Zmiana zarządzenia w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Dzienniki resortowe

NFZ.2020.161

Akt jednorazowy
Wersja od: 16 października 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 161/2020/DSOZ
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z dnia 15 października 2020 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Na podstawie art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm. 1 ) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu Nr 140/2020/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 września 2020 r. w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zmienionym zarządzeniem Nr 146/2020/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 25 września 2020 r., zarządzeniem Nr 159/2020/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 9 października 2020 r. oraz zarządzeniem Nr 160/2020/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 października 2020 r., wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 2 w ust. 1 pkt 5a otrzymuje brzmienie:

"5a) w przypadku mobilnego zespołu wymazowego - pozostawanie w gotowości, minimum 8 godzin na dobę, zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z dyrektorem właściwego oddziału wojewódzkiego Funduszu, do pobrania materiału biologicznego w miejscu zamieszkania osób, którym zlecono wykonanie testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, za pośrednictwem systemu informatycznego udostępnionego przez jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, właściwą w zakresie systemów informacyjnych ochrony zdrowia;";

2)
załącznik nr 1 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.

Uzasadnienie

Zarządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.).

Na mocy ww. przepisu Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia upoważniony został do określenia zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Niniejsze zarządzenie zmieniające zarządzenie Nr 140/2020/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 września 2020 r. w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (z późn. zm.) wprowadza zmianę mającą na celu zwiększenie dostępności do mobilnych zespołów wymazowych pobierających materiał biologiczny do przeprowadzenia testu na obecność wirusa SARS-CoV-2 w miejscu zamieszkania pacjenta poprzez wprowadzenie finansowania wydłużonego czasu ich działania, z zastrzeżeniem konieczności uzgadniania harmonogramu z dyrektorem właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.

