Dz.Urz.MS.2018.241

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 sierpnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 24 sierpnia 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zniesienia Aresztu Śledczego w Bartoszycach

Na podstawie art. 208 § 5 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 652, 1010 i 1387) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie zniesienia Aresztu Śledczego w Bartoszycach (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 54) w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Dokumentacja finansowo- księgowa oraz dokumentacja dotycząca spraw pracowniczych i funkcjonariuszy, w zakresie niepodlegającym archiwizacji, zostanie przejęta przez dyrektora Zakładu Karnego w Kamińsku, z siedzibą w Kamińsku, Kamińsk, ul. Obrońców Westerplatte 1, 11-220 Górowo Iławieckie, województwo warmińsko-mazurskie, podległego Dyrektorowi Okręgowemu.".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.