Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MI.2020.14

| Akt jednorazowy
Wersja od: 18 marca 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 8
MINISTRA INFRASTRUKTURY 1
z dnia 17 marca 2020 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia regulaminu określającego szczegółową organizację i tryb działania Komisji Weryfikacyjnej do sprawdzenia kwalifikacji kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym oraz osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania tramwajem

Na podstawie art. 64 ust. 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2019 r. poz. 341, 622, 1287 i 2020) zarządza się, co następuje.
§  1.  W zarządzeniu nr 9 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu określającego szczegółową organizację i tryb działania Komisji Weryfikacyjnej do sprawdzenia kwalifikacji kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym oraz osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania tramwajem (Dz. Urz. Min. Inf. i Bud. poz. 12), w załączniku, wprowadza się następujące zmiany.
1) w § 2 w ust. 1:
a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. poz. 1206), zwanego dalej "rozporządzeniem";",

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Do działalności Komisji w zakresie wydatków ze środków publicznych stosuje się przepisy zarządzenia nr 4 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Infrastruktury z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie dokonywania wydatków ze środków publicznych.";

2) w § 3 w pkt 1 w lit. a wykreśla się wyrazy "miejsca zamieszkania, ";
3) § 4 otrzymuje brzmienie:

"§ 4. Komisja przechowuje:

1) w pomieszczeniu przeznaczonym dla potrzeb Komisji znajdującym się w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw transportu:

a) bank pytań egzaminacyjnych, o którym mowa w § 53 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia,

b) ewidencje i rejestr, o których mowa w § 3,

c) arkusze egzaminacyjne i testy egzaminacyjne używane podczas części teoretycznej egzaminu przeprowadzanej w formie testu pisemnego,

d) protokoły egzaminacyjne sporządzone w formie papierowej,

e) kopie wydanych zaświadczeń sporządzonych w formie papierowej,

f) wnioski o wypłatę wynagrodzenia oraz wnioski o wypłatę należności z tytułu podróży służbowej dla osób wchodzących w skład Komisji wraz z kopiami rachunków kosztów podróży - sporządzone w formie papierowej,

g) rozliczenia finansowe egzaminu sporządzone w formie papierowej,

h) rozliczenia finansowe Komisji za rok ubiegły sporządzone w formie papierowej;

2) w systemie Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją, którym posługuje się urząd obsługujący ministra właściwego do spraw transportu:

a) protokoły egzaminacyjne,

b) kopie wydanych zaświadczeń,

c) wnioski o wypłatę wynagrodzenia oraz wnioski o wypłatę należności z tytułu podróży służbowej dla osób wchodzących w skład Komisji wraz z kopiami rachunków kosztów podróży,

d) rozliczenia finansowe egzaminu,

e) rozliczenia finansowe Komisji za rok ubiegły,

f) oświadczenia o terminie i miejscu przeprowadzanych szkoleń dla kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów oraz o aktualnym miejscu zatrudnienia.";

4) w § 7:
a) po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

"2a) uzyskiwanie od członków komisji egzaminacyjnej, przed każdym terminem egzaminu, oświadczenia o terminie i miejscu przeprowadzanych szkoleń dla kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów oraz o aktualnym miejscu zatrudnienia, za okres ostatnich 3 lat;",

b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) zatwierdzanie składu Komisji na egzamin w danym terminie i uzasadnienie dokonanego wyboru oraz, w razie potrzeby, wskazywanie okoliczności uniemożliwiających uczestnictwo osoby ze składu Komisji w egzaminie w danym terminie. Przewodniczący zatwierdzając skład Komisji uwzględnia w szczególności oświadczenia, o których mowa w pkt 2a oraz rzeczywisty, potencjalny i postrzegany konflikt interesów;",

c) po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu:

"6a) dokonywanie wyboru operatora informatycznego systemu egzaminacyjnego do przeprowadzenia egzaminu wraz z wykonaniem czynności techniczno-organizacyjnych związanych z obsługą egzaminu;";

5) § 8 otrzymuje brzmienie:

"§ 8. Do obowiązków członka Komisji należy w szczególności:

1) złożenie oświadczenia, o którym mowa w § 7 pkt 2a;

2) udział w egzaminie;

3) dokonywanie oceny kwalifikacji kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów.";

6) w § 9 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) nadzór nad przygotowaniem oraz wysyłka zaświadczeń o uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu w zakresie określonej kategorii prawa jazdy;";

7) w § 10 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub profilem zaufanym wniosek, o którym mowa w ust. 2, organ przesyła w edytowalnej formie elektronicznej wyłącznie przy użyciu skrzynki e-puap.";

8) w § 11 wykreśla się wyrazy "opracowania, ";
9) w § 14 w ust. 2 po pkt 5 dodaje się przecinek i dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

"6) rejestrowania obrazu lub dźwięku";

10) w § 17 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Protokół egzaminacyjny, o którym mowa w ust. 1, sporządzony zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 3 do Regulaminu, podpisują kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym osoby wchodzące w skład Komisji.";

11) w § 18 w ust. 1 w pkt 4 lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) przejazdu środkami publicznego transportu zbiorowego - koszty podlegają zwrotowi w wysokości zapłaconej ceny biletu za przejazd środkiem transportu zgodnie z rachunkiem kosztów podróży sporządzonym według wzoru określonego w zarządzeniu nr 19 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Infrastruktury z dnia 17 września 2018 r. w sprawie sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Ministerstwie Infrastruktury, ";

12) § 19 otrzymuje brzmienie:

"§ 19. 1. Wypłata wynagrodzenia dla osób wchodzących w skład Komisji następuje na podstawie wniosku, o którym mowa w § 7 pkt 9 lit. a, którego wzór określa załącznik nr 4 do Regulaminu.

