Zmiana zarządzenia w sprawie zasad rachunkowości.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.PKRUS.2022.27

Akt jednorazowy
Wersja od: 14 października 2022 r.

ZARZĄDZENIE Nr 24
PREZESA KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
z dnia 14 października 2022 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad rachunkowości

Na podstawie art. 59 ust. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2022 r. poz. 933 i 1155) oraz art. 40 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.), zarządza się, co następuje:
§  1. 
W Zasadach rachunkowości Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, stanowiących załącznik do zarządzenia nr 10 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie zasad rachunkowości (Dz. Urz. KRUS z 2021 r. poz. 12), wprowadza się następujące zmiany:
1)
§ 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Podstawa prawna:

1) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.);

2) ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, z późn. zm.);

3) rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 342);

4) rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. z 2022 r. poz. 144);

5) rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2396, z późn. zm.);

6) rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1731);

7) rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 513, z późn. zm.);

8) ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1800, z późn. zm.);

9) rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. z 2019 r. poz. 144, z późn. zm.).";

2)
§ 9 otrzymuje brzmienie:

"§ 9. Wykaz kont

Zespół 0 - Aktywa trwałe

1. Konta bilansowe

011 - Środki trwałe

013 - Pozostałe środki trwałe

020 - Wartości niematerialne i prawne

021 - Pozostałe wartości niematerialne i prawne

030 - Długoterminowe aktywa finansowe

070 - Umorzenie środków trwałych

071 - Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych

072 - Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz pozostałych wartości niematerialnych i prawnych

073 - Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe

080 - Środki trwałe w budowie

2. Konta pozabilansowe

091 - Środki trwałe w likwidacji

092 - Budynki w zarządzie w dyspozycji Centrów Rehabilitacji Rolników (CRR)

093 - Grunty w wieczystym użytkowaniu

094 - Środki trwałe - obce w użytkowaniu Kasy

095 - Zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zespół 1 - Środki pieniężne i rachunki bankowe

1. Konta bilansowe

130 - Rachunek bieżący jednostki

133 - Rachunek pomocniczy - środki ze składek na ubezpieczenie

135 - Rachunki środków funduszy specjalnego przeznaczenia /ZFŚS,FM/

136 - Rachunek państwowych funduszy celowych /FA, FER, FPiR/

139 - Inne rachunki bankowe

141 - Środki pieniężne w drodze

189 - Rachunek lokat terminowych

2. Konta pozabilansowe

190 - Wpływy i wydatki Funduszu Emerytalno-Rentowego

Zespół 2 - Rozrachunki i roszczenia

1. Konta bilansowe

201 - Rozrachunki z odbiorcami

202 - Rozrachunki z dostawcami

203 - Rozrachunki z Funduszem Składkowym

204 - Rozrachunki z dostawcami z tytułu zabezpieczeń umów

205 - Rozrachunki z tytułu depozytów

210 - Rozrachunki z tytułu nienależnie pobranych świadczeń

211 - Rozrachunki z tytułu nienależnie pobranych świadczeń - windykacja

222 - Rozliczenie dochodów budżetowych

223 - Rozliczenie wydatków budżetowych

225 - Rozrachunki z budżetami

226 - Długoterminowe należności budżetowe

229 - Pozostałe rozrachunki publicznoprawne

231 - Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń

232 - Rozrachunki z tytułu składek PPK (od marca 2021)

234 - Pozostałe rozrachunki z pracownikami

235 - Rozrachunki z pracownikami z tytułu pożyczek z ZFŚS

236 - Rozrachunki z tytułu podatku VAT

237 - Rozrachunki z ZUS z tytułu składek

238 - Rozrachunki z NFZ z tytułu działów specjalnych produkcji rolnej i pomocników rolnika

239 - Rozrachunki z NFZ

240 - Pozostałe rozrachunki

241 - Rozrachunki między funduszami

242 - Rozrachunki z tytułu świadczeń

243 - Rozrachunki z tytułu niezrealizowanych świadczeń

245 - Rozrachunki z tytułu zadań zleconych

246 - Rozrachunki z tytułu świadczeń zbiegowych

247 - Rozrachunki z tytułu świadczeń zleconych

248 - Rozrachunki z tytułu świadczeń finansowanych z Funduszu Solidarnościowego

249 - Inne rozrachunki

250 - Rozrachunki wewnątrzzakładowe

251 - Rozrachunki z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne rolników

252 - Rozrachunki z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne

253 - Wpływy z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne rolników

255 - Rozrachunki z ZUS z tytułu nienależnie pobranych świadczeń

256 - Rozrachunki z rolnikami z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne

257 - Wpływy z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne rolników

258 - Wpływy z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne za pomocników rolnika

263 - Rozrachunki z tytułu niedoborów oraz nadwyżek

264 - Roszczenia sporne

285 - Rozliczenie z przepływu środków pieniężnych

290 - Odpisy aktualizujące należności z tytułu składek

291 - Odpisy aktualizujące należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń

292 - Odpisy aktualizujące pozostałe należności

2. Konta pozabilansowe

293 - Należności warunkowe

297 - Wpływy składek

298 - Wpływy odsetek

Zespół 3 - Materiały i towary

Konta bilansowe

300 - Rozliczenie zakupu

310 - Materiały

Zespół 4 - Koszty według rodzajów i ich rozliczenie

Konta bilansowe

402 - Usługi obce

409 - Pozostałe koszty rodzajowe

Zespół 6 - Produkty

Konta bilansowe

640 - Rozliczenia międzyokresowe kosztów

Zespół 7 - Przychody, dochody i koszty

Konta bilansowe

720 - Przychody z tytułu dochodów budżetowych

740 - Dotacje i środki na inwestycje

750 - Przychody finansowe

751 - Koszty finansowe

760 - Pozostałe przychody operacyjne

761 - Pozostałe koszty operacyjne

Zespół 8 - Fundusze, rezerwy i wynik finansowy

1. Konta bilansowe

821 - Rozliczenie środków zadań zleconych

851 - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

853 - Fundusz Administracyjny

854 - Fundusz Emerytalno-Rentowy

856 - Fundusz Prewencji i Rehabilitacji

858 - Fundusz Motywacyjny

2. Konta pozabilansowe

980 - Plan finansowy wydatków budżetowych

990 - Plan finansowy wydatków budżetowych w układzie zadaniowym

993 - Plan i koszty FER w układzie zadaniowym

994 - Plan i koszty FPiR w układzie zadaniowym

996 - Plan i koszty FA w układzie zadaniowym

998 - Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego

II. Opis kont

1. Konta bilansowe

Zespół 0 - Majątek trwały

Konta zespołu 0 "Aktywa trwałe" służą do ewidencji:

1) rzeczowych aktywów trwałych;

2) wartości niematerialnych i prawnych.

Konto 011 - Środki trwałe

Konto 011 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości początkowej środków trwałych związanych z wykonywaną działalnością jednostki, które nie podlegają ujęciu na kontach 013.

Na stronie Wn konta 011 ujmuje się zwiększenia, a na stronie Ma - zmniejszenia stanu i wartości początkowej środków trwałych, z wyjątkiem umorzenia środków trwałych, które ujmuje się na koncie 070.

Na stronie Wn konta 011 ujmuje się w szczególności:

1) przychody nowych lub używanych środków trwałych pochodzących z zakupu gotowych środków trwałych lub inwestycji oraz wartość ulepszeń zwiększających wartość początkową środków trwałych;

2) przychody środków trwałych nowo ujawnionych;

3) nieodpłatne przyjęcie środków trwałych;

4) zwiększenia wartości początkowej środków trwałych dokonywane na skutek aktualizacji ich wyceny.

Na stronie Ma konta 011 ujmuje się w szczególności:

1) wycofanie środków trwałych z używania na skutek ich likwidacji, z powodu zniszczenia, zużycia, sprzedaży oraz nieodpłatnego przekazania;

2) ujawnione niedobory środków trwałych;

3) zmniejszenia wartości początkowej środków trwałych dokonywane na skutek aktualizacji ich wyceny.

Ewidencja analityczna (prowadzi pracownik komórki organizacyjnej ds. administracyjno- gospodarczych zatrudniony na stanowisku ds. ewidencji środków trwałych i pozostałych środków trwałych) prowadzona do konta 011 powinna umożliwić:

1) ustalenie wartości początkowej poszczególnych obiektów środków trwałych;

2) ustalenie osób lub komórek organizacyjnych, którym powierzono środki trwałe;

3) należyte obliczenie umorzenia i amortyzacji.

Konto 011 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków trwałych w wartości początkowej.

Konto 013 - Pozostałe środki trwałe

Konto 013 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości początkowej pozostałych środków trwałych, niepodlegających ujęciu na kontach 011, wydanych do użytkowania na potrzeby działalności podstawowej jednostki lub działalności finansowo wyodrębnionej, które podlegają umorzeniu lub amortyzacji w pełnej wartości w miesiącu wydania do używania.

Na stronie Wn konta 013 ujmuje się zwiększenia, a na stronie Ma - zmniejszenia stanu i wartości początkowej pozostałych środków trwałych znajdujących się w używaniu, z wyjątkiem umorzenia ujmowanego na koncie 072.

Na stronie Wn konta 013 ujmuje się w szczególności:

1) pozostałe środki trwałe przyjęte do używania z zakupu lub inwestycji;

2) ujawnione nadwyżki pozostałych środków trwałych w używaniu;

3) nieodpłatne otrzymanie pozostałych środków trwałych.

Na stronie Ma konta 013 ujmuje się w szczególności:

1) wycofanie pozostałych środków trwałych z używania na skutek likwidacji, zniszczenia, zużycia, sprzedaży, nieodpłatnego przekazania;

2) ujawnione niedobory pozostałych środków trwałych w używaniu.

Ewidencja analityczna (prowadzi pracownik komórki organizacyjnej ds. administracyjno- gospodarczych zatrudniony na stanowisku ds. ewidencji środków trwałych i pozostałych środków trwałych) prowadzona do konta 013 powinna umożliwić ustalenie wartości początkowej pozostałych środków trwałych oddanych do używania oraz osób, pod których pieczą znajdują się pozostałe środki trwałe lub komórek organizacyjnych, w których znajdują się pozostałe środki trwałe.

Konto 013 może wykazywać saldo Wn, które wyraża wartość pozostałych środków trwałych znajdujących się w używaniu w wartości początkowej.

Konto 020 - Wartości niematerialne i prawne

Konto 020 służy do ewidencji zwiększeń i zmniejszeń stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych.

Na stronie Wn konta 020 ujmuje się wszelkie zwiększenia, a na stronie Ma - wszelkie zmniejszenia stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych, z wyjątkiem umorzenia ujmowanego na koncie 071.

Ewidencja analityczna (prowadzi pracownik komórki organizacyjnej ds. administracyjno- gospodarczych zatrudniony na stanowisku ds. ewidencji środków trwałych i pozostałych środków trwałych) prowadzona do konta 020 powinna umożliwić należyte obliczanie umorzenia wartości niematerialnych i prawnych, podział według ich tytułów i osób odpowiedzialnych.

Konto 020 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan wartości niematerialnych i prawnych w wartości początkowej.

Konto 021 - Pozostałe wartości niematerialne i prawne

Konto 021 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości początkowej pozostałych wartości niematerialnych i prawnych niepodlegających ujęciu na koncie 020.

Na stronie Wn konta 021 ujmuje się w szczególności:

1) pozostałe wartości niematerialne i prawne przyjęte do użytkowania z zakupu lub inwestycji;

2) nadwyżki pozostałych wartości niematerialnych i prawnych;

3) nieodpłatnie otrzymane pozostałe wartości niematerialne i prawne.

Na stronie Ma konta 021 ujmuje się w szczególności wycofanie pozostałych wartości niematerialnych i prawnych z użytkowania na skutek likwidacji, zniszczenia i zużycia, sprzedaży oraz nieodpłatnego przekazania.

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 021 powinna umożliwić:

1) ustalenie wartości początkowej pozostałych wartości niematerialnych i prawnych oddanych do użytkowania z podziałem na grupy;

2) ustalenie osób lub komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za pozostałe wartości niematerialne i prawne.

Ewidencja analityczna (prowadzi pracownik komórki organizacyjnej ds. administracyjno- gospodarczych zatrudniony na stanowisku ds. ewidencji środków trwałych i pozostałych środków trwałych) ilościowo - wartościowa pozostałych wartości niematerialnych i prawnych prowadzona jest przy pomocy programów komputerowych.

Konto 021 może wykazywać saldo Wn, które wyraża stan pozostałych wartości niematerialnych i prawnych znajdujących się w użytkowaniu w wartości początkowej.

Konto 030 - Długoterminowe aktywa finansowe

Konto 030 służy do ewidencji długoterminowych aktywów finansowych, w szczególności akcji i innych długoterminowych aktywów finansowych o terminie wykupu dłuższym niż rok.

Na stronie Wn konta 030 ujmuje się zwiększenia, a na stronie Ma - zmniejszenia stanu długoterminowych aktywów finansowych.

Ewidencja szczegółowa, prowadzona do konta 030, powinna zapewnić ustalenie wartości poszczególnych składników długoterminowych aktywów finansowych według tytułów.

Konto 030 może wykazywać saldo Wn, które oznacza wartość długoterminowych aktywów finansowych.

Konto 070 - Umorzenie środków trwałych

Konto 070 służy do ewidencji zmniejszeń wartości początkowej środków trwałych, które podlegają umorzeniu według stawek amortyzacji stosowanych przez jednostkę. Na stronie Ma konta 070 ujmuje się zwiększenie, a na stronie Wn zmniejszenie umorzenia wartości początkowej.

Konto 071 - Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych

Konto 071 służy do ewidencji zmniejszeń wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych, które podlegają umorzeniu według stawek amortyzacyjnych stosowanych przez jednostkę.

Na stronie Ma konta 071 ujmuje się zwiększenia, a na stronie Wn - zmniejszenia umorzenia wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych.

Ewidencję analityczną do konta 071 prowadzi się według zasad podanych w wyjaśnieniach do konta 020. Do kont 020 i 071 można prowadzić taką samą ewidencję analityczną.

Konto 071 może wykazywać saldo Ma, które wyraża stan umorzenia wartości niematerialnych i prawnych.

Konto 072 - Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz pozostałych wartości niematerialnych i prawnych

Konto 072 służy do ewidencji zmniejszeń wartości początkowej pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, podlegających umorzeniu jednorazowo w pełnej wartości, w miesiącu wydania ich do użytkowania.

Na stronie Ma konta 072 ujmuje się zwiększenia, a na stronie Wn - zmniejszenia umorzenia wartości początkowej pozostałych środków trwałych oraz pozostałych wartości niematerialnych i prawnych.

Na stronie Wn konta 072 ujmuje się umorzenie pozostałych środków trwałych oraz pozostałych wartości niematerialnych i prawnych zlikwidowanych z powodu zużycia lub zniszczenia, sprzedanych, przekazanych nieodpłatnie, a także stanowiących niedobór lub szkodę.

Na stronie Ma konta 072 ujmuje się odpisy umorzenia nowych, wydanych do używania pozostałych środków trwałych oraz pozostałych wartości niematerialnych i prawnych obciążających odpowiednie koszty, dotyczące nadwyżek pozostałych środków trwałych oraz pozostałych wartości niematerialnych i prawnych, dotyczące pozostałych środków trwałych oraz pozostałych wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie.

Konto 072 może wykazywać saldo Ma, które wyraża stan umorzenia wartości początkowej pozostałych środków trwałych oraz pozostałych wartości niematerialnych i prawnych umorzonych w pełnej wartości w miesiącu wydania ich do używania.

Konto 073 - Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe

Konto 073 służy do ewidencji odpisów aktualizujących długoterminowe aktywa finansowe.

Konto może wykazywać saldo Ma, które oznacza wartość odpisów aktualizujących długoterminowe aktywa finansowe.

Konto 080 - Środki trwałe w budowie

Konto 080 służy do ewidencji poniesionych kosztów środków trwałych w budowie oraz do rozliczenia kosztów środków trwałych w budowie na uzyskane efekty.

