Zmiana zarządzenia w sprawie zmiany nazwy Centrum Projektów Informatycznych na Centrum Cyfrowej Administracji oraz nadania statutu Centrum Cyfrowej Administracji

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MC.2015.1

| Akt jednorazowy
Wersja od: 3 grudnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 1
MINISTRA CYFRYZACJI 1
z dnia 30 listopada 2015 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zmiany nazwy Centrum Projektów Informatycznych na Centrum Cyfrowej Administracji oraz nadania statutu Centrum Cyfrowej Administracji 2

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 883, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.
W statucie Centrum Cyfrowej Administracji stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 40 Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 października 2015 r. w sprawie zmiany nazwy Centrum Projektów Informatycznych na Centrum Cyfrowej Administracji oraz nadania statutu Centrum Cyfrowej Administracji (Dz. Urz. Min. Ad. i Cyf. poz. 63) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Centrum Cyfrowej Administracji, zwane dalej "Centrum", jest państwową jednostką budżetową podległą ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji, zwanemu dalej "Ministrem".";

2)
w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) przekazane do realizacji przez podmioty administracji publicznej, po uzyskaniu pisemnej akceptacji Członka Kierownictwa Ministerstwa Cyfryzacji prowadzącego sprawy wynikające z podległości Centrum wobec Ministra.".

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej informatyzacja na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra cyfryzacji (Dz. U. poz. 1910).
2 Minister Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej informatyzacja na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Cyfryzacji (Dz. U. poz. 1910).