Zmiana zarządzenia w sprawie zasad używania samochodów służbowych i samochodów prywatnych do celów służbowych oraz zasad... - OpenLEX

Zmiana zarządzenia w sprawie zasad używania samochodów służbowych i samochodów prywatnych do celów służbowych oraz zasad wymiany samochodów osobowych w Centrali, Oddziałach Regionalnych wraz z podległymi Placówkami Terenowymi Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.PKRUS.2021.30

Akt jednorazowy
Wersja od: 29 grudnia 2021 r.

ZARZĄDZENIE Nr 25
PREZESA KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
z dnia 29 grudnia 2021 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad używania samochodów służbowych i samochodów prywatnych do celów służbowych oraz zasad wymiany samochodów osobowych w Centrali, Oddziałach Regionalnych wraz z podległymi Placówkami Terenowymi Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Na podstawie art. 59 ust. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2021 r. poz. 266, 153 i 1621), art. 11 ust. 2 i 2b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128, z późn. zm. 1 ) oraz art. 34a ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 919) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W załączniku do zarządzenia nr 13 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie zasad używania samochodów służbowych i samochodów prywatnych do celów służbowych oraz zasad wymiany samochodów osobowych w Centrali, Oddziałach Regionalnych wraz z podległymi Placówkami Terenowymi Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. Urz. KRUS poz. 14, z 2018 r. poz. 2 oraz z 2021 r. poz. 7), wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 7 w ust. 3:
a)
pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) wartość pieniężną nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystania samochodu służbowego, określoną limitem kilometrów w § 7 ust. 4 załącznika nr 4 do Zasad, ustala się w wysokości:

a) 250 zł miesięcznie - dla samochodów:

– o mocy silnika do 60 kW,

– stanowiących pojazd elektryczny w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 110 i 1093) lub pojazd napędzany wodorem w rozumieniu art. 2 pkt 15 tej ustawy,

b) 400 zł miesięcznie - dla samochodów innych niż wymienione w lit. a.",

b)
pkt 11 otrzymuje brzmienie:

"11) wyliczenia kwoty odpłatności, o której mowa w pkt 10, dokonuje się na podstawie iloczynu kilometrów przejechanych ponad ustalony miesięczny limit przez stawkę:

a) 0,5214 zł dla samochodów:

– o mocy silnika do 60 kW,

– stanowiących pojazd elektryczny w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 110 i 1093) lub pojazd napędzany wodorem w rozumieniu art. 2 pkt 15 tej ustawy.",

b) 0,8358 zł dla samochodów innych niż wymienione w lit. a.";

2)
w załączniku nr 4 do Zasad, stanowiący wzór umowy użytkowania samochodu służbowego:
a)
§ 1 otrzymuje brzmienie:

"Pracodawca powierza Pracownikowi z obowiązkiem zwrotu samochód marki ...... (marka i model pojazdu) z napędem ....... o następujących danych charakterystycznych:

1) nr rejestracyjny: ...............................................................

2) nr identyfikacyjny pojazdu (VIN): .................................

3) moc silnika: .............................................................. kW

4) rok produkcji: ...................................... zwany dalej samochodem.",

b)
w § 7 w ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. W przypadku przekroczenia ustalonego limitu kilometrów, osobie korzystającej z samochodu służbowego do celów prywatnych zostanie naliczona odpłatność na podstawie iloczynu kilometrów przejechanych ponad ustalony limit przez stawkę określoną w § 7 ust. 3 lit. b zarządzenia.";

3)
w załączniku nr 7 do Zasad, stanowiący oświadczenie o wykorzystaniu prywatnego samochodu osobowego do celów służbowych w jazdach lokalnych pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Potrącenia kwoty ryczałtu z tytułu:

a) nieobecności pracownika w miejscu pracy ........................................... dni

b) niedysponowania pojazdem przez pracownika do celów służbowych ......... dni Razem potrącenia: ................. dni x 1/22.............. zł = ........................ zł";

4)
załącznik nr 8 do Zasad stanowiący wzór zestawienia pracowników Centrali Kasy, którzy wykorzystywali samochód służbowy do celów prywatnych w danym miesiącu otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;
5)
załącznik nr 9 do Zasad stanowiący wzór zestawienia pracowników Oddziału Regionalnego/Placówki Terenowej Kasy, którzy wykorzystywali samochód służbowy do celów prywatnych w danym miesiącu otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia;
6)
załącznik nr 10 do Zasad stanowiący wzór wniosku w sprawie wyrażenia zgody na korzystanie z samochodu służbowego do celów prywatnych otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.
§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Załącznik Nr 8

do Zasad używania samochodów służbowych i samochodów prywatnych do celów służbowych oraz zasad wymiany samochodów osobowych w Centrali, Oddziałach Regionalnych wraz z podległymi Placówkami Terenowymi Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Zestawienie pracowników Centrali KRUS, którzy wykorzystywali samochód służbow y do celów prywatnych w miesiącu