Na stronie Wn konta 080 ujmuje się w szczególności:

1) poniesione koszty dotyczące środków trwałych w budowie w ramach prowadzonych inwestycji zarówno przez obcych wykonawców jak i we własnym imieniu;

2) poniesione koszty dotyczące przekazanych do montażu, lecz jeszcze nie oddanych do używania maszyn, urządzeń oraz innych przedmiotów, zakupionych od kontrahentów oraz wytworzonych w ramach własnej działalności gospodarczej;

3) poniesione koszty ulepszenia środka trwałego (przebudowa, rozbudowa, rekonstrukcja lub modernizacja), które powodują zwiększenie wartości użytkowej środka trwałego;

4) poniesione koszty dotyczące budowy nowych systemów informatycznych.

Na stronie Ma konta 080 ujmuje się wartość uzyskanych efektów inwestycyjnych, a w szczególności:

1) środków trwałych;

2) wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych w budowie;

3) odpis z tytułu trwałej utraty wartości środków trwałych w budowie.

Ewidencja szczegółowa do konta 080 jest prowadzona dla poszczególnych środków trwałych w budowie. Powinna ona zapewnić wyodrębnienie kosztów według poszczególnych efektów inwestycyjnych oraz skalkulowanie ceny nabycia lub kosztu wytworzenia poszczególnych obiektów środków trwałych.

Konto 080 może wykazywać saldo Wn, które oznacza wartość kosztów środków trwałych w budowie i ulepszeń.

Konta pozabilansowe

091 - Środki trwałe w likwidacji

092 - Budynki w zarządzie w dyspozycji CRR

093 - Grunty w wieczystym użytkowaniu

094 - Środki trwałe obce w użytkowaniu Kasy

095 - Zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Konto 091 - Środki trwałe w likwidacji

Konto 091 służy do ewidencji składników rzeczowego majątku trwałego postawionych w stan likwidacji (do czasu fizycznej likwidacji).

Po stronie Wn księguje się wartość początkową składnika rzeczowego majątku postawionego w stan likwidacji. Wyksięgowanie z ewidencji pozabilansowej (zapis po stronie Ma) następuje w momencie zakończenia likwidacji np. po jego złomowaniu, sprzedaży itp.

Konto 091 może wykazywać wyłącznie saldo Wn, które wyraża wartość środków trwałych postawionych w stan likwidacji.

Na koniec każdego kwartału istnieje obowiązek uzgodnienia salda konta 091 z ewidencją analityczną, którą prowadzi pracownik komórki organizacyjnej ds. administracyjno- gospodarczych.

Konto 095 - Zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Konto 095 służy do ewidencji zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Ewidencja szczegółowa do konta 095 jest prowadzona z podziałem na gwarancje bankowe i gwarancje ubezpieczeniowe, według poszczególnych kontrahentów.

Ewidencja prowadzona do konta 095 powinna umożliwić ustalenie daty i kwoty zabezpieczenia.

Na koniec każdego kwartału istnieje obowiązek uzgodnienia salda konta 095 z rejestrem gwarancji.

Zespół 1 - Środki pieniężne i rachunki bankowe

Konta zespołu 1 "Środki pieniężne i rachunki bankowe" służą do ewidencji:

1) krótkoterminowych papierów wartościowych;

2) krajowych środków pieniężnych lokowanych na rachunkach w bankach;

3) innych krajowych środków pieniężnych.

Konta zespołu 1 mają odzwierciedlać operacje pieniężne, obroty i stany środków pieniężnych oraz krótkoterminowych papierów wartościowych.

Konto 130 - Rachunek bieżący jednostki

Konto 130 służy do ewidencji stanu środków pieniężnych oraz obrotów na rachunku bankowym z tytułu wydatków i dochodów (wpływów) budżetowych objętych planem finansowym.

Na stronie Wn konta 130 ujmuje się wpływy środków pieniężnych:

1) otrzymanych na realizację wydatków budżetowych, zgodnie z planem finansowym oraz dla dysponentów niższego stopnia w korespondencji z kontem 223;

2) z tytułu zrealizowanych przez jednostkę dochodów budżetowych (ewidencja szczegółowa według podziałek klasyfikacji dochodów budżetowych), w korespondencji z kontem 221 lub innym właściwym kontem.

Na stronie Ma konta 130 ujmuje się:

1) zrealizowane wydatki budżetowe zgodnie z planem finansowym jednostki (ewidencja szczegółowa według podziałek klasyfikacji wydatków budżetowych), w korespondencji z właściwymi kontami zespołu 2.

Ewidencja szczegółowa według podziałek klasyfikacji budżetowej może być też stosowana alternatywnie na kontach korespondujących z kontem rachunku bieżącego jednostki;

2) okresowe przelewy dochodów budżetowych do budżetu, w korespondencji z kontem 222.

Zapisy na koncie 130 są dokonywane na podstawie dokumentów bankowych.

Na koncie 130 obowiązuje zachowanie zasady czystości obrotów, co oznacza, że stosowana technika księgowości ma zapewnić możliwość prawidłowego ustalenia wysokości tych obrotów oraz niezbędne dane do sporządzenia sprawozdań finansowych, budżetowych lub innych określonych w odrębnych przepisach. Dopuszczalne jest stosowanie innych niż dokumenty bankowe dowodów księgowych, jeżeli jest to konieczne dla zachowania czystości obrotów.

Konto 130 może służyć również do ewidencji dochodów i wydatków realizowanych bezpośrednio z rachunku bieżącego budżetu.

Ewidencja szczegółowa do konta 130 jest prowadzona w szczegółowości planu finansowego dochodów i wydatków budżetowych.

Konto 130 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki. Saldo konta 130 równe jest saldu sald wynikających z ewidencji szczegółowej prowadzonej dla kont:

1) wydatków budżetowych; konto 130 w zakresie wydatków budżetowych może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków pieniężnych otrzymanych na realizację wydatków budżetowych, a niewykorzystanych do końca roku;

2) dochodów budżetowych; konto 130 w zakresie dochodów budżetowych może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków pieniężnych z tytułu zrealizowanych dochodów budżetowych, które do końca roku nie zostały przelane do budżetu.

Saldo konta 130 na koniec roku ulega likwidacji przez przeksięgowanie salda z kont analitycznych na konto syntetyczne.

Konto 133 - Rachunek pomocniczy - środki ze składek na ubezpieczenie

Konto 133 służy do ewidencji środków pieniężnych wpływających na rachunek z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne rolników.

Na stronie Wn konta 133 ujmuje się wpływy środków na rachunki bankowe, a na stronie Ma w szczególności przekazanie środków na rachunek bankowy FER składek społecznych i zdrowotnych rolnika.

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 133 powinna zapewnić podział według stanu środków w zakresie składek społecznych i zdrowotnych.

Konto 133 nie wykazuje salda.

Konto 135 - Rachunki środków funduszy specjalnego przeznaczenia /ZFŚS, FM/

Konto 135 służy do ewidencji środków pieniężnych funduszy specjalnego przeznaczenia, a w szczególności Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i Funduszu Motywacyjnego.

Na stronie Wn konta 135 ujmuje się wpływy środków na rachunki bankowe, a na stronie Ma - wypłaty środków z rachunków bankowych.

Ewidencja szczegółowa do konta 135 umożliwia ustalenie stanu środków każdego funduszu.

Konto 135 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych funduszy.

Konto 136 - Rachunek państwowych funduszy celowych /FA, FER, FPiR/

Konto 136 służy do ewidencji środków pieniężnych państwowych funduszy celowych,

a w szczególności Funduszu Administracyjnego, Funduszu Emerytalno-Rentowego, Funduszu Prewencji i Rehabilitacji.

Na stronie Wn konta 136 ujmuje się wpływy środków na rachunek bankowy, a na stronie Ma - wypłaty środków z rachunku bankowego.

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 136 powinna zapewniać podział środków według rachunków bankowych.

Konto 136 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków pieniężnych na rachunku bankowym.

Konto 139 - Inne rachunki bankowe

Konto 139 służy do ewidencji operacji dotyczących środków pieniężnych wydzielonych na innych rachunkach bankowych niż rachunki bieżące, w tym na rachunkach pomocniczych i rachunkach specjalnego przeznaczenia.

Na koncie 139 prowadzi się w szczególności ewidencję obrotów na wyodrębnionych rachunkach bankowych:

1) sum depozytowych;

2) zabezpieczeń należytego wykonania umów i wadiów;

3) środków Funduszu Solidarnościowego;

4) środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Na koncie 139 dokonuje się księgowań wyłącznie na podstawie dokumentów bankowych.

Na stronie Wn konta 139 ujmuje się wpływy wydzielonych środków pieniężnych.

Na stronie Ma konta 139 ujmuje się wypłaty środków pieniężnych dokonane z wydzielonych rachunków bankowych.

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 139 powinna zapewnić ustalenie stanu środków pieniężnych dla każdego wydzielonego rachunku bankowego.

Konto 139 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków pieniężnych znajdujących się na innych rachunkach bankowych.

Konto 141 - Środki pieniężne w drodze

Konto 141 służy do ewidencji środków pieniężnych w drodze, występujących w jednostce samobilansującej na ostatni dzień okresu sprawozdawczego przy przekazywaniu środków do jednostek podległych lub z jednostek podległych do oddziałów regionalnych Kasy, a także do ewidencji rozrachunków z bankami z tytułu lokat terminowych i papierów wartościowych.

Konto 141 może mieć saldo Wn, które oznacza stan środków pieniężnych przekazanych na lokaty terminowe, a niepotwierdzone przez bank oraz stan środków pieniężnych w drodze na koniec okresu sprawozdawczego.

Konto 189 - Rachunek lokat terminowych

Konto 189 służy do ewidencji środków pieniężnych na lokatach terminowych.

Na stronie Wn konta 189 ujmuje się wpływy środków pieniężnych na rachunki bankowe, a na stronie Ma wypłaty środków pieniężnych z rachunków bankowych. Ewidencja szczegółowa, analityczna do konta 189 umożliwia ustalenie stanu środków każdej lokaty.

Konto pozabilansowe

190 - Wpływy i wydatki funduszu emerytalno-rentowego

Konto 190 służy, jako konto analityczne do konta 136.

Na stronie Wn konta 190 ujmuje się wpływy środków pieniężnych określone sprawozdaniem Rb - FER m.in.:

1) z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne rolników;

2) z tytułu odsetek;

3) z tytułu dotacji budżetowej;

4) pozostałe.

Na stronie Ma konta 190 ujmuje się w szczególności:

1) zrealizowane wydatki na emerytury i renty;

2) składkę na ubezpieczenie zdrowotne z dotacji;

3) odpis na Fundusz Administracyjny;

4) wypłaty innych świadczeń.

Zespół 2 - Rozrachunki i roszczenia

Konta zespołu 2 "Rozrachunki i roszczenia" służą do ewidencji krajowych i zagranicznych rozrachunków oraz roszczeń.

Konta zespołu 2 służą także do ewidencji rozliczeń środków budżetowych, wynagrodzeń, rozliczeń niedoborów, szkód i nadwyżek oraz wszelkich innych rozliczeń związanych z rozrachunkami i roszczeniami spornymi.

Ewidencja szczegółowa do kont zespołu 2 jest prowadzona według podziałek klasyfikacji budżetowej i może umożliwić wyodrębnienie poszczególnych grup rozrachunków, rozliczeń, ustalenie przebiegu ich rozliczeń oraz stanu należności, rozliczeń, roszczeń spornych i zobowiązań z podziałem według kontrahentów oraz jeśli dotyczą rozliczeń w walutach obcych - według poszczególnych walut.

Ewidencja do kont zespołu 2 jest prowadzona również według układu zadaniowego.

Konto 201 - Rozrachunki z odbiorcami

Konto 201 służy do ewidencji rozrachunków i roszczeń krajowych i zagranicznych z tytułu sprzedaży towarów i usług w ramach prowadzonej działalności przez Kasę, a także obciążeń z tytułu rozliczeń czynszów i innych świadczeń osób prawnych i fizycznych poza pracownikami jednostki.

Konto 201 obciąża się za powstałe należności i roszczenia, a uznaje za spłatę i zmniejszenia należności i roszczeń. Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 201 powinna zapewnić możliwość ustalenia należności krajowych i zagranicznych według poszczególnych kontrahentów.

Konto 201 może mieć dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności i roszczeń, saldo Ma oznacza stan zobowiązań.

Konto 202 - Rozrachunki z dostawcami

Konto 202 służy do ewidencji rozrachunków i roszczeń krajowych i zagranicznych z tytułu dostaw, robót i usług, w tym również zaliczek na poczet dostaw robót i usług.

Konto 202 obciąża się za spłatę i zmniejszenie zobowiązań, a uznaje za powstałe zobowiązania.

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 202 powinna zapewnić możliwość ustalenia zobowiązań krajowych i zagranicznych według poszczególnych kontrahentów.

Konto 202 może mieć dwa salda. Saldo Ma oznacza stan zobowiązań, a saldo Wn stan należności i roszczeń.

Konto 203 - Rozrachunki z Funduszem Składkowym

Konto 203 służy do ewidencji wszelkich rozrachunków i roszczeń między Kasą a Funduszem Składkowym Ubezpieczenia Społecznego Rolników z tytułu składek, świadczeń i innych.

Na stronie Wn konto 203 ujmuje się należności oraz spłatę i zmniejszenie zobowiązań, a strona Ma zobowiązania, spłatę należności i zmniejszenie należności z tytułu rozrachunków.

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 203 powinna zapewnić możliwość ustalenia stanu należności i zobowiązań.

Konto 203 może wykazywać saldo Wn lub saldo Ma. Saldo - Wn oznacza stan należności, a saldo Ma - stan zobowiązań.

Konto 204 - Rozrachunki z dostawcami z tytułu zabezpieczeń umów

Konto 204 służy do ewidencji rozrachunków z tytułu wpłat wadium, depozytów, zabezpieczeń wykonania umów oraz kaucji gwarancyjnych, przyjmowanych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

Na stronie Wn ujmuje się m.in. zwroty wadium, depozytów i zabezpieczeń wykonania umów.

Na stronie Ma ujmuje się m.in. przyjęte wadia, depozyty, zabezpieczenia wykonania umów, naliczone odsetki bankowe. Konto 204 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności, a saldo Ma stan zobowiązań.

Konto 205 - Rozrachunki z tytułu depozytów

Konto 205 służy do ewidencji rozrachunków z tytułu depozytów, tj.:

1) otrzymane środki na poczet należności, co do których decyzja nie jest prawomocna;

2) potrącane z wynagrodzeń i świadczeń, co do których jest ustalana właściwość komornika;

3) przyjęte środki na poczet należności z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne unijne.

Na stronie Wn ujmuje się przekazane środki po uprawomocnieniu decyzji do właściwego kontrahenta. Na stronie Ma ujmuje się przyjęte środki na poczet należności, potrącane ze świadczeń lub wpłacane na rachunek bankowy.

Konto 205 może wykazywać saldo Ma, które oznacza stan zobowiązań z tytułu depozytów.

Konto 210 - Rozrachunki z tytułu nienależnie pobranych świadczeń

Konto 210 służy do ewidencji rozrachunków z tytułu nienależnie pobranych świadczeń (krótkoterminowych i długoterminowych) w przypadkach, gdy jest możliwość potrącenia z bieżących świadczeń, oraz innych należności związanych z roszczeniami spornymi.

Ewidencja szczegółowa w oddziałach regionalnych Kasy do konta 210 prowadzona jest w komórkach organizacyjnych ds. wypłat.

Konto 210 może mieć dwa salda. Saldo Wn oznacza stan dochodzonych roszczeń, a saldo Ma zobowiązania z tego tytułu.

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 210 powinna zapewnić ustalenie stanu należności i zobowiązań z poszczególnych tytułów i według poszczególnych kontrahentów.

Konto 211 - Rozrachunki z tytułu nienależnie pobranych świadczeń - windykacja

Konto 211 służy do ewidencji rozrachunków z tytułu nienależnie pobranych świadczeń (krótkoterminowych i długoterminowych) w przypadkach, gdy brak jest możliwości potrącenia z bieżąco wypłacanych świadczeń oraz innych należności związanych z roszczeniami spornymi.

Ewidencja szczegółowa w oddziałach regionalnych Kasy do konta 211 prowadzona jest

w komórkach organizacyjnych ds. świadczeń.

Konto 211 może mieć dwa salda. Saldo Wn oznacza stan dochodzonych roszczeń, a saldo Ma zobowiązania z tego tytułu.

