie drogowym;
7)
oceny i rozwoju technologii drogowych oraz normalizacji wymagań technicznych i ich dostosowaniem do norm UE;
8)
zarządzania pracami naukowo - badawczymi oraz pracami rozwojowymi dotyczącymi warunków technicznych, nowych technologii, metod diagnostycznych i metod badawczych.
2. 
W ramach powierzonych zadań, o których mowa w ust. 1, p.o. Zastępcy Generalnego Dyrektora - Marcin Nowacki jest uprawniony, w szczególności do:
1)
podpisywania, z upoważnienia Generalnego Dyrektora, korespondencji, pism, rozstrzygnięć oraz innych dokumentów;
2)
wydawania wzorcowych dokumentów i ujednoliconych zasad postępowania w sprawach związanych z realizacją zadań, o których mowa w ust. 1;
3)
inicjowania, koordynowania i nadzorowania wykonywania zadań przez:
a)
Departament Zarządzania Siecią Dróg,
b)
Departament Technologii Budowy Dróg.
§  6. 
1. 
Radca Generalnego Dyrektora - Tomasz Kwieciński kieruje zadaniami dotyczącymi przygotowania i realizacji inwestycji.
2. 
W ramach powierzonych zadań, o których mowa w ust. 1, Radca Generalnego Dyrektora - Tomasz Kwieciński jest uprawniony, w szczególności do:
1)
podpisywania, z upoważnienia Generalnego Dyrektora, korespondencji, pism, rozstrzygnięć oraz innych dokumentów;
2)
wydawania wzorcowych dokumentów i ujednoliconych zasad postępowania w sprawach związanych z realizacją zadań, o których mowa w ust. 1;
3)
inicjowania, koordynowania i nadzorowania wykonywania zadań przez Departament Przygotowania i Realizacji Inwestycji.
§  7. 
Dyrektor Generalny GDDKiA inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:
1)
Biuro Kontroli i Audytu;
2)
Biuro Organizacyjno-Administracyjne.
§  8. 
Zastępcy Generalnego Dyrektora oraz Dyrektor Generalny GDDKiA zobowiązani są do wzajemnej współpracy i informowania się o sprawach, których zakres merytoryczny jest związany z ich zakresem działania.
§  9. 
1. 
Generalnego Dyrektora zastępuje wyznaczona przez niego osoba, a w razie braku takiego wyznaczenia stosuje się następującą kolejność zastępowania:
1)
p.o. Zastępcy Generalnego Dyrektora - Marcin Nowacki;
2)
Radca Generalnego Dyrektora - Tomasz Kwieciński;
3)
Radca Generalnego Dyrektora - Daria Prędko;
4)
Zastępca Generalnego Dyrektora - Jacek Gryga;
5)
Dyrektor Generalny GDDKiA.
2. 
W razie braku odmiennego ustalenia, w pełnomocnictwie Generalnego Dyrektora, w przypadkach nieobecności poszczególnych Zastępców Generalnego Dyrektora, stosuje się następującą kolejność zastępowania:
1)
Radcę Generalnego Dyrektora - Darię Prędko, p.o. Zastępcy Generalnego Dyrektora - Marcina Nowackiego i Radcę Generalnego Dyrektora - Tomasza Kwiecińskiego zastępuje Zastępca Generalnego Dyrektora - Jacek Gryga;
2)
Zastępcę Generalnego Dyrektora - Jacka Grygę zastępuje p.o. Zastępcy Generalnego Dyrektora - Marcin Nowacki;
3)
w przypadku jednoczesnej nieobecności Zastępcy Generalnego Dyrektora - Jacka Grygi oraz p.o. Zastępcy Generalnego Dyrektora - Marcina Nowackiego zastępstwo wykonują w kolejności:
a)
Radca Generalnego Dyrektora - Tomasz Kwieciński,
b)
Radca Generalnego Dyrektora - Daria Prędko,
b)
Dyrektor Generalny GDDKiA.
§  10. 
Traci moc zarządzenie Nr 20 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie podziału zadań w ramach Kierownictwa Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, zmienione zarządzeniem Nr 24 z dnia 4 lipca 2019 r.
§  11. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.