ZAŁĄCZNIK

Załącznik nr 1
Katalog produktów rozliczeniowychkategoria realizowanych świadczeń
LpKod techniczny CZSKod produktu rozliczeniowegoNazwa produktuWartość w złtransport sanitarnyleczenie/ obserwacja w kierunku COVID-19izolatoriumteleporadadoraźne świadczenia stomatologicznetest na obecność wirusa SARS-CoV-2wstępna kwalifikacja typu pretriagepunkt pobrańUwagiPoziom zabezpieczenia COViD - 19
1.19.1719.101.0899.01.0001Opłata ryczałtowa za gotowość do transportu sanitarnego realizowanego przez 1 osobę960Xza dobęnd
2.19.1719.103.0899.01.0003Opłata ryczałtowa za gotowość do transportu sanitarnego realizowanego przez zespół co najmniej dwuosobowy1 920Xza dobęnd
3.19.1719.201.0299.02.0001Opłata za transport sanitarny realizowany przez 1 osobę120Xza wyjazdnd
4.19.1719.202.0299.02.0002Opłata za transport sanitarny realizowany przez zespół co najmniej dwuosobowy150Xza wyjazdnd
5.19.0319.102.0899.01.0002Opłata ryczałtowa za gotowość do udzielania świadczeń objętych dotychczas finansowaniemndX- za dobę dostępności * - do rozliczenia wyłącznie w sytuacji ograniczenia potencjału dedykowanego do realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej dla pacjentów innych niż z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2I / II
6.19.0319.112.0899.01.0012Opłata ryczałtowa za gotowość do udzielania świadczeń100X- za dobową dostępność jednego łóżka - wyłącznie za łóżka nie objęte dotychczas finansowaniem na podstawie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnejI / II / IV
7.19.0319.110.0899.01.0010Dodatkowa opłata ryczałtowa za dostępność respiratora do udzielania świadczeń200X- za dobową dostępność jednego respiratora; - wyłącznie za respiratory nie objęte dotychczas finansowaniem na podstawie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnejII / IV
8.19.0319.111.0899.01.0011Dodatkowa opłata ryczałtowa za gotowość do udzielania świadczeń na III poziomie zabezpieczenia COViD-1940X- opłata dobowa za łóżko w rejestrze wojewody odpowiadające zakresom świadczeń wymienionym w poleceniu Ministra Zdrowia / wojewodyIII
9.19.0319.306.0299.03.0006Pobyt związany z zapobieganiem i przeciwdziałaniem zakażeniu wirusem SARS-CoV-2 w podmiocie wykonującym działalność leczniczą185X- za pobyt pacjenta podejrzanego o zakażenie wirusem SARS-CoV-2; - sumuje się do rozliczenia łącznie z produktem 99.01.0012I / II / IV
10.19.0319.307.0299.03.0007Hospitalizacja związana z leczeniem COVID-19530X- za osobodzień (dzień przyjęcia i wypisu jest rozliczany jako jeden dzień);II / IV
11.19.0319.308.0299.03.0008Hospitalizacja związana z leczeniem COVID-19 pacjenta wymagającego wentylacji mechanicznej poza OAiIT1 154X- za osobodzień (dzień przyjęcia i wypisu jest rozliczany jako jeden dzień); - do rozliczenia wyłącznie w dniach prowadzenia wentylacji mechanicznej alternatywnie do produktu 99.03.0007;II / IV
12.19.0319.305.0299.03.0005Hospitalizacja związana z leczeniem specjalistycznym pacjenta z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2iloczyn sumy wartości punktowej odpowiednich produktów, zgodnej z wartością określoną w załącznikach nr 1a, 1b, 1c, 1ts, 1w do obowiązującego zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne i świadczenia wysokospecjalistyczne oraz ceny za punkt 1,11 złX- w przypadku produktów z załącznika nr 1a należy wyznaczyć taryfę na zasadach określonych w obowiązującej wersji algorytmu JGP (z uwzględnieniem wartości punktowej < 3 dni, liczby dni finansowanych grupą oraz wartością osobodnia ponad limit finansowany grupą); - do wyznaczenia JGP konieczne jest wskazania rozpoznania zasadniczego będącego powodem leczenia specjalistycznego u pacjentów z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2; - do rozliczenia produktów rozliczeniowych odpowiadających zakresom świadczeń wymienionym w poleceniu; - do rozliczenia łącznie z produktem 99.01.0011III / IV
13.19.0419.401.0219.04.0001Hospitalizacja związana z leczeniem specjalistycznym psychiatrycznym pacjenta z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2230X- za osobodzień (dzień przyjęcia i wypisu jest rozliczany jako jeden dzień); - do rozliczenia łącznie z produktem 99.01.0011III / IV
