Dz.Urz.MIniR.2018.37

| Akt jednorazowy
Wersja od: 10 sierpnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA INWESTYCJI I ROZWOJU 1
z dnia 9 sierpnia 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie Zespołu doradczego do przygotowania założeń reformy procesu inwestycyjno-budowlanego oraz systemu planowania i zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie Zespołu doradczego do przygotowania założeń reformy procesu inwestycyjno-budowlanego oraz systemu planowania i zagospodarowania przestrzennego (Dz. Urz. Min. Inw. i Roz. poz. 13) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1:
a) w ust. 2:
uchyla się pkt 2,
pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) pozostali członkowie Zespołu w liczbie nie większej niż 25.".

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Przewodniczącego wskazuje Minister spośród członków Zespołu będących pracownikami Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji albo Departamentu Polityki Przestrzennej.".

c) po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:

"6a. Sekretarzy Zespołu wskazuje Przewodniczący spośród pracowników Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji lub Departamentu Polityki Przestrzennej.".

2) w § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Tworząc podzespół Przewodniczący określa jego skład osobowy i wskazuje, spośród członków Zespołu, Koordynatora prac tego podzespołu oraz zakres realizowanych przez ten podzespół zadań. Przewodniczący może również powołać Sekretarza podzespołu. Przepis § 1 ust. 6a stosuje się odpowiednio.".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Inwestycji i Rozwoju kieruje działem administracji rządowej - budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Inwestycji i Rozwoju (Dz. U. poz. 94 i 175).