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 211 powinna zapewnić ustalenie stanu należności i zobowiązań z poszczególnych tytułów i według poszczególnych kontrahentów.

Konto 222 - Rozliczenie dochodów budżetowych

Konto 222 służy do ewidencji rozliczenia zrealizowanych przez jednostkę dochodów budżetowych.

Na stronie Wn konta 222 ujmuje się dochody budżetowe przelane do budżetu, w korespondencji z kontem 130.

Na stronie Ma konta 222 ujmuje się w szczególności przekazane przez FER dochody budżetowe, w korespondencji z kontem 720.

Konto 222 na koniec roku nie wykazuje salda.

Konto 223 - Rozliczenie wydatków budżetowych

Konto 223 służy do ewidencji rozliczenia zrealizowanych przez jednostkę wydatków budżetowych.

Na stronie Wn konta 223 ujmuje się w szczególności:

1) zatwierdzone przez Ministerstwo Finansów zapotrzebowania na środki budżetowe;

2) okresowe przelewy środków pieniężnych na pokrycie wydatków budżetowych, w korespondencji z kontem 130.

Na stronie Ma konta 223 ujmuje się w szczególności okresowe wpływy środków pieniężnych otrzymanych na pokrycie wydatków budżetowych w korespondencji z kontem 130.

Po stronie Ma konta 223 ujmuje się środki pieniężne otrzymane na pokrycie wydatków budżetowych, w korespondencji z kontem 130.

Konto 223 na koniec roku nie wykazuje salda.

Konto 225 - Rozrachunki z budżetami

Konto 225 służy do ewidencji rozrachunków z budżetami w szczególności z tytułu dotacji, podatków, nadwyżek środków obrotowych, nadpłat w rozliczeniach z budżetami.

Na stronie Wn konta 225 ujmuje się nadpłaty oraz wpłaty do budżetu, a na stronie Ma zobowiązania wobec budżetów i wpłaty od budżetów.

Ewidencja szczegółowa do konta 225 powinna zapewnić możliwość ustalenia stanu należności i zobowiązań, według każdego z tytułów rozrachunków z budżetem odrębnie.

Konto 225 może mieć dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności, a saldo Ma - stan zobowiązań wobec budżetów.

Konto 226 - Długoterminowe należności budżetowe

Konto 226 służy do ewidencji długoterminowych należności lub długoterminowych rozliczeń z budżetem.

Na stronie Wn konta 226 ujmuje się w szczególności długoterminowe należności, a także przeniesienie należności krótkoterminowych do długoterminowych, w korespondencji z kontem 221.

Na stronie Ma konta 226 ujmuje się w szczególności przeniesienie należności długoterminowych do krótkoterminowych w wysokości raty należnej na dany rok, w korespondencji z kontem 221.

Konto 226 może wykazywać saldo Wn, które oznacza wartość długoterminowych należności.

Ewidencja szczegółowa do konta 226 powinna zapewnić możliwość ustalenia stanu poszczególnych należności budżetowych.

Konto 229 - Pozostałe rozrachunki publicznoprawne

Konto 229 służy do ewidencji, innych niż z budżetami, rozrachunków publicznoprawnych. Na stronie Wn konta 229 ujmuje się należności oraz spłatę i zmniejszenie zobowiązań, a na stronie Ma - zobowiązania, spłatę i zmniejszenie należności z tytułu rozrachunków publicznoprawnych.

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 229 powinna zapewnić możliwość ustalenia stanu należności i zobowiązań według tytułów rozrachunków oraz podmiotów, z którymi dokonywane są rozliczenia.

Konto 229 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności, a saldo Ma - stan zobowiązań.

Konto 231 - Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń

Konto 231 służy do ewidencji rozrachunków z pracownikami jednostki i innymi osobami fizycznymi z tytułu wypłat pieniężnych i świadczeń rzeczowych zaliczonych, zgodnie z odrębnymi przepisami do wynagrodzeń, a w szczególności należności za pracę wykonywaną na podstawie stosunku pracy, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Na stronie Wn konta 231 ujmuje się w szczególności:

1) wypłaty pieniężne lub przelewy wynagrodzeń;

2) wartość wydanych świadczeń rzeczowych zaliczanych do wynagrodzeń;

3) potrącenia wynagrodzeń obciążające pracownika.

Na stronie Ma konta 231 ujmuje się zobowiązania jednostki z tytułu wynagrodzeń.

Konto 231 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności, a saldo Ma - stan zobowiązań jednostki z tytułu wynagrodzeń.

Konto 232 - Rozrachunki z tytułu składek PPK (od marca 2021 r.)

Konto 232 służy do ewidencji rozrachunków z tytułu składek na Pracownicze Plany Kapitałowe (od pracowników i podmiot zatrudniający).

Na stronie Wn konta 232 ujmuje się w szczególności:

1) wpłaty do instytucji finansowej z tytułu składek PPK;

2) należności od instytucji finansowej z tytułu rozliczeń;

3) inne wpłaty z tytułu zobowiązań wobec instytucji finansowej.

Na stronie Ma konta 232 ujmuje się w szczególności zobowiązania wobec instytucji finansowej z tytułu składek na PPK.

Ewidencja szczegółowa do konta 232 powinna zapewnić możliwość ustalenia stanu należności i zobowiązań na następujące tytuły:

1) na zobowiązania z tytułu składek PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający;

2) na zobowiązania z tytułu składek PPK finansowanych przez pracowników.

Konto 232 może mieć dwa salda. Saldo Wn oznacza należności, a saldo Ma - stan zobowiązań wobec instytucji finansowej.

Konto 234 - Pozostałe rozrachunki z pracownikami

Konto 234 służy do ewidencji należności, roszczeń i zobowiązań wobec pracowników z innych tytułów niż wynagrodzenia.

Na stronie Wn konta 234 ujmuje się w szczególności:

1) wypłacone pracownikom zaliczki i sumy do rozliczenia na wydatki obciążające jednostkę;

2) należności od pracowników z tytułu dokonanych przez jednostkę świadczeń odpłatnych;

3) należności i roszczenia od pracowników z tytułu niedoborów i szkód;

4) zapłacone zobowiązania wobec pracowników.

Na stronie Ma konta 234 ujmuje się w szczególności:

1) wydatki wyłożone przez pracowników w imieniu jednostki;

2) rozliczone zaliczki i zwroty środków pieniężnych;

3) wpływy należności od pracowników.

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 234 powinna zapewnić możliwość ustalenia stanu należności, roszczeń i zobowiązań z poszczególnymi pracownikami według tytułów rozrachunków.

Konto 234 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności i roszczeń, a saldo Ma - stan zobowiązań wobec pracowników.

Konto 235 - Rozrachunki z pracownikami z tytułu pożyczek ZFŚS

Konto 235 służy do ewidencji należności, roszczeń i zobowiązań wobec pracowników z tytułu udzielonych pożyczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Na stronie Wn konta 235 ujmuje się w szczególności:

1) wypłacone pracownikom pożyczki z ZFŚS;

2) odsetki od wypłaconych pożyczek.

Na stronie Ma konta 235 ujmuje się w szczególności:

1) spłacone raty zaciągniętych pożyczek z ZFŚS;

2) umorzone niespłacone pożyczki.

Ewidencja szczegółowa do konta 235 powinna zapewnić możliwość ustalenia stanu należności i zobowiązań z poszczególnymi pracownikami.

Konto 235 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności z tytułu udzielonych pożyczek z ZFŚS, a saldo Ma stan zobowiązań wobec pracowników.

Konto 236 - Rozrachunki z tytułu podatku VAT

Konto 236 służy do ewidencji rozrachunków z Urzędem Skarbowym z tytułu podatku VAT, a w szczególności:

1) ujęcia naliczonego podatku VAT podlegającego zwrotowi lub odliczenia od podatku należnego VAT;

2) ujęcia należnego podatku VAT, co do którego powstał obowiązek podatkowy;

3) ujęcia kwot przekazywanych Urzędowi Skarbowemu z tytułu wypłat i wpłat, a zwracanych przez Urząd Skarbowy.

Na stronie Wn konta 236 ujmuje się naliczony podatek VAT w fakturach dostawców krajowych, podlegający odliczeniu od podatku należnego na warunkach określonych w ustawie - potrącany bezpośrednio z podatku należnego, kwoty podatku VAT przekazywane Urzędom Skarbowym.

Na stronie Ma konta 236 ujmuje się:

1) podatek należny VAT wynikający z faktur (oraz dokumentów korygujących), co do którego obowiązek podatkowy występuje w bieżącym okresie;

2) należny podatek VAT zawarty w fakturach z poprzedniego okresu sprawozdawczego, co do którego powstał obowiązek podatkowy w bieżącym okresie;

3) należny podatek VAT od darowizn, importu usług, itp., kwoty podatku VAT zwracane przez Urząd Skarbowy.

Konto 236 może wykazywać saldo:

Wn - wyrażające stan należności z tytułu nadpłaty podatku VAT podlegającej zwrotowi lub zaliczeniu na następny okres,

Ma - wyrażające stan zobowiązań z tytułu podatku VAT do zapłacenia.

Konto 237 - Rozrachunki z ZUS z tytułu składek

Konto 237 służy do ewidencji rozrachunków z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne (od pracowników i zleceniobiorców) oraz Fundusz Pracy (FP).

Na stronie Wn konta 237 ujmuje się w szczególności:

1) wpłaty do ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i FP;

2) należności od ZUS z tytułu wynagrodzenia z tytułu wykonywania zadań związanych z ustaleniem prawa i wysokości świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz ich wypłaty;

3) inne wpłaty z tytułu zobowiązań wobec ZUS.

Na stronie Ma konta 237 ujmuje się w szczególności:

1) zobowiązania wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i Fundusz Pracy;

2) zobowiązania wobec ZUS z innych tytułów.

Ewidencja szczegółowa do konta 237 powinna zapewnić możliwość ustalenia stanu należności i zobowiązań na następujące tytuły:

1) na ubezpieczenie społeczne z podziałem: na zobowiązania jednostki i zobowiązania z tytułu potrąceń od pracowników;

2) na ubezpieczenie zdrowotne;

3) na Fundusz Pracy.

Konto 237 może mieć dwa salda. Saldo Wn oznacza należności, a saldo Ma - stan zobowiązań wobec ZUS.

Konto 238 - Rozrachunki z NFZ z tytułu działów specjalnych produkcji rolnej i pomocników rolnika

Konto 238 służy do ewidencji rozrachunków z Narodowym Funduszem Zdrowia z tytułu:

- składek na ubezpieczenie zdrowotne z działów specjalnych produkcji rolnej,

- składek na ubezpieczenie zdrowotne pomocników rolnika.

Na stronie Wn konta 238 ujmuje się w szczególności przekazanie środków z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne z działów specjalnych produkcji rolnej oraz na ubezpieczenie zdrowotne pomocników rolnika.

Na stronie Ma konta 238 ujmuje się w szczególności wpływy ze składek na ubezpieczenie zdrowotne z działów specjalnych produkcji rolnej oraz wpływy ze składek na ubezpieczenie zdrowotne pomocników rolnika.

Konto 238 może wykazywać saldo Wn, co oznacza należności od NFZ oraz saldo Ma co oznacza stan zobowiązań wobec NFZ.

Konto 239 - Rozrachunki z NFZ

Konto 239 służy do ewidencji rozrachunków z Narodowym Funduszem Zdrowia z tytułu składki na ubezpieczenie zdrowotne (dotyczy tylko rolników i domowników, emerytów oraz rencistów).

Na stronie Wn konta 239 ujmuje się w szczególności:

1) wpłaty do NFZ z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne;

2) należności od NFZ z tytułu wynagrodzenia i zwrotu kosztów poboru, ewidencjonowania i dochodzenia składek na ubezpieczenie zdrowotne;

3) dochody budżetowe dotyczące wyłączenia z ubezpieczenia zdrowotnego rolników objętych ubezpieczeniem zdrowotnym przed wejściem w życie ustawy z dnia 13 stycznia 2012 r. o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników;

4) inne wpłaty z tytułu zobowiązań wobec Narodowego Funduszu Zdrowia.

Na stronie Ma konta 239 ujmuje się w szczególności:

1) zobowiązanie wobec NFZ z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne;

2) zobowiązanie wobec NFZ i innych tytułów.

Ewidencja szczegółowa do konta 239 powinna zapewnić możliwość ustalenia stanu należności i zobowiązań według poszczególnych NFZ.

Konto 239 może mieć dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności, a saldo Ma - stan zobowiązań wobec NFZ.

Konto 240 - Pozostałe rozrachunki

Konto 240 służy do ewidencji krajowych i zagranicznych należności i roszczeń oraz zobowiązań nieobjętych ewidencją na kontach 201-236. Konto 240 może być używane również do ewidencji różnego rodzaju rozliczeń, a także krótkoterminowych i długoterminowych należności funduszy celowych.

Na stronie Wn konta 240 ujmuje się powstałe należności i roszczenia oraz spłatę i zmniejszenie zobowiązań, a na stronie Ma - powstałe zobowiązania oraz spłatę i zmniejszenie należności i roszczeń.

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 240 powinna zapewnić ustalenie rozrachunków, roszczeń i rozliczeń z poszczególnych tytułów oraz dla poszczególnych kontrahentów.

Konto 240 może mieć dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności i roszczeń, a saldo Ma - stan zobowiązań.

Konto 241 - Rozrachunki między funduszami

Konto 241 służy do ewidencji rozrachunków między funduszami: Administracyjnym, Emerytalno-Rentowym, Prewencji i Rehabilitacji, Motywacyjnym oraz Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych, itp.

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 241 powinna zapewnić ustalenie stanu należności i zobowiązań pomiędzy funduszami. Saldo strony Wn jednego funduszu powinno być zgodne z saldem strony Ma drugiego funduszu.

Konto 241 może mieć dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności, a saldo Ma - stan zobowiązań.

Konto 242 - Rozrachunki z tytułu świadczeń

Konto 242 służy do ewidencji należności i zobowiązań wobec osób uprawnionych z tytułu wypłacanych świadczeń.

Konto 242 może wykazywać dwa salda, saldo Wn oznacza stan należności i roszczeń, a saldo Ma stan zobowiązań jednostki z tytułu świadczeń, np. nie podjęte świadczenia.

Konto 243 - Rozrachunki z tytułu niezrealizowanych świadczeń

Konto 243 służy do ewidencji niezrealizowanych świadczeń emerytalno-rentowych. Konto 243 może wykazywać saldo Ma co oznacza stan zobowiązań, tj. stan niezrealizowanych świadczeń.

Konto 245 - Rozrachunki z tytułu zadań zleconych

Konto 245 służy do ewidencji rozliczeń wewnątrzzakładowych z tytułu wykonywania przez Kasę zadań zleconych.

Na stronie Wn konta 245 ujmuje się w oddziałach regionalnych Kasy należności od Centrali Kasy z tytułu wydatków poniesionych na zadania zlecone, a w Centrali Kasy spłatę zobowiązań wobec oddziałów regionalnych Kasy z tytułu wydatków na zadania zlecone.

Na stronie Ma konta 245 ujmuje się w oddziałach regionalnych Kasy spłatę wydatków poniesionych na zadania zlecone przez oddziały regionalne Kasy, a w Centrali Kasy zobowiązania wobec oddziałów regionalnych Kasy z tytułu wydatków na zadania zlecone.

Konto 245 na koniec okresu nie wykazuje salda.

Konto 246 - Rozrachunki z tytułu świadczeń zbiegowych

Konto 246 służy do ewidencji rozliczeń wewnątrzzakładowych z tytułu wypłaty przez Kasę świadczeń zbiegowych.

Na stronie Wn konta 246 ujmuje się w oddziałach regionalnych Kasy należności od Centrali Kasy z tytułu wydatków poniesionych na świadczenia zbiegowe a w Centrali Kasy spłatę zobowiązań wobec oddziałów regionalnych Kasy z tytułu wydatków na świadczenia zbiegowe.

Na stronie Ma konta 246 ujmuje się w oddziałach regionalnych Kasy spłatę wydatków poniesionych na świadczenia zbiegowe przez oddziały regionalne Kasy, a w Centrali Kasy zobowiązania wobec oddziałów regionalnych Kasy z tytułu wydatków na świadczenia zbiegowe.

Konto 246 na koniec okresu nie wykazuje salda.