14.19.0419.402.0219.04.0002Hospitalizacja związana z leczeniem specjalistycznym psychiatrycznym dzieci i młodzieży z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2380X- za osobodzień (dzień przyjęcia i wypisu jest rozliczany jako jeden dzień); - do rozliczenia łącznie z produktem 99.01.0011III / IV
15.19.0319.501.0299.05.0001Wykonanie testu na obecność wirusa SARS-CoV-2280X1) koszt wykonania testu metodą RT-PCR, rozliczany przez podmiot zamieszczony na wykazie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy posiadający własne laboratorium lub na zasadach podwykonawstwa; 2) nie dopuszcza się: a) rozliczenia przez podmiot zlecający i wykonujący, kosztu wykonania tego samego testu; b) rozliczenia kosztu wykonania testu sfinansowanego z innych środków; 3) rozliczane w przypadku przekazania wyniku testu metodą RT-PCR do zlecającego w terminie 24 godzin od dostarczenia materiału do wykonania testu do laboratoriumnd
16.19.0319.502.0299.05.0002Wykonanie testu na obecność wirusa SARS-CoV-2 (bez kosztu odczynników)140X1) koszt wykonania testu metodą RT-PCR (z wyłączeniem kosztu odczynników), rozliczany przez podmiot zamieszczony na wykazie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy posiadający własne laboratorium lub na zasadach podwykonawstwa; 2) nie dopuszcza się: a) rozliczenia przez podmiot zlecający i wykonujący, kosztu wykonania tego samego testu; b) rozliczenia kosztu wykonania testu sfinansowanego z innych środków; 3) rozliczane w przypadku przekazania wyniku testu metodą RT-PCR do zlecającego w terminie 24 godzin od dostarczenia materiału do wykonania testu do laboratoriumnd
17.19.0319.503.0299.05.0003Wykonanie testu na obecność wirusa SARS-CoV-2255X1) koszt wykonania testu metodą RT-PCR, rozliczany przez podmiot zamieszczony na wykazie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy posiadający własne laboratorium lub na zasadach podwykonawstwa; 2) nie dopuszcza się: a) rozliczenia przez podmiot zlecający i wykonujący, kosztu wykonania tego samego testu; b) rozliczenia kosztu wykonania testu sfinansowanego z innych środków; 3) rozliczane w przypadku przekazania wyniku testu metodą RT-PCR do zlecającego w terminie przekraczającym 24 godziny od dostarczenia materiału do wykonania testu do laboratoriumnd
18.19.0319.504.0299.05.0004Wykonanie testu na obecność wirusa SARS-CoV-2 (bez kosztu odczynników)115X1) koszt wykonania testu metodą RT-PCR (z wyłączeniem kosztu odczynników), rozliczany przez podmiot zamieszczony na wykazie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy posiadający własne laboratorium lub na zasadach podwykonawstwa; 2) nie dopuszcza się: a) rozliczenia przez podmiot zlecający i wykonujący, kosztu wykonania tego samego testu; b) rozliczenia kosztu wykonania testu sfinansowanego z innych środków; 3) rozliczane w przypadku przekazania wyniku testu metodą RT-PCR do zlecającego w terminie przekraczającym 24 godziny od dostarczenia materiału do wykonania testu do laboratoriumnd
19.19.0319.401.0299.04.0001Hospitalizacja związana z leczeniem COVID-19 w OAiITiloczyn wartości punktowej zgodnej z wartością określoną w załącznikach nr 1ts oraz nr 1c do obowiązującego zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne i świadczenia wysokospecjalistyczne i ceny za punkt 1,08 złX- za osobodzień - produkty z katalogu zawartego w załączniku nr 1ts do obowiązującego zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne i świadczenia wysokospecjalistyczne; - za świadczenie możliwe do realizacji w zakresie OAiIT - produkty z katalogu zawartego w załączniku nr 1c do obowiązującego zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne i świadczenia wysokospecjalistyczneII / IV
20.19.1919.603.0299.06.0003Teleporada lekarza udzielana za pośrednictwem platformy CSIOZ w godz. 8.00 - 18.00 w dni robocze34X- do rozliczenia wyłącznie teleporady zgodne z informacją przekazywaną przez CSIOZ do właściwego OW NFZ; - przyporządkowanie do właściwego produktu rozliczeniowego wg daty i godziny rozpoczęcia teleporady; - konieczne złożenie oświadczenia pacjenta w ramach platformy CSIOZ **nd
21.19.1919.604.0299.06.0004Teleporada pielęgniarki udzielana za pośrednictwem platformy CSIOZ 8.00 - 18.00 w dni robocze11X- do rozliczenia wyłącznie teleporady zgodne z informacją przekazywaną przez CSIOZ do właściwego OW NFZ; - przyporządkowanie do właściwego produktu rozliczeniowego wg daty i godziny rozpoczęcia teleporady; - konieczne złożenie oświadczenia pacjenta w ramach platformy CSIOZ ***nd