2. Wniosek uzgadnia pod względem finansowym kierujący właściwą do spraw finansowych komórką organizacyjną urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw transportu i pod względem merytorycznym kierujący właściwą do spraw transportu drogowego komórką organizacyjną urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw transportu.

3. Wniosek przygotowuje się i składa w formie elektronicznej w systemie Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją, którym posługuje się urząd obsługujący ministra właściwego do spraw transportu.

4. Wniosek podpisuje przewodniczący Komisji kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym.";

13) § 20 otrzymuje brzmienie:

"§ 20. 1. Wypłata należności z tytułu podróży służbowej dla osób wchodzących w skład Komisji następuje na podstawie wniosku, o którym mowa w § 7 pkt 9 lit. b, którego wzór określa załącznik nr 5 do Regulaminu oraz na podstawie rachunku kosztów podróży.

2. Wniosek uzgadnia pod względem finansowym kierujący właściwą do spraw finansowych komórką organizacyjną urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw transportu i pod względem merytorycznym kierujący właściwą do spraw transportu drogowego komórką organizacyjną urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw transportu.

3. Wniosek przygotowuje się i składa w formie elektronicznej w systemie Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją, którym posługuje się urząd obsługujący ministra właściwego do spraw transportu.

4. Wniosek podpisuje przewodniczący Komisji kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym.";

14) w § 21:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Rozliczenie finansowe:

1) egzaminu przeprowadzonego przez Komisję, z uwzględnieniem kosztów, o których mowa w § 18 ust. 1 pkt 1-4,

2) Komisji za rok ubiegły, z uwzględnieniem kosztów, o których mowa w § 18 ust. 1

- uzgadnia kierujący właściwą do spraw transportu drogowego komórką organizacyjną urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw transportu - pod względem merytorycznym oraz kierujący właściwą do spraw finansowych komórką organizacyjną urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw transportu - pod względem finansowym.",

b) dodaje się ust. 4-6 w brzmieniu:

"4. Rozliczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, przygotowuje i składa się po przesłaniu zaświadczeń, o których mowa w § 17 ust. 3.

5. Rozliczenia, o których mowa w ust. 1, przygotowuje się w formie elektronicznej w systemie Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją, którym posługuje się urząd obsługujący ministra właściwego do spraw transportu.

6. Rozliczenia, o których mowa w ust. 1, podpisuje przewodniczący Komisji kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym.";

15) dodaje się § 22 w brzmieniu:

"§ 22. Oświadczenie, o którym mowa w § 7 pkt 2a, członkowie komisji składają na formularzu, którego wzór określa załącznik nr 8 do Regulaminu.";

16) załącznik nr 1 do Regulaminu otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;
17) załącznik nr 3 do Regulaminu otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia;
18) załącznik nr 4 do Regulaminu otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia;
19) załącznik nr 5 do Regulaminu otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia;
20) załącznik nr 6 do Regulaminu otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszego zarządzenia;
21) załącznik nr 6a do Regulaminu otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszego zarządzenia;
22) załącznik nr 7 do Regulaminu otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszego zarządzenia;
23) dodaje się załącznik nr 8 do Regulaminu w brzmieniu określonym w załączniku nr 8 do niniejszego zarządzenia.
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

Wniosek o wyznaczenie terminu egzaminu dla kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym oraz osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania tramwajem

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

Protokół egzaminacyjny nr.../ ... z dnia ...

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR

Wniosek o wypłatę wynagrodzenia

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WZÓR

Wniosek o wypłatę należności z tytułu podróży służbowej

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  5

WZÓR

ROZLICZENIE FINANSOWE EGZAMINU PRZEPROWADZONEGO W WOJEWÓDZKIM OŚRODKU RUCHU DROGOWEGO w ...

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  6

WZÓR

Rozliczenia kol. 3 tabeli 1a rozliczenia finansowego egzaminu przeprowadzonego w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego w ......

(miejscowość i data)

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  7

WZÓR

ROZLICZENIE FINANSOWE KOMISJI WERYFIKACYJNEJ DO SPRAWDZENIA KWALIFIKACJI KANDYDATÓW NA EGZAMINATORÓW I EGZAMINATORÓW OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UPRAWNIENIA DO KIEROWANIA POJAZDEM SILNIKOWYM ORAZ OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UPRAWNIENIE DO KIEROWANIA TRAMWAJEM ZA ROK ...

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  8

WZÓR

OŚWIADCZENIE

grafika

1 Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 2257).