Konto 247 - Rozrachunki z tytułu świadczeń zleconych

Konto 247 służy do ewidencji rozliczeń wewnątrzzakładowych z tytułu wypłaty przez Kasę świadczeń zleconych, tj.: rent socjalnych, deputatów węglowych, itp.

Na stronie Wn konta 247 ujmuje się w oddziałach regionalnych Kasy należności od Centrali Kasy z tytułu wydatków poniesionych na świadczenia zlecone, a w Centrali Kasy spłatę zobowiązań wobec oddziałów regionalnych z tytułu wydatków na świadczenia zlecone.

Na stronie Ma konta 247 ujmuje się w oddziałach regionalnych Kasy spłatę wydatków poniesionych na świadczenia zlecone przez oddziały regionalne Kasy, a w Centrali Kasy zobowiązania wobec oddziałów regionalnych Kasy z tytułu wydatków na świadczenia zlecone.

Konto 247 na koniec okresu nie wykazuje salda.

Konto 248 - Rozrachunki z tytułu świadczeń finansowanych z Funduszu Solidarnościowego

Konto 248 służy do ewidencji rozliczeń wewnątrzzakładowych z tytułu wypłaty przez Kasę świadczeń finansowanych z Funduszu Solidarnościowego.

Na stronie Wn konta 248 ujmuje się w oddziałach regionalnych Kasy należności od Centrali Kasy z tytułu wydatków poniesionych na świadczenia finansowane z Funduszu Solidarnościowego, a w Centrali Kasy spłatę zobowiązań wobec oddziałów regionalnych Kasy z tytułu wydatków na świadczenia finansowane z Funduszu Solidarnościowego.

Na stronie Ma konta 248 ujmuje się w oddziałach regionalnych Kasy spłatę wydatków poniesionych na świadczenia finansowane z Funduszu Solidarnościowego przez oddziały regionalne Kasy, a w Centrali Kasy zobowiązania wobec oddziałów regionalnych Kasy z tytułu wydatków na świadczenia finansowane z Funduszu Solidarnościowego.

Konto 248 na koniec okresu nie wykazuje salda.

Konto 249 - Inne rozrachunki

Konto 249 służy do ewidencji krajowych i zagranicznych rozrachunków innych niż na kontach 201 - 243.

Na koncie tym ujmuje się sumy do wyjaśnienia, wypłaty sum na zlecenie, błędne obciążenia i korekty błędnych uznań na podstawie wyciągów bankowych itp. Ewidencję szczegółową prowadzi się według jednostek i osób oraz tytułów rozrachunków.

Konto 249 może mieć dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności, a saldo Ma stan zobowiązań.

Konto 250 - Rozrachunki wewnątrzzakładowe

Konto 250 służy do ewidencji należności i zobowiązań pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Kasy.

Na stronie Wn konta 250 ujmuje się powstałe należności oraz spłatę i zmniejszenie zobowiązań, a na stronie Ma powstałe zobowiązania oraz spłatę i zmniejszenie należności.

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 250 powinna zapewnić ustalenie stanu należności i zobowiązań z poszczególnych tytułów i według poszczególnych kontrahentów, tj.: jednostek organizacyjnych Kasy.

Konto 250 może mieć dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności, a saldo Ma stan zobowiązań.

Konto 251 - Rozrachunki z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne rolników

Konto 251 służy do ewidencji należności i zobowiązań z tytułu opłacanych składek na ubezpieczenie społeczne rolników.

Konto 251 prowadzone jest odrębnie dla każdej placówki terenowej.

Ewidencja szczegółowa do konta 251 prowadzona jest w oddziałach regionalnych Kasy w komórkach organizacyjnych ds. ubezpieczeń na indywidualnych kontach ubezpieczonych rolników oraz wójta, burmistrza lub prezydenta miasta w programie komputerowym "nSIU". Ewidencja prowadzona w programie "nSIU" jest analityką do konta 251.

Konto 251 może mieć dwa salda. Saldo Wn oznacza stan zadłużenia rolników oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, a saldo Ma oznacza stan składek nadpłaconych.

Konto 252 - Rozrachunki z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne

Konto 252 służy do ewidencji należności i zobowiązań z tytułu opłacanych składek:

- na ubezpieczenie zdrowotne przez rolników posiadających działy specjalne produkcji rolnej,

- na ubezpieczenie zdrowotne przez rolników za pomocników.

Ewidencja szczegółowa do konta 252 prowadzona jest w oddziałach regionalnych Kasy w komórkach organizacyjnych ds. ubezpieczeń w programie komputerowym n-SIU:

- na indywidualnych kontach ubezpieczonych rolników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej,

- na indywidualnych kontach ubezpieczonych rolników opłacających składki zdrowotne za pomocników.

Ewidencja prowadzona w programie n-SIU jest analityką do konta 252.

Konto 252 może mieć dwa salda. Saldo Wn oznacza stan zadłużenia rolników z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne, a saldo Ma stan nadpłaconych składek.

Konto 253 - Wpływy z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne rolników

Konto 253 służy do ewidencji wpływów z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne rolników. Konto 253 nie wykazuje salda.

Konto 255 - Rozrachunki z ZUS z tytułu nienależnie pobranych świadczeń

Konto 255 służy do ewidencji należności od ZUS i zobowiązań wobec ZUS z tytułu nienależnie pobranych świadczeń.

Na stronie Wn konta 255 ujmuje się:

1) należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń;

2) spłaty zobowiązań z tytułu nienależnie pobranych świadczeń.

Na stronie Ma konta 255 ujmuje się:

1) zobowiązania z tytułu nienależnie pobranych świadczeń;

2) spłaty należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń.

Konto 255 może mieć dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności, saldo Ma oznacza stan zobowiązań z tytułu nienależnie pobranych świadczeń.

Konto 256 - Rozrachunki z rolnikami z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne

Konto 256 służy do ewidencji należności i zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych przez rolników od hektarów przeliczeniowych.

Konto 256 prowadzone jest odrębnie dla każdej placówki terenowej.

Ewidencja szczegółowa do konta 256 prowadzona jest w komórkach organizacyjnych ds. ubezpieczeń w programie komputerowym n-SIU na indywidualnych kontach ubezpieczonych rolników. Ewidencja n-SIU jest analityką do konta 256.

Konto 256 może mieć dwa salda. Saldo Wn oznacza stan zadłużenia z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne, a saldo Ma oznacza stan nadpłaconych składek.

Konto 257 - Wpływy z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne rolników

Konto 257 służy do ewidencji wpływów z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych przez rolników od hektarów przeliczeniowych i za domowników w gospodarstwach stanowiących działy specjalne produkcji rolnej.

Konto 257 na koniec okresu nie wykazuje salda.

Konto 258 - Wpływy z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne za pomocników rolnika

Konto służy do ewidencji wpływów z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez rolników za pomocników z którymi została zawarta umowa o pomocy przy zbiorach. Konto 258 na koniec okresu nie wykazuje salda.

Konto 263 - Rozrachunki z tytułu niedoborów oraz nadwyżek

Konto 263 służy do ewidencji zarówno krajowych jak i zagranicznych należności i roszczeń oraz do ewidencji rozliczeń niedoborów, szkód i nadwyżek.

Rozliczone niedobory i szkody ujmuje się w wartości ewidencyjnej, pomniejszone o ewentualne odchylenie od cen ewidencyjnych oraz o dotychczasowe umorzenia. Sumy roszczenia z tytułu niedoborów lub szkód zawinionych określa kierownik jednostki Kasy, ustalając wartość niedoboru. Wartość ewidencyjną nadwyżek składników majątkowych ustala się w oparciu o dostępne dokumenty lub na podstawie szacunku uwzględniającego aktualne ceny i stopień zużycia.

Na stronie Wn konta 263 księguje się w szczególności:

1) stwierdzone niedobory i szkody w składnikach majątkowych;

2) rozliczenie nadwyżek w składnikach majątkowych;

3) roszczenia sporne.

Na stronie Ma konta 263 księguje się w szczególności:

1) ujawnione nadwyżki składników majątkowych;

2) rozliczenie niedoborów i szkód majątkowych;

3) odpisanie zasądzonych lub oddalonych roszczeń;

4) odpisanie należności nieistotnych oraz roszczeń umorzonych lub przedawnionych.

Ewidencję analityczną do konta 263 prowadzi się według jednostek i osób z uwzględnieniem tytułów poszczególnych rozrachunków, roszczeń i rozliczeń. Na koncie 263 mogą występować dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności i roszczeń, a saldo Ma oznacza stan zobowiązań z tytułu należności i roszczeń.

Konto 264 - Roszczenia sporne

Konto 264 służy do ewidencji należności spornych (skierowanych do sądu).

Na stronie Wn konta 264 ujmuje się należności sporne (pod datą skierowania pozwu do sądu).

Na stronie Ma konta 264 ujmuje się wyksięgowanie roszczeń spornych (po wyroku).

Konto 264 może wykazywać saldo Wn. Saldo Wn oznacza stan roszczeń spornych (spraw skierowanych do sądu).

Konto 285 - Rozliczenie z przepływu środków pieniężnych

Konto 285 jest kontem "pomocniczym" i służy do ewidencji rozliczeń z przepływów środków pieniężnych. Stosowana technika księgowości zapewnia możliwość wygenerowania przelewu z modułu FK systemu CSF-K.

Konto 285 na koniec okresu nie wykazuje salda.

Konto 290 - Odpisy aktualizujące należności z tytułu składek

Konto 290 służy do ewidencji odpisów aktualizujących należności z tytułu składek, tj. należności głównej. Na stronie Wn konta 290 ujmuje się rozwiązanie odpisów aktualizujących należności a po stronie Ma konta 290 utworzenie odpisów aktualizującego należności. Saldo Ma konta 290 oznacza wartość odpisów aktualizujących należności z tytułu składek.

Konto 291 - Odpisy aktualizujące należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń

Konto 291 służy do ewidencji odpisów aktualizujących należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń.

Na stronie Wn konta 291 ujmuje się rozwiązanie odpisów aktualizującego, a po stronie Ma utworzenie odpisu aktualizującego należności. Saldo Ma konta 291 oznacza wartość odpisów aktualizujących należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń.

Konto 292 - Odpisy aktualizujące pozostałe należności

Konto 292 służy do ewidencji odpisów aktualizujących należności z tytułów pozostałych, tj. niewymienionych na kontach 290 i 291.

Na stronie Wn konta 292 ujmuje się rozwiązanie odpisów aktualizujących należności, a po stronie Ma konta 292 utworzenie odpisów aktualizującego należności. Saldo Ma konta 292 oznacza wartość odpisów aktualizujących należności.

Konta pozabilansowe

293 - Należności warunkowe

297 - Wpływy składek

298 - Wpływy odsetek

Zespół 3 - Materiały i towary

Konta zespołu 3 Materiały i towary służą do ewidencji zapasów materiałów oraz rozliczenia zakupu materiałów i usług (konto 300).

W Kasie nie prowadzi się gospodarki magazynowej.

Konto 300 - Rozliczenie zakupu

Konto 300 służy do ewidencji rozliczenia zakupu materiałów, towarów (artykułów spożywczych), robót i usług, a w szczególności do ustalenia wartości materiałów, towarów w drodze oraz wartości dostaw niefakturowanych.

Na stronie Wn 300 konta ujmuje się faktury dostawców krajowych łącznie z naliczonym podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej "podatkiem VAT";

Na stronie Ma konta 300 ujmuje się wartość przyjętych dostaw i usług;

Za pośrednictwem konta 300 można rozliczać również:

1) koszty zakupu dotyczące gotowych środków trwałych;

2) niedobory, szkody i nadwyżki w transporcie;

3) reklamacje (sprostowania) dotyczące faktur dostawców.

Konto 300 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan dostaw w drodze (materiały i towary w drodze), a saldo Ma oznacza stan dostaw lub usług niefakturowanych.

Konto 300 może być wykorzystywane wyłącznie do wykazania stanu dostaw w drodze i dostaw niefakturowanych na koniec okresu sprawozdawczego.

Konto 310 - Materiały

Stan materiałów, których wartość została odpisana w momencie zakupu bezpośrednio w koszty, a które nie zostały zużyte w trakcie roku obrotowego, ustala się w drodze spisu z natury tych składników i wycenia według cen nabycia lub zakupu - nie wyższych jednak od cen ich sprzedaży netto na dzień spisu. Do wyceny tego zapasu wykorzystuje się ceny z ostatnich faktur. Na początku następnego okresu sprawozdawczego lub bezpośrednio przed ustaleniem nowego stanu materiałów oraz jego wyceną powinno nastąpić rozliczenie w ciężar kosztów wartości materiałów ustalonej na koniec poprzedniego okresu.

Zespół 4 - Koszty według rodzajów i ich rozliczenie

Konta zespołu 4 Koszty według rodzajów i ich rozliczenie służą do ewidencji kosztów w układzie rodzajowym i ich rozliczenia.

Poniesione koszty ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich powstania, niezależnie od terminu ich zapłaty. Zmniejszenia uprzednio zarachowanych kosztów dokonuje się na podstawie dokumentów korygujących koszty (np. faktur korygujących).

Nie księguje się na kontach zespołu 4 kosztów finansowanych, zgodnie z odrębnymi przepisami, z funduszy celowych i innych oraz kosztów inwestycji, pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów operacji finansowych. Ewidencję szczegółową do kont zespołu 4 prowadzi się według podziałek klasyfikacji planu finansowego oraz w przekrojach dostosowanych do potrzeb planowania, analiz oraz w sposób umożliwiający sporządzenie sprawozdań finansowych, sprawozdań budżetowych lub innych sprawozdań określonych w odrębnych przepisach obowiązujących jednostkę.

Konto 402 - Usługi obce

Konto 402 służy do ewidencji kosztów z tytułu usług obcych wykonywanych na rzecz działalności podstawowej dysponenta cz. 72.

Na stronie Wn konta 402 ujmuje się poniesione koszty usług obcych, a na stronie Ma konta 402 ujmuje się zmniejszenie poniesionych kosztów oraz na dzień bilansowy przeniesienie kosztów usług obcych na konto 821.

Konto 409 - Pozostałe koszty rodzajowe

Konto 409 służy do ewidencji kosztów działalności podstawowej dysponenta cz. 72, w szczególności:

1) dotacji z budżetu państwa;

2) kosztów obsługi zadań zleconych do wypłaty;

3) wydatków i świadczeń na rzecz osób fizycznych;

4) składek zdrowotnych za osoby o których mówi art. 86 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Na stronie Wn konta ujmuje się poniesione koszty z ww. tytułów, a na stronie Ma ich zmniejszenie oraz na dzień bilansowy ujmuje się przeniesienie poniesionych kosztów na konto 821.

Zespół 6 - Produkty

Konta zespołu 6 Produkty służą do ewidencji kosztów rozliczanych w czasie.

Konto 640 - Rozliczenia międzyokresowe kosztów

Konto 640 służy do ewidencji kosztów przyszłych okresów (rozliczenia czynne).

Na stronie Wn konta 640 ujmuje się koszty poniesione w okresie sprawozdawczym, a dotyczące kosztów przyszłych okresów.

Na stronie Ma konta 640 ujmuje się zaliczenie do kosztów okresu sprawozdawczego, kosztów poniesionych w okresach poprzednich.

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 640 powinna umożliwić ustalenie:

1) wysokości tych kosztów zakupu, które podlegają rozliczeniu w czasie;

2) wysokości innych rozliczeń międzyokresowych kosztów z dalszym podziałem według ich tytułów.

Saldo Wn konta 640 wyraża koszty przyszłych okresów.

Ewidencja szczegółowa do konta 640 jest prowadzona według podziałek klasyfikacji paragrafów wydatków budżetowych.

Zespół 7 - Przychody, dochody i koszty

Konta zespołu 7 Przychody, dochody i koszty służą do ewidencji zapisów w księgach dysponenta cz. 72, a w szczególności:

1) przychodów i kosztów operacji finansowych oraz pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych;

2) dotacji otrzymanych, które wpływają na wynik finansowy oraz dotacji przekazanych.

Ewidencję szczegółową prowadzi się według pozycji planu finansowego oraz stosownie do potrzeb planowania, analizy i sprawozdawczości.

