Dziennik resortowy

Dz.Urz.MZ.2018.48

| Akt jednorazowy
Wersja od: 27 czerwca 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 27 czerwca 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zmiany nazwy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Lotnicze Pogotowie Ratunkowe oraz nadania mu statutu

Na podstawie art. 42 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160, 138, 650 i 1128) zarządza się, co następuje:
§  1.  W załączniku do zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie zmiany nazwy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Lotnicze Pogotowie Ratunkowe oraz nadania mu statutu (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 121), wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. LPR realizuje zadania Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego wynikające z ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2195 oraz z 2018 r. poz. 650 i 1115).";

2) w § 10 w ust. 1 w pkt 7 w lit. f kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 8 w brzmieniu:

"8) Krajowe Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego.".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 95).