Dzienniki resortowe

B.I.LP.2016.4.60

| Akt jednorazowy
Wersja od: 25 lutego 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 12
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 25 lutego 2016 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 10 z dnia 24 lutego 2010 roku w sprawie zasad tworzenia planów finansowo-gospodarczych w jednostkach organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe

EP.0210.2.2016

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28.09.1991 r. o lasach 1 (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2100), w związku § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe 2 , stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18.05.1994 r. w sprawie nadania statutu Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe, w wykonaniu zadania Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych wynikającego z § 8 ust. 1 pkt 2 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe 3 , zarządzam, co następuje:

§  1. W załączniku 12 "Harmonogram prac - budowa planu LP" do Zarządzenia nr 10 z dnia 24 lutego 2010 roku w sprawie zasad tworzenia planów finansowo-gospodarczych w jednostkach organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe wprowadza się następujące zmiany: w treści Lp. 10. wyrażenie "do 28 lutego" zastępuje się wyrażeniem "do 5 marca".
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Art. 33.1. ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 2100) stanowi, że "Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy pomocy dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych".
2 Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r.; w § 6 Statut Lasów Państwowych stanowi, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przepisy wykonawcze do ustawy, a także innych przepisów prawnych, Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.
3 W § 8 ust. 1 pkt 2 Statut Lasów Państwowych stanowi że "Dyrektor Generalny ustala w szczególności zasady sporządzania i realizacji planów gospodarczo-finansowych Lasów Państwowych".