Konto 720 - Przychody z tytułu dochodów budżetowych

Konto 720 służy do ewidencji przychodów z tytułu dochodów budżetowych związanych bezpośrednio z działalnością jednostki.

Na stronie Wn konta 720 ujmuje się przekazane kwoty stanowiące dochody budżetu państwa, a na stronie Ma konta 720 ujmuje się przychody z tytułu dochodów budżetowych.

W końcu roku obrotowego saldo konta 720 przenosi się na konto 821.

Na koniec roku konto 720 nie wykazuje salda.

Konto 740 - Dotacje

Konto 740 służy do ewidencji dotacji otrzymywanych z budżetu państwa.

Na stronie Wn konta 740 ujmuje się zwroty dotacji niewykorzystanych, nadmiernie pobranych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, w korespondencji z kontem 223.

Na stronie Ma konta 740 ujmuje się w ciągu roku - dotacje rzeczywiście otrzymane, w korespondencji z kontem 223.

Ewidencja szczegółowa powinna zapewnić możliwość ustalenia wysokości dotacji przypadających na poszczególne tytuły rozliczeń.

Na koniec roku obrotowego saldo konta 740 przenosi się na konto 821.

Na koniec roku konto 740 nie wykazuje salda.

Konto 750 - Przychody finansowe

Konto 750 służy do ewidencji przychodów finansowych.

Na stronie Ma konta 750 ujmuje się w szczególności rozwiązanie odpisów aktualizujących należności z tytułu naliczonych odsetek.

Na koniec roku obrotowego saldo konta 750 przenosi się na konto 821.

Na koniec roku konto 750 nie wykazuje salda.

Konto 751 - Koszty finansowe

Konto 751 służy do ewidencji kosztów finansowych.

Po stronie Wn konta 751 ujmuje się w szczególności odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu odsetek.

Na koniec roku obrotowego saldo konta 751 przenosi się na konto 821.

Na koniec roku konto 751 nie wykazuje salda.

Konto 760 - Pozostałe przychody operacyjne

Konto 760 służy do ewidencji przychodów niezwiązanych bezpośrednio z podstawową działalnością jednostki, w tym wszelkich innych przychodów niż podlegające ewidencji na kontach: 720, 750.

W szczególności na stronie Ma konta 760 ujmuje się odpisane przedawnione zobowiązania, rozwiązanie odpisów aktualizujących należności dotyczących należności głównej.

Na koniec roku obrotowego saldo konta 760 przenosi się na konto 821.

Na koniec roku konto 760 nie wykazuje salda.

Konto 761 - Pozostałe koszty operacyjne

Konto 761 służy do ewidencji kosztów niezwiązanych bezpośrednio z podstawową działalnością jednostki.

W szczególności na stronie Wn konta 761 ujmuje się odpisane przedawnione, umorzone i nieściągalne należności, odpisy aktualizujące od należności.

Na koniec roku obrotowego saldo konta 761 przenosi się na konto 821.

Na koniec roku konto 761 nie wykazuje salda.

Zespół 8 - Fundusze, rezerwy i wynik finansowy

Konta zespołu 8 służą do ewidencji funduszy, wyniku finansowego, dotacji z budżetu, rezerw i rozliczeń międzyokresowych przychodów.

Konto 821 - Rozliczenie środków zadań zleconych

Konto 821 służy do ewidencji rozliczenia środków zadań zleconych.

Konto 851 - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Konto 851 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Środki pieniężne tego funduszu, wyodrębnione na specjalnym rachunku bankowym, ujmuje się na koncie 135 "Rachunki środków funduszy specjalnego przeznaczenia". Pozostałe środki majątkowe ujmuje się na odpowiednich kontach działalności podstawowej jednostki (z wyjątkiem kosztów i przychodów podlegających sfinansowaniu z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych).

Ewidencja szczegółowa do konta 851 powinna pozwolić na wyodrębnienie:

1) stanu, zwiększeń i zmniejszeń Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, z podziałem według źródeł zwiększeń i kierunków zmniejszeń;

2) wysokości poniesionych kosztów i wysokości uzyskanych przychodów przez poszczególne rodzaje działalności socjalnej.

Saldo Ma konta 851 wyraża stan Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Konto 853 - Fundusz Administracyjny

Konto 853 służy do ewidencji stanu zwiększeń i zmniejszeń Funduszu Administracyjnego w oddziałach regionalnych Kasy i w Centrali Kasy.

W Funduszu Administracyjnym wydziela się analitykę dla:

1) Funduszu Administracyjnego w majątku trwałym obejmującego wartość środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w roku obrotowym, księguje się tu zmiany (zmniejszenie, zwiększenie) środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych;

2) Funduszu Administracyjnego w środkach obrotowych obejmującego wartość majątku obrotowego (bez środków inwestycyjnych i ZFŚS).

Ewidencja szczegółowa zwiększeń i zmniejszeń funduszu prowadzona jest według podziałek klasyfikacji budżetowej.

Saldo Ma konta 853 oznacza stan dodatni funduszu, a saldo Wn konta 853 oznacza stan ujemny - niedobór funduszu.

Konto 854 - Fundusz Emerytalno-Rentowy

Konto 854 służy do ewidencji stanu zwiększeń i zmniejszeń Funduszu Emerytalno-Rentowego.

Ewidencja szczegółowa zwiększeń i zmniejszeń prowadzona jest według podziałek klasyfikacji budżetowej.

Saldo Ma konta 854 oznacza stan dodatni funduszu, a saldo Wn konta 854 oznacza stan ujemny - niedobór funduszu.

Konto 856 - Fundusz Prewencji i Rehabilitacji

Konto 856 służy do ewidencji stanu zwiększeń i zmniejszeń Funduszu Prewencji i Rehabilitacji.

W Funduszu Prewencji i Rehabilitacji wydziela się analitykę dla:

1) Funduszu Prewencji i Rehabilitacji w majątku trwałym obejmującego wartość środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w roku obrotowym, księguje się tu zmiany (zmniejszenie, zwiększenie) środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych;

2) Funduszu Prewencji i Rehabilitacji w środkach obrotowych obejmującego wartość majątku obrotowego.

Ewidencja szczegółowa zwiększeń i zmniejszeń prowadzona jest według podziału klasyfikacji budżetowej określonej przy zwiększeniach i zmniejszeniach Funduszu Administracyjnego.

Saldo Ma konta 856 oznacza stan dodatni funduszu, a saldo Wn konta 856 oznacza stan ujemny - niedobór funduszu.

Konto 858 - Fundusz Motywacyjny

Konto 858 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń Funduszu Motywacyjnego. Zwiększenie Funduszu Motywacyjnego (strona Ma) to:

1) naliczenie Funduszu Motywacyjnego;

2) decyzje o przyznaniu nagród łącznie z pochodnymi dla oddziału regionalnego Kasy lub Centrali Kasy;

3) odsetki od środków na rachunku bankowym.

Zmniejszenie Funduszu Motywacyjnego (strona Wn) to:

1) decyzje o przyznaniu nagród dla oddziału regionalnego Kasy;

2) wypłaty nagród;

3) pochodne od wypłaconych nagród;

4) koszty obsługi rachunku bankowego.

Konta pozabilansowe

Konto 980 - Plan finansowy wydatków budżetowych

Konto 980 służy do ewidencji planu finansowego wydatków budżetowych dysponenta środków budżetowych.

Na stronie Wn konta 980 ujmuje się plan finansowy wydatków budżetowych oraz jego zmiany.

Na stronie Ma konta 980 ujmuje się równowartość zrealizowanych wydatków budżetowych.

Ewidencja szczegółowa do konta 980 jest prowadzona w szczegółowości planu finansowego wydatków budżetowych.

Konto 980 nie wykazuje na koniec roku salda.

Konto 990 - Plan finansowy wydatków budżetowych w układzie zadaniowym

Konto służy do ewidencji planu finansowego wydatków budżetowych w układzie zadaniowym.

Na stronie Wn konta ujmuje się plan finansowy wydatków budżetowych w układzie zadaniowym oraz jego zmiany.

Na stronie Ma ujmuje się równowartość zrealizowanych wydatków budżetowych w układzie zadaniowym.

Ewidencja szczegółowa do konta 990 powinna być prowadzona w sposób umożliwiający sporządzenie sprawozdania z wykonania wydatków w układzie zadaniowym czyli w podziale na zadania, podzadania, działania (zgodnie ze słownikiem bk).

Konto 990 nie wykazuje na koniec roku salda.

Konto 993 - Plan i koszty FER w układzie zadaniowym

Konto służy do ewidencji planu finansowego i wykonania kosztów Funduszu Emerytalno - Rentowego w układzie zadaniowym.

Na stronie Wn konta ujmuje się plan finansowy kosztów FER w układzie zadaniowym oraz jego zmiany na podstawie zatwierdzonego planu.

Ewidencja planu kosztów Funduszu Emerytalno-Rentowego w układzie zadaniowym odbywa się na szczeblu Centrali Kasy.

Na stronie Ma ujmuje się co miesiąc równowartość zrealizowanych kosztów FER w układzie zadaniowym na podstawie dowodów księgowych.

Centrala Kasy i oddziały regionalne Kasy ewidencjonują koszty wykonane w podziale na zadanie 13.2 świadczenia społeczne i podzadanie 13.2.3. świadczenia społeczne rolników, które obejmują działania:

13.2.3.1 Emerytury oraz dodatki do emerytur

13.2.3.2 Renty oraz dodatki do tych świadczeń

13.2.3.3 Pozostałe świadczenia

Centrala Kasy ewidencjonuje koszty na zadanie 20.1 system opieki zdrowotnej i dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej realizowane przez podzadanie 20.1.3 opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa na osoby uprawnione i działanie 20.1.3.1 opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione.

Konto 994 - Plan i koszty FPiR w układzie zadaniowym

Konto służy do ewidencji planu finansowego i wykonania kosztów Funduszu Prewencji i Rehabilitacji w układzie zadaniowym.

Ewidencjonuje się koszty związane z realizacją zadań w ramach funkcji 13 zabezpieczenie społeczne i wsparcie rodziny, zadania 13.2 świadczenia społeczne, podzadania 13.2.3 świadczenia społeczne rolników, działania 13.2.3.4 Prewencja i Rehabilitacja.

Na stronie Wn konta ujmuje się plan finansowy kosztów FPiR w układzie zadaniowym oraz jego zmiany na podstawie zatwierdzonego planu.

Na stronie Ma ujmuje się równowartość zrealizowanych kosztów FPiR w układzie zadaniowym na podstawie dowodów księgowych stwierdzających poniesienie danego kosztu.

Konto 996 - Plan i koszty FA w układzie zadaniowym

Konto 996 służy do ewidencji planu finansowego i wykonania kosztów Funduszu Administracyjnego w układzie zadaniowym. Na stronie Wn konta ujmuje się plan finansowy kosztów FA w układzie zadaniowym oraz jego zmiany na podstawie zatwierdzonego planu.

Na stronie Ma ewidencjonuje się wartość zrealizowanych kosztów bezpośrednich i pośrednich w układzie zadaniowym.

Centrala Kasy i oddziały regionalne Kasy ewidencjonują poniesione koszty w podziale na następujące zadania bezpośrednie:

11.4 - Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa

13.2 - Świadczenia społeczne

20.1 - System opieki zdrowotnej i dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej

oraz koszty pośrednie w układzie:

98.1 - Koszty pośrednie w skali kraju

99.1 - Koszty pośrednie w skali jednostki

Koszty pośrednie księgowane na kontach 98.1 i 99.1 rozksięgowuje się na koniec każdego miesiąca według klucza podziałowego, którym jest rzeczywista liczba etatów zaangażowana

w realizację każdego z zadań bezpośrednich tj.: 11.4, 13.2, 20.1. Komórka organizacyjna ds. zarządzania zasobami ludzkimi w Centrali Kasy oraz komórka organizacyjna ds. ogólnych w oddziale regionalnym Kasy na koniec każdego miesiąca przekazuje do komórki organizacyjnej ds. finansowo-księgowych wykaz wszystkich etatów w danym oddziale regionalnym Kasy lub w Centrali Kasy przypisując je do funkcji i zadań bezpośrednich.

Stosuje się następujący sposób rozksięgowania kosztów pośrednich:

1) wartość kosztów pośrednich na każdym z kont analitycznych zostaje podzielona przez ogólną liczbę etatów zatrudnionych bezpośrednio w zadaniach;

2) koszt pośredni ustalony na jeden etat zostaje pomnożony przez liczbę rzeczywistych etatów danego zadania;

3) ustalone wartości kosztów pośrednich dla poszczególnych zadań zostaną przeksięgowane

z kont kosztów pośrednich na konta poszczególnych zadań bezpośrednich.

Saldo konta kosztu pośredniego na koniec każdego miesiąca wynosi zero.

Konto 998 - Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego

Konto 998 służy do ewidencji prawnego zaangażowania wydatków budżetowych ujętych w planie finansowym jednostki budżetowej danego roku budżetowym. Konto występuje tylko w Centrali Kasy.

Na stronie Wn konta 998 ujmuje się równowartość sfinansowanych wydatków budżetowych w danym roku budżetowym.

Na stronie Ma konta 998 ujmuje się zaangażowanie wydatków, czyli wartość umów, decyzji i innych postanowień, których wykonanie spowoduje konieczność dokonania wydatków budżetowych w roku bieżącym.

Ewidencja szczegółowa do konta 998 prowadzona jest według podziałek klasyfikacyjnych i powinna zapewnić w szczegółowości ustalenie kwoty niewygasających wydatków.

Na koniec roku konto 998 nie wykazuje salda.

VI. WYKAZ SŁOWNIKÓW

Lp.SkrótNazwaNr kontaTyp słownika
1akAkcjonariusze030Lokalny
2apAnalityka zwiększeń FA853Centralny
3arAnalityka zmniejszeń FA853Centralny
4bkBudżet klasyfikacja990,993,994, 996Centralny
5dDziały130,980,981,990,998Centralny
6dpRodzaj depozytu205Centralny
7dsDziały specjalne i pomocnicy rolnika238Centralny
8dzRodzaje działalnościwszystkieCentralny
9ePracownicy234,235,263Lokalny
10fmFundusz Motywacyjny858Centralny
11fzFundusz celowy w majątku trwałym853,856Centralny
12gwZabezpieczenie umów095Centralny
13iInwestycje080Lokalny
14inIdentyfikacja należności238Centralny
15kKontrahenci095,201,202,204,221,240, 249,255,264,285,292,293Lokalny
16kdKontrahenci docelowi dla świadczeń242Lokalny
17kiKontrahenci indywidualni205,210,211,242,243,291Lokalny
18kpRodzaje składek PPK232Centralny
19IsŚrodki funduszu ZFŚS i FM135,189,250Centralny
20ltLokaty terminowe FA189Centralny
21mpFundusz mieszkaniowy - zwiększenia851Centralny
22mrFundusz mieszkaniowy - zmniejszenia851Centralny
23nzOddziały NFZ238Centralny
24opOddział/Poligrafia853Centralny
25orOddziały Kasy080,226,245,246,247,248, 250, 291,853,854,858Centralny
26ozUbezpieczenia ZUS237Centralny
27pParagraf przychodu/zwiększenia130,190,201 - 293,720, 740,750,760,853,854,856Centralny
28pfTytuł opodatkowania225Centralny
29ppAnalityka zwiększeń FPiR856Lokalny
30prPozostałe rozrachunki249Centralny
31psPozostałe środki trwałe013,072Centralny
32ptJednostki organizacyjne080,091,093,094,133,136, 190,205,210,211,225,239, 242,243,245,246,247,248, 251,252,253,255,256,257, 258,264,290,291,297,298, 640,853,854Lokalny
33puPozostałe zwiększenia FA853Centralny
34pwAnalityka zmniejszeń FPiR856Centralny
35rRozdział130,980,981,990,998Centralny
36rdRodzaj wydatku190Centralny
37rpRodzaj podatku225,229Centralny
38rrRodzaj rozliczeń250Centralny
39rsRodzaj świadczeń854Centralny
40rvRodzaje VAT236Centralny
41rwRodzaj wpływu190Centralny
42sdFundusz socjalny - zwiększenia851Centralny
43srFundusz socjalny- zmniejszenia851Centralny
44spSzczegółowe zwiększenia FER854Centralny
45ssSpecyfikacja tytułów składek251,252,256Centralny
46stGrupa środków trwałych011,070,092,093,094Centralny
47suŚwiadczenia finansowane z Funduszu Solidarnościowego248Centralny
48swSzczegółowe zmniejszenia FER854Centralny
49szŚwiadczenia i zasiłki242Centralny
50toTytuł odpisu292Centralny
51tpRodzaj zaległości210,211,264,290,291,292Centralny
52trTytuły rachunków bankowych136,139-08Centralny
53twTyp wynagrodzenia231Centralny
54tzRozliczenia z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych239Centralny
55umUmowy095Lokalny
56uzUrzędy229Lokalny
57wParagraf

wydatku/kosztu/zmniejszenia

130,190, 201 - 293, 402, 409,640,751,761,853,854, 856,980,981,990,993,994, 998Centralny
58wb zb

zs

Zadania zlecone, Świadczenia zbiegowe, Świadczenia zlecone245,

246, 247

Centralny
59wnWartości niematerialne i prawne020,021,071,072Centralny
60wsPozostałe zmniejszenia FA853Centralny
61xaKlasyfikacja FER - zwiększenia854Centralny
62xbKlasyfikacja FER - zmniejszenia854Centralny
63zrRozliczenie zakupu300Centralny
64zZadania zlecone226,250,255Lokalne
65niNiedobory i nadwyżki263Centralny