22.19.1919.601.0299.06.0001Teleporada lekarza udzielana za pośrednictwem platformy CSIOZ w dni wolne od pracy oraz w godz. 18.01 - 7.59 w dni robocze40X- do rozliczenia wyłącznie teleporady zgodne z informacją przekazywaną przez CSIOZ do właściwego OW NFZ; - przyporządkowanie do właściwego produktu rozliczeniowego wg daty i godziny rozpoczęcia teleporadynd
23.19.1919.602.0299.06.0002Teleporada pielęgniarki udzielana za pośrednictwem platformy CSIOZ w dni wolne od pracy oraz w godz. 18.01 - 7.59 w dni robocze13X- do rozliczenia wyłącznie teleporady zgodne z informacją przekazywaną przez CSIOZ do właściwego OW NFZ; - przyporządkowanie do właściwego produktu rozliczeniowego wg daty i godziny rozpoczęcia teleporadynd
24.19.0319.702.0299.07.0002Opłata ryczałtowa za gotowość do objęcia opieką w izolatorium25X- za dobową dostępność pokojund
25.19.0319.701.0299.07.0001Pobyt związany z zapobieganiem i przeciwdziałaniem zakażeniu wirusem SARS-CoV-2 w izolatorium125X- za osobodzień (dzień przyjęcia i wypisu są rozliczane jako osobne dni); - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego opieki w izolatoriachnd
26.19.0719.802.0299.08.0002Opłata ryczałtowa za gotowość do udzielania doraźnych świadczeń stomatologicznych w podmiocie wykonującym działalność leczniczą100Xza godzinęnd
27.19.0719.803.0299.08.0003Doraźne świadczenia stomatologiczneiloczyn wartości punktowej zgodnej z wartością określoną w katalogu do obowiązującego zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie stomatologiczne w zakresie świadczenia stomatologicznej pomocy doraźnej, ceny za punkt 1,00 oraz współczynnika korygującego o wartości 2,4X- za świadczenia określone w katalogu zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie stomatologiczne w zakresie świadczenia stomatologicznej pomocy doraźnej ze współczynnikiem korygującym o wartości 2,4; - sumuje się do rozliczenia łącznie z produktem 99.08.0002nd
28.19.1919.605.0299.06.0005Wstępna kwalifikacja typu pretriage21X- wstępna kwalifikacja prowadzona w wydzielonej strefie dla osób z podejrzeniem COVID-19 bez objawów oraz strefie dla osób z podejrzeniem COVID-19 prezentujących objawy infekcji, zorganizowana zgodnie z algorytmem postępowania - triaż w szpitalach niezakaźnych, opracowanym przez Ministerstwo Zdrowia i Konsultanta Krajowego (zawierającym wytyczne segregacji pacjentów z podejrzeniem COVID-19) w podmiocie leczniczym w szczególności zgodnie z poleceniem wydanym na podstawie art. 11 ust. 1 albo ust. 2 ustawy albo rekomendacją (zaleceniem) wojewodynd
29.19.0319.107.0899.01.0007Opłata ryczałtowa za udzielanie świadczeń dializoterapii1 082X- za dostępność jednego stanowiska dializacyjnego w wymiarze nie mniejszym niż 10 godzin na dobę; - obejmuje koszt udzielania świadczeń dializy otrzewnowej, hemodializy lub hemodiafiltracji; - nie stosuje się w sytuacji finansowania udzielania świadczeń dializoterapii produktem rozliczeniowym, o którym mowa w Lp. 5nd
30.19.0119.101.0299.01.0101Teleporada lekarska na rzecz pacjenta z dodatnim wynikiem testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-240Xporada realizowana przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, który wykonuje zawód u świadczeniodawcy podstawowej opieki zdrowotnej, w ramach sprawowania opieki nad pacjentem, który złożył do tego lekarza deklarację wyboru, o której mowa w art. 10 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 172 i 1493) albo który udziela świadczeń u świadczeniodawcy POZ dla pacjenta zadeklarowanego w danym podmiocie albo lekarza ubezpieczenia zdrowotnego udzielającego świadczeń w podmiocie, realizującym świadczenia na podstawie umów w rodzajach świadczeń określonych na wykazie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy; - porada udzielana za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności; - może być zakończona decyzją o przedłużeniu izolacji; - porada nie może być podstawą do wystawienia skierowania do szpitaland
31.19.0119.102.0299.01.0102Porada lekarska na rzecz pacjenta z dodatnim wynikiem testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-275X- porada realizowana przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego udzielającego świadczeń w podmiocie, realizującym świadczenia na podstawie umów w rodzajach świadczeń określonych na wykazie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy; - obejmuje podmiotowe i przedmiotowe badanie pacjenta ze stwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2;nd