Lp.Imię i nazwisko pracownikaNumer rej. samochodu służbowegoMoc silnika wkW/ rodzaj napędu*Nr karty drogowejWartość nieodpłatnego świadczenia/ miesięcznie /zł/Liczba dni użytkowania pojazdu w miesiącu**Faktyczna wartość nieodpłatnego świadczenia {6}/30x{7} /zł/**Liczba km przejechanych ponad ustalony limitNota obciążeniowa dla pracownika; koszt użytkowania pojazdu ponad ustalony limit km liczba km x stawka za km /zł/brutto***
12345678910

* dla pojazdu spalinowego należy wpisać moc silnika, dla pojazdu z napędem elektrycznym/wodorowym należy wpisać rodzaj napędu

** wypełnia się w przypadku korzystania z pojazdu przez nie cały miesiąc

*** stawka 0,5214 zł dla samochodów:

- o mocy silnika do 60 kW,

- stanowiących pojazd elektryczny lub napędzany wodorem stawka 0,8358 zł dla pozostałych pojazdów.

................................................................................................

(sporządził, data)(zatwierdził - Dyrektor Biura

 Administracji i Inwestycji)

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Załącznik Nr 9

do Zasad używania samochodów służbowych i samochodów prywatnych do celów służbowych oraz zasad wymiany samochodów osobowych w Centrali, Oddziałach Regionalnych wraz z podległymi Placówkami Terenowymi Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Zestawienie pracowników Oddziału Regionałnego/Placówki Terenowej KRUS, którzy wykorzystywali samochód służbowy do celów prywatnych w miesiącu

Lp.Imię i nazwisko pracownikaNumer rej. samochodu służbowegoMoc silnika wkW/ rodzaj napędu*Nr karty drogowejWartość nieodpłatnego świadczenia/ miesięcznie /zł/Liczba dni użytkowania pojazdu w miesiącu**Faktyczna wartość nieodpłatnego świadczenia {6}/30x{7} /zł/**Liczba km przejechanych ponad ustalony limitNota obciążeniowa dla pracownika; koszt użytkowania pojazdu ponad ustalony limit km liczba km x stawka za km/zł/brutto***
12345678910

* dla pojazdu spalinowego należy wpisać moc silnika, dla pojazdu elektrycznego należy wpisać rodzaj napędu

** wypełnia się w przypadku korzystania z pojazdu przez nie cały miesiąc

*** stawka 0,5214 zł dla samochodów:

- o mocy silnika do 60 kW,

- stanowiących pojazd elektryczny lub napędzany wodorem stawka 0,8358 zł dla pozostałych pojazdów.

................................................................................................

(sporządził, data)(zatwierdził - Dyrektor)

ZAŁĄCZNIK Nr  3

Załącznik Nr 10

do Zasad używania samochodów służbowych i samochodów prywatnych do celów służbowych oraz zasad wymiany samochodów osobowych w Centrali, Oddziałach Regionalnych wraz z podległymi Placówkami Terenowymi Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

ZATWIERDZAM:

.................................... Prezes Kasy Rolniczego

Ubezpieczenia Społecznego

Dane Wnioskodawcy:

........................................................

(imię i nazwisko)

........................................................

(stanowisko służbowe)

........................................................

(jednostka organizacyjna KRUS)

WNIOSEK

w sprawie wyrażenia zgody na korzystanie z samochodu służbowego do celów prywatnych

Na podstawie § 7 ust. 1 zarządzenia Nr 13 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie zasad używania samochodów służbowych i samochodów prywatnych do celów służbowych oraz zasad wymiany samochodów osobowych w Centrali, Oddziałach Regionalnych wraz z podległymi Placówkami Terenowymi Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z późn. zm. zwracam się z prośbą o wyrażenie zgody na korzystanie z samochodu służbowego do celów prywatnych.

1.
Wnioskuję o wyrażenie zgody na:
a)
użytkowanie samochodu służbowego w terminie od ............ do ............
b)
miesięczny limit kilometrów w wysokości 500 *
2.
Dane samochodu służbowego:
a)
marka i model pojazdu ................................................
b)
nr rejestracyjny - .........................................................
c)
nr identyfikacyjny poj.(VTN) ......................................
d)
moc silnika ............................................................. kW
e)
rok produkcji ...............................................................
3.
Oszacowanie kosztów związanych z użytkowaniem samochodu służbowego do celów prywatnych (oszacowanie ma zawierać wszelkie koszty eksploatacyjne uwzględniające wnioskowany limit km)

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

4.
Źródło finansowania:

...............................................................................................................................................

(wpisać odpowiedni fundusz, §, określić koszt pośredni)

5.
Potwierdzenie zabezpieczenia środków finansowych - Główny Księgowy w Centrali lub Zastępca Dyrektora ds. Finansowych- Główny Księgowy w Oddziale Regionalnym

 ......................................................

 (data, podpis, pieczątka)

6.
Uzasadnienie wniosku:

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

 ....................................................................

 (data, podpis, pieczątka Wnioskodawcy)

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1163, 1243, 1551, 1574, 1843, 1981, 2071, 2105, 2133 i 2232
* w przypadku wnioskowania o wyższy limit km należy szczegółowo uzasadnić przedmiotowy wniosek.