VII. WYKAZ SŁOWNIKÓW CENTRALYCH

Lp.SkrótNazwaNr konta
1apAnalityka zwiększeń FA853
2arAnalityka zmniejszeń FA853
3bkBudżet klasyfikacja990,993,994,996
4dDziały130,980,981,990,998
5dpRodzaj depozytu205
6dsDziały specjalne i pomocnicy rolnika238
7dzRodzaje działalnościwszystkie
8fmFundusz Motywacyjny858
9fzFundusz celowy w majątku trwałym853,856
10gwZabezpieczenie umów095
11inIdentyfikacja należności238
12kpRodzaje składek PPK232
13IsŚrodki ZFŚS i FM135,189,250
14ItLokaty terminowe FA189
15mpFundusz mieszkaniowy - zwiększenia851
16mrFundusz mieszkaniowy - zmniejszenia851
17nzOddziały NFZ238
18opOddział/Poligrafia853
19orOddziały Kasy080,226245,246,247,248,250,291,853854,858
20ozUbezpieczenia ZUS237
21pParagraf przychodu/zwiększenia130,190, 201 - 293, 720,740,750760,853,854,856
22pfTytuł opodatkowania225
23prPozostałe rozrachunki249
24psPozostałe środki trwałe013,072
25puPozostałe zwiększenia FA853
26pwAnalityka zmniejszeń FPiR856
27rRozdział130,980,981,990,998
28rdRodzaj wydatku190
29rpRodzaj podatku225,229
30rrRodzaj rozliczeń250
31rsRodzaj świadczeń854
32rvRodzaje VAT236
33rwRodzaj wpływu190
34sdFundusz socjalny - zwiększenia851
35srFundusz socjalny - zmniejszenia851
36spSzczegółowe zwiększenia FER854
37ssSpecyfikacja tytułów składek251,252,256
38stGrupa środków trwałych011,070,092,093,094
39suŚwiadczenia finansowane z Funduszu Solidarnościowego248
40szŚwiadczenia i zasiłki242
41swSzczegółowe zmniejszenia FER854
42toTytuł odpisu292
43tpRodzaj zaległości210,211,264,290,291,292
44trTytuły rachunków bankowych136
45twTyp wynagrodzenia231
46tzRozliczenia z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych239
47wParagraf wydatku/kosztu/zmniejszenia130,190,201-293,402,409,640,751, 761,853,854,856980,981,990,993,994, 998
48wbZadania zlecone245
49wnWartości niematerialne i prawne020,021,071,072
50wsPozostałe zmniejszenia FA853
51xaKlasyfikacja FER - zwiększenia854
52xbKlasyfikacja FER - zmniejszenia854
53zbŚwiadczenia zbiegowe246
54zrRozliczenie zakupu300
55zsŚwiadczenia zlecone247
56niNiedobory i nadwyżki1 263

1:ap - Analityka zwiększeń FA

Numer kont syntetycznych wykorzystujący słownik:853

Pozycje słownika

01/ Wpływy z tytułu opłat sądowych - postępowanie sądowe i prokuratorskie

02/ Koszty upomnień od nienależnie pobranych świadczeń

03/ Koszty upomnień od ubezpieczeń zdrowotnych

04/ Koszty upomnień od składek na ubezpieczenie społeczne

05/ Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

06/ Przychody z usług - inne

07/ Przychody ze sprzedaży składników majątku

08/ Odsetki od środków na rachunkach bankowych

09/ Pozostałe odsetki

10/ Wpływy z różnych dochodów rozliczenie lat ubiegłych

11/ Kary i odszkodowania wynikające z umów

12/ Wynagrodzenie za terminowe odprowadzenie podatku US

13/ Wynagrodzenie płatnika ZUS

14/ Prowizja od składek NFZ

15/ Wpływy z różnych dochodów

16/ Przelewy redystrybucyjne - środki z C/KRUS

17/ Rozwiązanie odpisów aktualizujących

18/ Przekazanie majątku

19/ Inne przychody

20/ Inne zwiększenia

21/ Otrzymanie środków trwałych

50/ Odpis FER na FA

51/ Koszty obsługi zadań zleconych

52/ Koszty obsługi świadczeń uzupełniających

53/ Koszty obsługi dodatkowego rocznego świadczenia

54/ Obsługa rent socjalnych

55/ Koszty obsługi świadczeń zbiegowych

56/ Koszty obsługi deputatów węglowych

57/ Koszty obsługi zasiłku opiekuńczego i zasiłku kwarantanna

58/ Odpis z Funduszu Składkowego

2:ar - Analityka zmniejszeń FA

Numer kont syntetycznych wykorzystujący słownik:853

Pozycje słownika

001/ Odpis na Fundusz Motywacyjny

002/ Obsługa świadczeń rolnych

003/ Pozostałe

004/ Ekwiwalent za okulary

005/ BHP-Ekwiwalent za odzież roboczą (używanie oraz pranie)

006/ Odprawa pośmiertna

007/ Odprawa z tytułu zwolnienia

008/ Odprawa ze stosunku pracy

009/ Świadczenia BHP na rzecz pracowników

010/ Koszty stawiennictwa

011/ Wynagrodzenie

012/ Nagrody

013/ Nagrody jubileuszowe

014/ Odprawy emerytalne i rentowe

015/ Dodatkowe wynagrodzenie roczne

016/ Składki na ubezpieczenie społeczne - wynagrodzenie bezosobowe

017/ Składki na ubezpieczenie społeczne - wynagrodzenie osobowe

018/ Składki na ubezpieczenie społeczne- orzecznictwo lekarskie

019/ Składki na FP-wynagrodzenie bezosobowe

020/ Składki na FP-wynagrodzenie osobowe

021/ Składki na FP-orzecznictwo lekarskie

022/ Umowa o dzieło

023/ Umowa zlecenie nieoskładkowana

024/ Umowa zlecenie oskładkowana

025/ Umowa zlecenie orzecznictwo lekarskie

026/ Nagrody konkursowe

027/ Akcesoria komputerowe

028/ Części do maszyn i urządzeń

029/ Kalendarze

030/ Koperty

031/ Kwiaty

032/ Materiały biurowe i papiernicze

033/ Materiały budowlane i elektryczne

034/ Materiały eksploatacyjne oraz części zamienne do samochodu

035/ Materiały eksploatacyjne do urządzeń biurowych

036/ Olej opałowy

037/ Paliwa i oleje do samochodu

038/ Papier ciągły-składanka komputerowa

039/ Gaśnice, sprzęt PPOŻ

040/ Pozostałe

041/ Zakup prasy (prenumeraty i aktualizacje)

042/ Programy i licencje

043/ Środki czystości

044/ Tusze i tonery

045/ Wyposażenie apteczek, gabinetów lekarskich

046/ Wyposażenie meblowe

047/ Zużycie materiałów - poligrafia

048/ Materiały do wyrobu pieczątek

049/ Artykuły spożywcze

050/ Materiały dydaktyczne, książki

051/ Energia cieplna

052/ Energia elektryczna

053/ Gaz

054/ Woda

055/ Naprawa i konserwacja dźwigów

056/ Naprawa i konserwacja instalacji gazowych i elektrycznych

057/ Naprawa i konserwacja instalacji klimatyzacji i klimatyzatorów

058/ Naprawa i konserwacja maszyn biurowych

059/ Naprawa i konserwacja sprzętu komputerowego

060/ Naprawa samochodów

061/ Naprawa systemu antywłamaniowego i PPOŻ

062/ Naprawa i konserwacja instalacji i pieców CO

063/ Naprawa i konserwacja telefonów i centralek telefonicznych

064/ Pozostałe naprawy i konserwacje

065/ Usługi budowlano-montażowe

066/ Usługi zdrowotne - badania lekarska pracowników

067/ Opłaty pocztowe

068/ Korespondencja bieżąca - frankownica

069/ Pozostała korespondencja bieżąca - przy użyciu pieczątki

070/ Opłaty pocztowe - zwrot składek

071/ Koszty wysyłki świadczeń długoterminowych

072/ Koszty wysyłki świadczeń krótkoterminowych FER

073/ Koszty wysyłki świadczeń krótkoterminowych FS

074/ Zwrot przekazów pocztowych nadanych w PE lub EPE

075/ Pozostałe opłaty pocztowe

076/ Opłaty pocztowe - koszty stawiennictwa

077/ Usługi informatyczne

078/ Sieć WAN

079/ Opłaty bankowe - ROR świadczenie długoterminowe

080/ Opłaty bankowe - ROR świadczenie krótkoterminowe FER

081/ Opłaty bankowe - ROR świadczenie krótkoterminowe FS

082/ Opłaty bankowe - prowadzenie rachunku

083/ Opłaty bankowe - prowizja FA

084/ Opłaty bankowe - prowizja ZFŚS

085/ Opłaty bankowe - prowizja FS

086/ Opłaty bankowe - pozostałe

087/ Abonament RTV

088/ Czesne

089/ Dzierżawa gruntu

090/ Dzierżawa urządzeń do oczyszczenia wody

091/ Eksploatacja budynków

092/ Eksploatacja samochodu

093/ Woda opadowa

094/ Koszty COVID-19

095/ Pozostałe usługi

096/ Opłata za parking

097/ Narady i konferencje

098/ Niszczenie dokumentacji

099/ Obsługa posiedzeń

100/ Obsługa prawna

101/ Ochrona i monitorowanie

102/ Prowadzenie spraw ochrony PPOŻ

103/ Publikacje, audycje, aktualizacje wyd. internetowych

104/ Sprzątanie

105/ Usługi introligatorskie, drukarskie

106/ Usługi komunalne

107/ Usługi transportowe

108/ Utrzymanie terenu zieleni

109/ Zakup usług telefonii komórkowej

110/ Zakup usług telefonii stacjonarnej

111/ Tłumaczenia

112/ Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

113/ Opłaty za administrowanie, czynsze

114/ Podróże służbowe krajowe

115/ Podróże służbowe krajowe - usługi transportowe

116/ Podróże służbowe krajowe - usługi hotelowe

117/ Ryczałt za używanie samochodu do celów służbowych

118/ Zakup biletów MPK

119/ Podróże służbowe zagraniczne

120/ Koszty egzekucyjne

121/ Pozostałe opłaty i składki

122/ Ubezpieczenie osobowe

123/ Ubezpieczenie majątku

124/ Ubezpieczenie samochodów służbowych

125/ Odpis na ZFŚS

126/ Podatek od nieruchomości

127/ Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst

128/ Opłaty na rzecz budżetu państwa

129/ Opłaty na rzecz budżetów jst-wieczyste użytkowanie

130/ Opłaty na rzecz budżetów jst-ochrona środowiska

131/ Opłaty na rzecz budżetów jst-wywóz nieczystości/usługi komunalne - deklaracje

132/ Składki na rzecz organizacji międzynarodowych

133/ Pozostałe odsetki

134/ Koszty postepowania sądowego i prokuratorskiego

135/ Obsługa merytoryczna szkoleń

136/ Obsługa techniczna szkoleń

137/ Pozostałe koszty dotyczące szkoleń

138/ Szkolenia z zakresu BHP

139/ Składka PPK finansowana przez pracodawcę

140/ Amortyzacja-ŚT, WNiP

141/ Amortyzacja-PŚT, PWNiP

142/ Inne zmniejszenia

143/ Inne zmniejszenia - likwidacja

144/ Przekazanie środków trwałych

145/ Utworzenie odpisów aktualizujących

146/ Umorzenie kosztów upomnień

147/ Przekazanie majątku

148/ Opłata na rzecz budżetów jst-opłata za wbudowanie urządzeń w pasie drogi powiatowej

149/ Odszkodowania - wyrok sądu

3: bk -budżet klasyfikacja

Numery kont syntetycznych wykorzystujących słownik: 990,993,994,996

Pozycje słownika

11040204 - Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców

13020301 - Emerytury oraz dodatki do emerytur

13020302 - Renty oraz dodatki do tych świadczeń

13020303 - Pozostałe świadczenia

13020304 - Prewencja i rehabilitacja

13020305 - Zapewnienie wypłacalności świadczeń z Funduszu Emerytalno-Rentowego

13020306 - Koordynacja działań w zakresie obejmowania ubezpieczeniem emerytalno-rentowym i opłacania składek na to ubezpieczenie

13020307 - Koordynacja działań w zakresie obejmowania ubezpieczeniem wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim oraz ustalania prawa i wypłaty jednorazowego odszkodowania i zasiłku chorobowego

13020308 - Obsługa ubezpieczenia społecznego rolników w zakresie ustalania prawa

do świadczeń emerytalno-rentowych, ich wysokości i wypłaty

13020309 - Obsługa pozostałych świadczeń

13020401 - Świadczenia finansowane z budżetu państwa

13020402 - Koordynacja działań zapewniających ustalenie prawa do świadczeń, ich wysokości i wypłaty

20010301 - Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione

98010000 - Koszty pośrednie w skali kraju

99010000 - Koszty pośrednie w skali jednostki

4: d - Działy

Numery kont syntetycznych wykorzystujących słownik: 130,980,981,990,998

Pozycje słownika

752 - Obrona narodowa

753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

851 - Ochrona zdrowia

852 - Pomoc społeczna

853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

5: dp - Rodzaj depozytu

Numery kont syntetycznych wykorzystujących słownik: 205

Pozycje słownika

1/ Zabezpieczenie komornicze

2/ Zabezpieczenie nienależnie pobranych świadczeń

3/ Zabezpieczenie z tyt. odzyskania należności unijnych

6: ds - Działy specjalne i pomocnicy rolnika

Numery kont syntetycznych wykorzystujących słownik: 238

Pozycje słownika

01/ Rozliczenie śr. finansowych z NFZ

02/ Przypis

03/ Wpływy

04/ Odsetki szacowane

05/ Rozliczenia wynikające z funkcji płatnika

06/ Należność od NFZ

09/ Inne

7: dz - Rodzaje działalności

Numery kont syntetycznych wykorzystujących słownik: Wszystkie konta

Pozycje słownika

00/ Budżet

01/ FER

02/ FA

03/ FPiR

04/ ZFŚS

05/ FM

06/ PR

07/ DS

08/ FSOL

09/ FPCOVID-19

8: fm - Fundusz Motywacyjny

Numery kont syntetycznych wykorzystujących słownik: 858

Pozycje słownika

0/Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

1/ Odpis z Funduszu Administracyjnego

2/ Fundusz Motywacyjny z Centrali

3/ Nagrody

4/ Składki na ubezpieczenia społeczne

5/ Składki na Fundusz Pracy

6/ Środki do oddziałów regionalnych

7/ Koszty obsługi rachunku bankowego

8/ Inne zwiększenia

9/ Odsetki od środków na rachunku bankowym

9: fz - Fundusz celowy w majątku trwałym

Numery kont syntetycznych wykorzystujących słownik: 853,856

Pozycje słownika

1/ Fundusz środków trwałych

2/ Fundusz z przeszacowania środków trwałych

3/ Fundusz wartości niematerialnych i prawnych

4/ Inne

5/ Fundusz na inwestycje

10: gw - Zabezpieczenie umów

Numery kont syntetycznych wykorzystujących słownik: 095

Pozycje słownika

1/ Gwarancje bankowe

2/ Gwarancje ubezpieczeniowe

11: in - Identyfikacja należności

Numery kont syntetycznych wykorzystujących słownik: 238

Pozycje słownika

1/ Składki

2/ Odsetki (rzeczywiste)