32.19.0119.103.0299.01.0103Lekarska wizyta domowa na rzecz pacjenta z dodatnim wynikiem testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2100X- porada realizowana w miejscu pobytu pacjenta przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego udzielającego świadczeń w podmiocie, realizującym świadczenia na podstawie umów w rodzajach świadczeń określonych na wykazie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy; - obejmuje podmiotowe i przedmiotowe badanie pacjenta ze stwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2;nd
33.19.0319.114.0399.01.0014Opłata ryczałtowa za gotowość do udzielania świadczeń dla szpitala IV poziomu zabezpieczenia COViD-19 w województwiendX- za miesiąc dostępności ****IV
34.19.1919.610.0899.06.0010Opłata ryczałtowa za gotowość mobilnego zespołu wymazowego900X- za gotowość co najmniej 8 godzin na dobę, do pobrania materiału biologicznego od osoby podejrzanej o zakażenie lub ze stwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 w miejscu jej zamieszkaniand
35.19.0319.115.0399.01.0015Opłata ryczałtowa za gotowość punktu pobrań materiału biologicznego do przeprowadzenia testu na obecność wirusa SARS-CoV-2 (za każdą pełną godzinę powyżej 2 godzin)80X- za każdą pełną godzinę dostępności we wszystkie dni tygodnia powyżej dwóch godzin - sumuje się z produktem 99.01.0008nd
36.19.1919.611.0299.06.0011Pobranie materiału biologicznego21X-za każde pobranie od osób określonych w § 2 ust. 1 pkt 5 zarządzenia - sumuje się do rozliczenia łącznie z produktem 99.01.0008 albo 99.06.0010nd
37.19.0319.108.0899.01.0008Opłata ryczałtowa za gotowość punktu pobrań materiału biologicznego do przeprowadzenia testu na obecność wirusa SARS-CoV-2300X- za dobową dostępność we wszystkie dni tygodnia co najmniej dwie godziny dzienniend
38.19.0319.116.0399.01.0016Opłata ryczałtowa za gotowość mobilnego zespołu wymazowego (za każdą pełną godzinę powyżej 8 godzin)100X- za każdą pełną godzinę dostępności we wszystkie dni tygodnia powyżej ośmiu godzin - sumuje się z produktem 99.06.0010nd
* Opłata ryczałtowa za gotowość do udzielania świadczeń wyliczana jest na podstawie:
- wynagrodzenia odpowiadającego świadczeniom udzielonym w tej komórce organizacyjnej w okresie I-II 2020 r. z wyłączeniem:
1) leków stosowanych w chemioterapii oraz leków i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego stosowanych w ramach programów lekowych;
2) środków finansowych przekazywanych na pokrycie kosztów wzrostu wynagrodzeń lekarzy;
3) świadczeń udzielanych przez pielegniarki i położne oraz ratowników medycznych na podstawie OWU.
** Oświadczenie pacjenta o braku możliwości uzyskania porady lub teleporady u lekarza POZ, do którego złożył deklarację wyboru
*** Oświadczenie pacjenta o braku możliwości odbycia wizyty lub telewizyty u pielęgniarki POZ, do której złożył deklarację wyboru
**** Opłata ryczałtowa za gotowość do udzielania świadczeń dla szpitala kordynującego zabezpieczenie COViD-19 w województwie wyliczana jest na podstawie:
- 1/12 sumy kwot zobowiązań na 2020 r. odpowiadających świadczeniom finansowanym w umowach ceną jednostki rozliczeniowej (z wyłączenim poniższych pkt 1-3) pomniejszonej o wartość świadczeń finansowanych ceną jednostki rozliczeniowej udzielonych w danym okresie sprawozdawczym pacjentom innym niż z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2,
1) leków stosowanych w chemioterapii oraz leków i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego stosowanych w ramach programów lekowych;
2) środków finansowych przekazywanych na pokrycie kosztów wzrostu wynagrodzeń lekarzy;
3) świadczeń udzielanych przez pielegniarki i położne oraz ratowników medycznych na podstawie OWU.
- wartości ryczałtu PSZ w danym okresie sprawozdawczym pomniejszonej o wartość świadczeń finansowanych ryczałtem PSZ udzielonych w danym okresie sprawozdawczym pacjentom innym niż z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2.
1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 567, 568, 695, 875, 1086, 1106, 1422, 1423, 1478, 1493, 1639 i 1747.