Zmiana zarządzenia w sprawie Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MFiPR.2022.31

Akt jednorazowy
Wersja od: 29 listopada 2022 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ 1
z dnia 25 listopada 2022 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej

Na podstawie art. 12 ust. 2b oraz ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 261, 583 i 2185) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. Urz. Min. Fun. i Pol. Reg. poz. 16), w § 2 w pkt 3 lit. c otrzymuje brzmienie:

"c) dyrektor Departamentu Komunikacji i Promocji Funduszy Europejskich,".

§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Funduszy i Polityki Regionalnej kieruje działem administracji rządowej - rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. U. poz. 1948).