Zmiana zarządzenia w sprawie zatwierdzenia statutu Instytutu Transportu Samochodowego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MIiB.2017.53

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 lipca 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 33
MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1
z dnia 28 lipca 2017 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia statutu Instytutu Transportu Samochodowego

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 371, 1079, 1311 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 202) zarządza się co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu nr 9 Ministra Infrastruktury z dnia 11 marca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Instytutu Transportu Samochodowego (ITS) (Dz. Urz. MI nr 3, poz. 13), w załączniku "Statut Instytutu Transportu Samochodowego" wprowadza się następujące zmiany:
1)
§ 7 otrzymuje brzmienie:

"§ 7. Przedmiotem działania Instytutu według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), są:

1) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (72.19.Z), a w szczególności:

a) nauk biologicznych i środowiska naturalnego,

b) nauk technicznych;

2) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (72.20.Z), a w szczególności:

a) nauk ekonomicznych,

b) nauk o zarządzaniu,

c) psychologii, socjologii i pedagogiki,

d) bibliotekarstwa oraz informacji naukowo-technicznej;

3) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z);

4) pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.B);

5) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z);

6) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B);

7) działalność wspomagająca edukację (85.60.Z);

8) pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (86.90.E);

9) wydawanie książek, czasopism i pozostałych periodyków, pozostała działalność wydawnicza (58.11.Z, 58.14.Z, 58.19.Z);

10) działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (58.29.Z);

11) działalność bibliotek (91.01.A);

12) działalność archiwów (91.01.B);

13) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z);

14) pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu (85.53.Z);

15) działalność związana z oprogramowaniem (62.01.Z);

16) działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (62.02.Z);

17) dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (77.40.Z);

18) wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (77.11.Z);

19) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z);

20) umieszczanie reklam w mediach drukowanych i na stronach internetowych, umieszczanie reklam zewnętrznych, tworzenie stoisk oraz innych konstrukcji i miejsc wystawowych, promocję wyrobów i usług (73.11.Z).";

2)
§ 9-13 otrzymują brzmienie:

"§ 9. Instytut może wykonywać zadania w obszarze transportu samochodowego, ważne dla realizacji polityki państwa, zlecane przez organy państwowe doraźnie lub w sposób ciągły.

§ 10. 1. Instytut może prowadzić inne formy kształcenia, o których mowa w art. 2 ust. 3 pkt 2 ustawy, w tym szkolenia i kursy dokształcające.

2. Instytut, zgodnie z art. 2 ust. 4 ustawy, może prowadzić działalność inną niż wymieniona w art. 2 ust. 1-3 ustawy, przy jej wyodrębnieniu pod względem finansowym i rachunkowym, w szczególności w zakresie:

1) prowadzenia szkoleń specjalistycznych i innych form kształcenia ustawicznego;

2) gospodarki posiadanymi nieruchomościami, w tym wynajmu i dzierżawy tych nieruchomości i powierzchni biurowych;

3) gospodarki urządzeniami, w tym wynajmu i dzierżawy maszyn i aparatury stosowanej do badań naukowych, a także wynajmu i dzierżawy pojazdów;

4) usług związanych z funkcjonowaniem transportu uwzględniających:

a) prowadzenie badań i analiz technicznych nie mających charakteru badań naukowych i prac rozwojowych,

b) opracowywanie opinii i ekspertyz nie mających charakteru badań naukowych i prac rozwojowych,

c) wydawanie opinii oraz ocenę warunków techniczno-organizacyjnych,

d) prowadzenie działalności doradczej techniczno-ekonomicznej nie związanej z przystosowaniem wyników badań naukowych i prac rozwojowych do potrzeb praktyki,

e) projektowanie komponentów systemowych, technicznych i organizacyjnych transportu,

f) produkcję i obrót urządzeniami i wyrobami motoryzacyjnymi;

5) innych usług związanych z przedmiotem działania Instytutu.".

§ 11. Rada Naukowa liczy 22 członków. W skład Rady Naukowej wchodzą:

1) pracownicy naukowi i badawczo-techniczni Instytutu w liczbie 11;

2) osoby niebędące pracownikami Instytutu w liczbie 11.

§ 12. Liczba miejsc w Radzie dla członków Rady Naukowej wskazanych w § 11 pkt 1 i posiadających:

1) stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy wynosi 5;

2) stopień naukowy doktora wynosi 3.

§ 13. Liczba miejsc w Radzie dla członków Rady Naukowej wskazanych w § 11 pkt 1 i nieposiadających stopnia naukowego doktora, doktora habilitowanego lub tytułu naukowego wynosi 3.";

3)
w § 19 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się na stronie internetowej Instytutu, a także na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw nauki w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Komisji Europejskiej w europejskim portalu dla mobilnych naukowców przeznaczonym do publikacji ofert pracy naukowców. Termin zgłaszania kandydatur nie może być krótszy niż 14 dni od daty zamieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej Instytutu.";

4)
w § 20 po ust. 4 dodaje się ust. 5-7 w brzmieniu:

"5. Mandat członka Komisji Dyscyplinarnej wygasa z powodu:

1) śmierci członka;

2) rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy łączącego członka z Instytutem;

3) złożenia przez członka rezygnacji z udziału w pracach Komisji Dyscyplinarnej;

4) prawomocnego skazania go za umyślne przestępstwo;

5) długotrwałej przeszkody w pełnieniu funkcji, uniemożliwiającej udział członka Komisji Dyscyplinarnej w jej pracach.

6. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Komisji Dyscyplinarnej w trakcie kadencji, mandat ten niezwłocznie obejmuje osoba, która w wyborach do Komisji uzyskała kolejno największą liczbę głosów.",

7. Jeżeli nie jest możliwe uzupełnienie składu Komisji Dyscyplinarnej w sposób określony w ust. 6, przeprowadza się wybory uzupełniające, stosując postanowienia ust. 3. Jeżeli na jedno miejsce mandatowe zgłoszono kandydaturę tylko jednego pracownika, któremu przysługuje bierne prawo wyborcze, wyborów uzupełniających nie przeprowadza się, a pracownik ten wchodzi w skład Komisji Dyscyplinarnej.".

§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Infrastruktury i Budownictwa kieruje działem administracji rządowej: transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Budownictwa (Dz. U. poz. 1907 i 2094 oraz z 2017 r. poz. 1076).