3/ Odsetki od nieopłaconych należności

4/ Inne

9/ Bez podziału

12: kp - Rodzaje składek PPK

Numery kont syntetycznych wykorzystujących słownik: 232

Pozycje słownika

1/Składka PPK finansowana przez pracodawcę

2/Składka PPK finansowana przez pracownika

13: ls - Środki ZFŚS i FM

Numery kont syntetycznych wykorzystujących słownik: 135,189,250

Pozycje słownika

1/ Środki ZFŚS (na cele socjalne)

2/ Lokata ZFŚS - cele mieszkaniowe

3/ BGK Środki ZFŚS - cele socjalne

4/ BGK Środki ZFŚS - cele mieszkaniowe

5/ Autoinwestycje ZFŚS - cele socjalne

6/ Autoinwestycje ZFŚS - cele mieszkaniowe

7/ ZFŚS - odpisy na cele mieszkaniowe

8/ Autoinwestycje Fundusz Motywacyjny

9/ Lokata Funduszu Motywacyjnego

14: It - Lokaty terminowe FA

Numery kont syntetycznych wykorzystujących słownik: 189

Pozycje słownika

1/ Lokaty FA

2/ Overnight FA

15: mp - Fundusz mieszkaniowy - zwiększenia

Numery kont syntetycznych wykorzystujących słownik: 851

Pozycje słownika

1/ Odpis podstawowy

2/ Inne przychody

3/ Odsetki od środków na rachunku bankowym

4/ Odsetki od pożyczek

16: mr - Fundusz mieszkaniowy - zmniejszenia

Numery kont syntetycznych wykorzystujących słownik: 851

Pozycje słownika

1/ Umorzenie pożyczek

2/ Umorzenie odsetek

3/ Odpis odsetek

4/ Inne

5/ Bezzwrotna pomoc na cele mieszkaniowe

17: nz - Oddziały NFZ

Numery kont syntetycznych wykorzystujących słownik: 238

Pozycje słownika

00/ Centrala NFZ

01/ Dolnośląski OW NFZ

02/ Kujawsko-Pomorski OW NFZ

03/ Lubelski OW NFZ

04/ Lubuski OW NFZ

05/ Łódzki OW NFZ

06/ Małopolski OW NFZ

07/ Mazowiecki OW NFZ

08/ Opolski OW NFZ

09/ Podkarpacki OW NFZ

10/ Podlaski OW NFZ

11/ Pomorski OW NFZ

12/ Śląski OW NFZ

13/ Świętokrzyski OW NFZ

14/ Warmińsko-Mazurski OW NFZ

15/ Wielkopolski OW NFZ

16/ Zachodniopomorski OW NFZ

99/ Wszystkie OW NFZ

18: op - Oddział/Poligrafia

Numery kont syntetycznych wykorzystujących słownik: 853

Pozycje słownika

0/ Oddział

1/ Poligrafia

2/ Świadczenia zagraniczne

3/ Pokoje gościnne

19: or - Oddziały Kasy

Numery kont syntetycznych wykorzystujących słownik: 080, 226, 245, 246, 247, 248, 250, 291, 853, 854, 858

Pozycje słownika

00/ Centrala

01/ Białystok

02/ Bydgoszcz

03/ Częstochowa

04/ Gdańsk

05/ Kielce

06/ Koszalin

07/ Kraków

08/ Lublin

09/ Łódź

10/ Olsztyn

11/ Opole

12/ Poznań

13/ Rzeszów

14/ Warszawa

15/ Wrocław

16/ Zielona Góra

99/ Wszystkie Oddziały

20: oz - Ubezpieczenia ZUS

Numery kont syntetycznych wykorzystujących słownik: 237

Pozycje słownika

01/ Ubezpieczenia społ. pracodawcy

02/ Ubezpieczenie społ. pracownika

03/ Ubezpieczenia zdrowotne

04/ Fundusz Pracy

21: p - Paragraf przychodu/zwiększenia

Numery kont syntetycznych wykorzystujących słownik: 130, 190, 201-292, 720, 740, 750, 760, 761, 853, 854, 856

Pozycje słownika

0000/ Inne zwiększenia

0580/ Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

0630/ Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego

0640/ Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień

0690/ Wpływy z różnych opłat

0750/ Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.

0820/ Wpływy ze składek na państwowe fundusze celowe

0830/ Wpływy z usług

0870/ Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

0920/ Wpływy z pozostałych odsetek

0940/ Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

0950/ Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

0970/ Wpływy z różnych dochodów

1080/ Różne, w tym określone ustawowo przychody państwowych funduszy celowych

1510/ Różnice kursowe

2300/ Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy

2430/ Dotacja z budżetu otrzymana przez państwowy fundusz celowy

2950/ Obsługa zadań zleconych i zbiegów

2960/ Przelewy redystrybucyjne

2970/ Różne przelewy (przelewy redystrybucyjne w ramach OR)

2980/ Wpływy do wyjaśnienia

9999/ Razem

22: pf - Tytuł opodatkowania

Numery kont syntetycznych wykorzystujących słownik: 225

Pozycje słownika

00/ Składki na UZ rolników za pomocników rolnika

01/ Od wypłaconych świadczeń

02/ Od wynagrodzeń osobowych

03/ Od wynagrodzeń bezosobowych

04/ Od nagród rzeczowych

05/ Od dodatkowego wynagrodzenia rocznego

06/ Od niezrealizowanych świadczeń

07/ Inne

08/ Składka na UZ rolników płatna powyżej 6 ha

09/ Składki społeczne FER - dotacja

23: pr - Pozostałe rozrachunki

Numery kont syntetycznych wykorzystujących słownik: 249

Pozycje słownika

1/ Sumy do wyjaśnienia

2/ Inne

24: ps - Pozostałe środki trwałe

Numery kont syntetycznych wykorzystujących słownik: 013, 072

Pozycje słownika

01/ Biurka

02/ Stoły

03/ Szafy, regały

04/ Wieszaki

05/ Krzesła, fotele, ławki, taborety

06/ Łóżka, tapczany, kanapy

07/ Pościel, bielizna, koce, kołdry

08/ Dywany, chodniki, wykładziny podłogowe

09/ Obrazy, portrety

10/ Maszyny biurowe do pisania, liczenia

11/ Maszyny i urządzenia techniczne

12/ Kasy, szafy pancerne

13/ Sprzęt przeciwpożarowy

14/ Piece, kuchnie

15/ Odzież ochronna

16/ Wyposażenie użytku ogólnego

17/ Maszyny i urządzenia warsztatowe

18/ Sprzęt gospodarstwa domowego

19/ Sprzęt do utrzymania czystości

20/ Tkaniny dekoracyjne

21/ Inne

25: pu - Pozostałe zwiększenia FA

Numery kont syntetycznych wykorzystujących słownik: 853

Pozycje słownika

1/ Wynagrodzenie z tyt. term. wpłacania podatku

2/ Wynagrodzenie z tyt. wyk. obowiązków płat. skł. na ub. zdrowotne

3/ Inne

26: pw - Analityka zmniejszeń FPiR

Numery kont syntetycznych wykorzystujących słownik: 856

Pozycje słownika

001/ Prewencja

002/ Rehabilitacja

003/ Odpis aktualizujący należności

004/ Przekazanie majątku

005/ Odpisy aktualizujące

900/ Amortyzacja środków trwałych

901/ Amortyzacja pozostałych środków trwałych

27: r - Rozdział

Numery kont syntetycznych wykorzystujących słownik: 130, 980, 981, 990, 998

Pozycje słownika

75212/ Pozostałe wydatki obronne

75305/ Fundusz Emerytalno-Rentowy

75306/ Fundusz Prewencji i Rehabilitacji

75313/ Zadania zlecone

75395/ Pozostała działalność

85156/ Składki na ubezpieczenie zdrowotne

85212/ Świadczenia rodzinne

85335/ Refundacja ulgi AC i OC

85395/ Pozostała działalność

28: rd - Rodzaj wydatku

Numery kont syntetycznych wykorzystujących słownik: 190

Pozycje słownika

01/ Emerytury i renty FER

02/ Potrącone ze świadczeń składki na u.s.r

03/ Potrącone nienal. pobrane świadczenia

04/ Potrącenia komornicze

05/ Odsetki z tyt. zwłoki w wypłacie świadczeń

06/ Niepodjęte świadczenia - zwroty

07/ Zasiłki pogrzebowe

08/ Podatek

09/ Obsługa zadań zleconych i zbiegów

10/ Inne zmniejszenia

11/ Inne świadczenia

12/ Zasiłki macierzyńskie

13/ Pozostałe świadczenia-MON, MSWiA, SW

14/ Obce

15/ Wydatki obce - składki FS

16/ Wydatki obce - rozliczenie z FA

17/ Wydatki obce - składki z DS.

18/ Wydatki obce - składki Pomocników Rolnika

20/ Składka na ubezpieczenie zdrowotne

21/ Odpis na Fundusz Administracyjny

22/ Przelewy redystrybucyjne w ramach FER

23/ Obsługa zadań zleconych i zbiegów

25/ Wydatki obce - Fundusz Solidarnościowy

26/ Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach FER

27/ Wydatki obce - zasiłek opiekuńczy, zasiłek kwarantanna

29: rp - Rodzaj podatku

Numery kont syntetycznych wykorzystujących słownik: 225, 229

Pozycje słownika

1/ Podatek dochodowy od osób fizycznych

2/ Podatek od nieruchomości

3/ Opłaty za zarząd

4/ Opłaty za wieczyste użytkowanie

5/ Inne

30: rr - Rodzaj rozliczeń

Numery kont syntetycznych wykorzystujących słownik: 250

Pozycje słownika

01/ VAT

02/ Ubezpieczenie zdrowotne - rolnicy indywidualni

03/ Ubezpieczenie zdrowotne - świadczeniobiorcy

04/ Prewencja i Rehabilitacja

05/ ZFM

06/ Zadania zlecone

07/ Inne

08/ Zadania zlecone-nienależnie pobrane świadczenia

09/ Zadania zlecone-niezrealizowane i niepodjęte świadczenia

10/ Świadczenia zbiegowe

11/ Świadczenia socjalne

12/ Składki społeczne FER - dotacja

13/ Ubezpieczenie zdrowotne za pomocników rolnika

14/ Świadczenia uzupełniające

15 / Renty socjalne i zasiłki pogrzebowe

16/ Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne

17/ Składki społeczne FER - II kwartał 2020 r.

18/ Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach FER

19/ Zasiłek opiekuńczy, zasiłek kwarantanna

20/ Kolejne w 2021 r. dodatkowe roczne świadczenie pieniężne (od listopada 2021 r.)

21/ Kolejne w 2022 r. dodatkowe roczne świadczenie pieniężne (od sierpnia 2022 r.)

31: rs - Rodzaj świadczeń

Numery kont syntetycznych wykorzystujących słownik: 854

Pozycje słownika

1/ Rolne

4/ Budżetowe

5/ Pozostałe

32: rv - Rodzaje VAT

Numery kont syntetycznych wykorzystujących słownik: 236

Pozycje słownika

0/ VAT naliczony

1/ VAT należny

2/ Rozliczenie VAT z US

9/ Inne

33: rw - Rodzaj wpływu

Numery kont syntetycznych wykorzystujących słownik: 190

Pozycje słownika

01/ Wpływ składek

02/ Zwrot nadpłaconych składek na u.s.r

03/ Wpłata składek potrąconych ze świadczeń FER

04/ Wpłata nienależnie pobranych świadczeń FER

05/ Wpłata nienależnie pobranych świadczeń potrącona z FER lub ze składek

06/ Wpłata odsetek z tyt. zwłoki w opłacie składek

07/ Wpłata odsetek od nienal. pobranych świadczeń

08/ Wpłata odsetek bankowych

09/ Inne wpływy z różnych dochodów FER

10/ Sumy do wyjaśnienia i pozostałe wpływy FER

11/ Przelewy redystrybucyjne w ramach FER

12/ Przelewy w ramach OR

13/ Składki na ubezpieczenie zdrowotne

14/ Wpływy obce

15/ Wpływy obce - składki FS

16/ Wpływy obce - rozliczenie z FA

17/ Wpływy obce - składki z DS

18/ Odpis z Funduszu Składkowego

19/ Składki na ubezpieczenie zdrowotne za pomocników rolnika

20/ Dotacja z budżetu

21/ Wpłata odsetek bankowych

22/ Przelewy redystrybucyjne w ramach FER

23/ Obsługa zadań zleconych i inne

24/ Refundacja kosztów wypłaty świadczeń zbiegowych, inne transfery

25/ Wpływy obce - składki Pomocników Rolnika

26/ Odsetki od zasiłku opiekuńczego i zasiłku kwarantanna finansowanego z FPCOVID-19

28/ Wpływy obce - Fundusz Solidarnościowy

29/ Wpływy obce - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Centrala)

30/ Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach FER (OR)

99/ Środki na BO

34: sd - Fundusz Socjalny - zwiększenia

Numery kont syntetycznych wykorzystujących słownik: 851

Pozycje słownika

01/ Odpis podstawowy

02/ Odsetki od środków na rachunku bankowym

03/ Inne przychody

35:sr - Fundusz socjalny - zmniejszenia

Numer kont syntetycznych wykorzystujący słownik:851

Pozycje słownika

01/ Wypoczynek zorganizowany

02/ Wczasy pod gruszą

03/ Wypoczynek dzieci

04/ Pomoc przedszkolna

05/ Wyprawka szkolna

06/ Zapomogi

07/ Pomoc sezonowa

08/ Paczka dla dziecka

09/ Działalność kulturalna - oświatowa

10/ Działalność sportowo - rekreacyjna

20/ Odpis na cele mieszkaniowe

36:sp - Szczegółowe zwiększenia FER

Numer kont syntetycznych wykorzystujący słownik:854

Pozycje słownika

01/ Odsetki z tytułu zwłoki w opłacaniu - przypis

02/ Odsetki z tytułu zwłoki w opłacaniu - wpłata

03/ Przeniesienie nadpłat przedawnionych

04/ Przekroczenie dochodu z tytułu emerytury i renty

05/ Odpis aktualizujący - odsetki od składek

06/ Odpis aktualizujący - nienależnie pobrane świadczenia

07/ Odpis aktualizujący - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń

08/ Odpis aktualizujący - od niezrealizowanych świadczeń

09/ Niezrealizowane świadczenia

10/ Odszkodowanie wg wyroku sądu karnego

11/ Inne przychody

12/ Odpis aktualizujący - składki

99/ Zwiększenia

37: ss - Specyfikacja tytułów składek

Numery kont syntetycznych wykorzystujących słownik: 251, 252, 256

Pozycje słownika

01/ Należności od ubezpieczonych

02/ Zobowiązania wobec ubezpieczonych

03/ Odsetki z tyt. nieopłaconych składek

04/ Koszty upomnień - ubezpieczenie społeczne

05/ Koszty upomnień - ubezpieczenie zdrowotne

06/ Koszty upomnień - pozostałe

07/ Składka FER - dotacja

08/ Należności od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta

09/ Zobowiązania wobec wójta, burmistrza lub prezydenta miasta

10/ Należności za pomocników rolnika (składka zdrowotna)

11/ Zobowiązania za pomocników rolnika (składka zdrowotna)

12/ Odsetki z tytułu nieopłaconych składek zdrowotnych za pomocników rolnika

13/ Koszty upomnień - ubezpieczenie zdrowotne za pomocników rolnika

14/ Odsetki z tytułu nieopłaconych składek od wójtów, burmistrzów lub prezydenta miasta

15/ Koszty upomnień - ubezpieczenie społeczne za pomocników rolników

16/ Składki społeczne FER - II kwartał 2020 r.

