Dz.Urz.KGP.2018.102

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 października 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 54
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 25 września 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad współpracy jednostek organizacyjnych Policji w zakresie zbywania lub likwidacji niektórych składników majątku ruchomego

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2017 r. poz. 2067, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 922 Komendanta Głównego Policji z dnia 5 września 2005 r. w sprawie zasad współpracy jednostek organizacyjnych Policji w zakresie zbywania lub likwidacji niektórych składników majątku ruchomego (Dz. Urz. KGP poz. 107) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Wycofane mienie, o którym mowa w ust. 1 i 2, może podlegać likwidacji przez właściwą jednostkę organizacyjną Policji w trybie i na zasadach określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. poz. 729).";

2) załącznik do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

Wykaz mienia ruchomego przekazywanego do zbywania przez Agencję Mienia Wojskowego

I. Mienie koncesjonowane:

1. Broń strzelecka:

1) pistolety, rewolwery,

2) pistolety maszynowe,

3) karabinki,

4) karabiny maszynowe,

5) pistolety sygnałowe.

2. Amunicja strzelecka.

3. Wyposażenie policyjne:

1) wyrzutnie gazów łzawiących,

2) hełmy, kaski policyjne.

4. Pojazdy specjalistyczne Policji:

1) armatki wodne (AW),

2) pojazdy opancerzone, w tym opancerzone dyskretnie,

3) pojazdy oraz przyczepy do przewozu ładunków wybuchowych.

II. Mienie niekoncesjonowane:

1. Jednostki pływające, w tym poduszkowce.

2. Statki powietrzne.