38: st - Grupa środków trwałych

Numery kont syntetycznych wykorzystujących słownik: 011, 070, 092, 093, 094

Pozycje słownika

0/ Grunty

1/ Budynki i lokale

2/ Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

3/ Kotły i maszyny energetyczne

4/ Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

5/ Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne

6/ Urządzenia techniczne

7/ Środki transportu

8/ Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane

39: su - Świadczenia finansowane z Funduszu Solidarnościowego

Numery kont syntetycznych wykorzystujących słownik: 248

Pozycje słownika

01/ Świadczenia uzupełniające

02/ Odsetki z tytułu zwłoki w wypłacie świadczeń uzupełniających

03/ Renty socjalne

04/ Zasiłki pogrzebowe po rentach socjalnych

05/ Odsetki z tytułu zwłoki w wypłacie rent socjalnych i zasiłków pogrzebowych

06/ Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne

07/ Odsetki z tytułu zwłoki w wypłacie dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego

08/ Kolejne w 2021 r. dodatkowe roczne świadczenie (od listopada 2021 r.)

09/ Odsetki z tytułu zwłoki w wypłacie od kolejnego w 2021 r. dodatkowego rocznego świadczenia (od listopada 2021 r.)

10/ Rozliczenie świadczeń uzupełniających

11/ Rozliczenie rent socjalnych i zasiłków pogrzebowych

12/ Rozliczenie dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego

13/ Rozliczenie kolejnego w 2021 r. dodatkowego rocznego świadczenia (od listopada 2021 r.)

14/ Kolejne w 2022 r. dodatkowe roczne świadczenie (od sierpnia 2022 r.)

15/ Odsetki z tytułu zwłoki w wypłacie kolejnego w 2022 r. dodatkowego rocznego świadczenia (od sierpnia 2022 r.)

16/ Rozliczenie kolejnego w 2022 r. dodatkowego rocznego świadczenia (od sierpnia 2022 r.)

40: sz - Świadczenia i zasiłki

Numery kont syntetycznych wykorzystujących słownik: 242

Pozycje słownika

1/ Krótkoterminowe

2/ Długoterminowe

3/ Zwroty

41: sw - Szczegółowe zmniejszenia FER

Numer kont syntetycznych wykorzystujący słownik:854

Pozycje słownika

01/ Uchylenie/anulowanie decyzji świadczeniowej

02/ Utworzenie odpisu aktualizującego

03/ Świadczenia polskie

04/ Świadczenia niemieckie -transfery

50/ Świadczenia rolne - finansowane przez ZUS

51/ Świadczenia rolne - finansowane przez inne jednostki

99/ Zmniejszenia

42: to - Tytuł odpisu

Numer konta syntetycznego wykorzystującego słownik: 292

Pozycje słownika:

201/ rozrachunki z odbiorcami

202/ rozrachunki z dostawcami

240/ pozostałe rozrachunki

251/ rozrachunki z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne rolników

264/ roszczenia sporne

43: tp - Rodzaj zaległości

Numery kont syntetycznych wykorzystujących słownik: 210, 211, 264, 290, 291, 292

Pozycje słownika

1/ Należność główna

2/ Należność z tyt. odsetek

3/ Koszty upomnienia

4/ Zobowiązania

5/ Należności z tytułu odsetek COVID-19

9/ Wszystkie

44: tr - Typy rachunków bankowych

Numery kont syntetycznych wykorzystujących słownik: 136, 139-08

Pozycje słownika

0/ Rachunek podstawowy

1/ Rachunek VAT

2/ Rachunek świadczeń uzupełniających

3/ Rachunek rent socjalnych i zasiłków pogrzebowych

4/ Rachunek dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego

45: tw - Typ wynagrodzenia

Numery kont syntetycznych wykorzystujących słownik: 231

Pozycje słownika

1/ Wynagrodzenia osobowe

2/ Wynagrodzenia bezosobowe

3/ Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4/ Należności

46: tz - Rozliczenia z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych

Numery kont syntetycznych wykorzystujących słownik: 239

Pozycje słownika

1/ Ochrona zdrowia

2/ Składka na UZ potrącona z podatku

3/ Składka na UZ potrącona ze świadczenia

4/ Składka na UZ rolników indywidualnych

5/ Inne

6/ składka UZ do 6 ha

7/ składka UZ powyżej 6 ha

8/ składka na UZ pomocników rolnika

47: w - Paragraf wydatku/kosztu/zmniejszenia

Numery kont syntetycznych wykorzystujących słownik: 130, 190, 201-292, 402, 409, 640, 740, 761, 853, 854, 856, 980, 981, 990, 993, 994, 996, 998

Pozycje słownika

0000/ Inne zmniejszenia

2300/ Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy

2430/ Dotacja z budżetu dla państwowego funduszu celowego

2860/ Dotacja z budżetu państwa stanowiąca zwrot kosztów obsługi świadczeń zleconych

do wypłaty Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

2950/ Obsługa zadań zleconych i zbiegów

2960/ Przelewy redystrybucyjne

2970/ Różne przelewy

3020/ Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

3030/ Rożne wydatki na rzecz osób fizycznych

3040/ Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń

3070/ Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom

3110/ Świadczenia społeczne

4000/ Grupa wydatków bieżących jednostki

4010/ Wynagrodzenia osobowe pracowników

4040/ Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4110/ Składki na ubezpieczenia społeczne

4120/ Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

4130/ Składki na ubezpieczenie zdrowotne

4140/ Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

4170/ Wynagrodzenia bezosobowe

4190/ Nagrody konkursowe

4210/ Zakup materiałów i wyposażenia

4220/ Zakup środków żywności

4260/ Zakup energii

4270/ Zakup usług remontowych

4280/ Zakup usług zdrowotnych

4300/ Zakup usług pozostałych

4360/ Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

4380/ Zakup usług obejmujących tłumaczenia

4390/ Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

4400/ Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

4410/ Podróże służbowe krajowe

4420/ Podróże służbowe zagraniczne

4430/ Różne opłaty i składki

4440/ Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

4480/ Podatek od nieruchomości

4510/ Opłaty na rzecz budżetu państwa

4520/ Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

4540/ Składki do organizacji międzynarodowych

4580/ Pozostałe odsetki

4590/ Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych

4600/ Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

4610/ Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

4670/ Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości

4680/ Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towaru i usług (VAT)

4700/ Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

4710/ Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

4720/ Amortyzacja

4950/ Różnice kursowe

6020/ Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni

6260/ Dotacje z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.

9999/ Razem

Czwartą cyfrą jest cyfra 0 lub 3-4, 8-9 w zależności od źródła finansowania

48: wb - Zadania zlecone

Numery kont syntetycznych wykorzystujących słownik: 245

Pozycje słownika

01/ Dodatki za prace przymusowe

02/ Dodatki górnicze

03/ Renty kombatanckie

04/ Zasiłki pogrzebowe

05/ Dodatki kombatanckie

06/ Ryczałt energetyczny

07/ Odsetki z tyt. zwłoki w wypłacie świadczeń

08/ Dodatek kompensacyjny

09/ AC OC

10/ Jednorazowe dodatki,

11/ Jednorazowe zapomogi

12 /Inne

13/ Rozliczenie zadań zleconych

14/ Rodzicielskie świadczenia uzupełniające (od marca 2019 roku)

15/ Dodatek pieniężny (od listopada 2019 roku)

16/ Zasiłek opiekuńczy (od kwietnia 2020 roku do 30 września 2020 roku)

17/ Zasiłek kwarantanna (od czerwca 2020 roku do 30 września 2020 roku)

18/ Świadczenie wyrównawcze (od listopada 2020 roku)

49: wn - Wartości niematerialne i prawne

Numery kont syntetycznych wykorzystujących słownik: 020, 021, 071, 072

Pozycje słownika

1/ Sieciowe oprogramowanie komputerowe

2/ Grunty w wieczystym użytkowaniu

3/ Pozostałe wartości niematerialne i prawne

4/ Prawa autorskie

5/ Licencje

9/ Bez podziału

50: ws - Pozostałe zmniejszenia FA

Numery kont syntetycznych wykorzystujących słownik: 853

Pozycje słownika

1/ Orzecznictwo lekarskie

2/ Opłaty pocztowe

3/ Usługi informatyczne

4/ Koszty bankowe

5/ Inne

6/ Przelewy redystrybucyjne

7/ Odpis na Fundusz Motywacyjny

51: xa - Klasyfikacja FER - zwiększenia

Numery kont syntetycznych wykorzystujących słownik: 854

Pozycje słownika

01/ Składki na ubezpieczenie - przypis

02/ Odsetki z tytułu zwłoki w opłacie składek

03/ Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń

04/ Odsetki od środków na rachunkach bankowych

05/ Nienależnie pobrane świadczenia

06/ Inne przychody FER

07/ Różne

08/ Dotacje

09/ Refundacja ZUS za świadczenia zbiegowe

10/ Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach FER (Centrala)

11/ Refundacja ze środków ZUS

12/ Odpis z Funduszu Składkowego

13/ Przelewy redystrybucyjne - w ramach FER

14/ Różnice kursowe

15/ Zwiększenia funduszu - przekazanie majątku

16/ Zwiększenia funduszu - ubezpieczenia zdrowotne

17/ Inne zwiększenia

18/ Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach FER (OR)

52: xb - Klasyfikacja FER - zmniejszenia

Numery kont syntetycznych wykorzystujących słownik: 854

Pozycje słownika

21/ Emerytury rolnicze z dodatkiem pielęgnacyjnym

22/ Renty rolnicze z dodatkiem pielęgnacyjnym

23/ Zasiłki pogrzebowe

24/ Zasiłki macierzyńskie - artykuł 20

25/ Odsetki z tytułu zwłoki w wypłacie świadczeń

26/ Ekwiwalent praw

27/ Różnice kursowe

28/ Zasiłki macierzyńskie - artykuł 4

29/ Świadczenia refundowane przez ZUS

30/ Zasiłek opiekuńczy

31/ Zasiłek kwarantanna

37/ Świadczenia finansowane przez inne jednostki

38/ Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach FER (Centrala)

48/ Odpis na Fundusz Administracyjny z FER

51/ Przelewy redystrybucyjne w ramach FER

52/ Składki na ubezpieczenie zdrowotne z dotacji

53/ Uznanie wpłat

54/ Umorzenie należności pozostałych

56/ Zmniejszenie funduszu (przekazanie majątku)

57/ Zmniejszenie funduszu (ubezpieczenie zdrowotne)

58/ Inne zmniejszenia

73/ Odsetki z tytułu zwłoki w opłacie składek

53: zb - Świadczenia zbiegowe

Numery kont syntetycznych wykorzystujących słownik: 246

Pozycje słownika

01/ FE - Emerytury

02/ FE - Artykuł 25

03/ FE - Odsetki z tytułu zwłoki w wypłacie świadczeń

04/ FR - Renty

05/ FR - Zasiłki pogrzebowe

06/ FR - Artykuł 25

07/ FR - Odsetki z tytułu zwłoki w wypłacie świadczeń

08/ FR - Świadczenia specjalne (Dec. Premiera)

09/ FW - Renty

10/ FW - Artykuł 25

11/ FW - Odsetki z tytułu zwłoki w wypłacie świadczeń

12/ Rozliczenie zbiegów

54: zr - Rozliczenie zakupu

Numery kont syntetycznych wykorzystujących słownik: 300

Pozycje słownika

1/ środki trwałe i wartości niematerialne i prawne

2/ pozostałe

3/ pozostałe środki trwałe i pozostałe wartości niematerialne i prawne

55: zs - Świadczenia zlecone

Numery kont syntetycznych wykorzystujących słownik: 247

Pozycje słownika

03/ Deputaty węglowe

04/ Odsetki z tytułu zwłoki w wypłacie świadczeń

05/ Rozliczenie świadczeń zleconych

56: ni - Niedobory i nadwyżki

Numery kont syntetycznych wykorzystujących słownik: 263

Pozycje słownika

01/ Niedobór niezawiniony

02/ Niedobór zawiniony

03/ Nadwyżka";

3)
§ 10 otrzymuje brzmienie:

"§ 10. 1. W Kasie są stosowane następujące programy (systemy) informatyczne:

1) centralny system finansowo-księgowy "CSF-K";

2) system kadrowo-płacowy "enova365";

3) komputerowy system "Płatnik";

4) centralny system komputerowy "nSIU" (Nowy System Informatyczny Ubezpieczeń);

5) komputerowy system "Nowa Bankowość Elektroniczna";

6) centralny system komputerowy "FARMER SIS" (System Informatyczny Świadczeń);

7) system "WORKFLOW".

2. Centralny system finansowo-księgowy "CSF-K" został napisany w języku Delphi. Aplikacja pracuje w architekturze klient - serwer i współpracuje z bazą danych Oracle.

System informatyczny CSF-K składa się ze wzajemnie zintegrowanych modułów, pozwalających na dostęp do danych, które zgromadzone są w relacyjnej bazie danych.

W systemie na poziomie aplikacji jak i na poziomie bazy danych, istnieją zdefiniowane powiązania i zależności pozwalające użytkownikom systemu na jednoczesny dostęp do danych z wielu części systemu. Procedury i algorytmy przetwarzania danych zaimplementowane w systemie, pozwalają na ewidencję dowodów księgowych, z zachowaniem zasad rachunkowości. Wszystkie moduły systemu komunikują się wzajemnie.

W skład systemu CSF-K wchodzą następujące moduły:

1) Finanse i księgowość - obejmuje swoim zakresem szczegółowy zakres ewidencji charakterystyczny dla danego modułu (dekretację i księgowanie dokumentów, rozrachunki i analizy kosztowe);

2) Rozliczenie zakupu i sprzedaży - pozwala na ewidencję i kontrolę rozliczenia dokumentów zakupu i sprzedaży, generuje część deklaracyjną pliku JPK_V7M;

3) Kasa, Bank - odpowiada za przygotowanie i transmisję wygenerowanych płatności do programu bankowego w ramach bankowości elektronicznej;

4) Faktury - pozwala na wystawianie oraz ewidencję faktur sprzedaży i not księgowych;

5) Środki trwałe - zapewnia pełną obsługę ewidencji składników majątku od przyjęcia, naliczenia amortyzacji do likwidacji składnika;

6) e-Deklaracje - odpowiada za przygotowanie i wysyłkę pliku JPK-V7M do MF;

7) Planowanie - pozwala na wprowadzanie planów finansowych w oddziałach regionalnych i Centrali Kasy;

8) Administrator - moduł do zarządzania uprawnieniami użytkowników.

Moduł Finanse i księgowość

1) definiowalny wg słowników plan kont. Dopuszczalne jest siedem poziomów analityki pobieranej ze słowników. Słowniki wchodzące w skład analityki konta mogą być dowolnie modyfikowane i definiowane;

2) możliwość prowadzenia kont pozabilansowych;

3) ewidencja dokumentów księgowych w rejestrach księgowych (dowolna ilość rejestrów księgowych);

4) definiowalne szablony (kwotowe i procentowe) księgowań - usprawniające rejestrację dokumentów;

5) możliwość definiowania algorytmów księgowych pozwalających na automatyzację przeksięgowań;

6) możliwość klonowania i automatycznego stornowania dokumentu księgowego;

7) kontrola zapisów księgowych ze względu na zgodność obrotów i zamknięcie kręgu kosztów;

8) automatyczne przenoszenie Bilansu Zamknięcia (BZ) jako Bilansu Otwarcia (BO) do roku następnego z możliwością jego pełnej edycji;

9) posiada mechanizm wstępnego księgowania dokumentów, który pozwala na sprawdzenie stanu kont bez całkowitego zaksięgowania dokumentu i wygenerowanie zapisów w rozrachunkach;

10) możliwość generowania zestawienia obrotów i sald wszystkich kont lub dowolnie zdefiniowanych grup kont;

11) pozwala na zdefiniowanie i sporządzenie sprawozdań typu bilans pasywa, bilans aktywa, rachunki zysków i strat. Dodatkowo w zależności od potrzeb możliwe jest tworzenie innego rodzaju sprawozdań;

12) zapewnia prowadzenie rozrachunków z możliwością automatycznego lub ręcznego łączenia;

13) automatyczne wystawianie kompensat;

14) wyliczanie odsetek, wystawianie not odsetkowych, wezwań do zapłaty oraz potwierdzenia sald;

15) pozwala na generowanie szeregu zestawień i wydruków prezentujących zapisy księgowe w różnych układach (zestawienia obrotów i sald - analityczne i syntetyczne), wydruk dziennika, wykazy szczegółowych obrotów kont, sprawozdania.

Moduł Rozliczenie zakupu i sprzedaży

1) rejestracja dokumentów zakupu;

2) prowadzenie ewidencji dokumentów zakupu i sprzedaży (rejestry zakupu VAT oraz rejestry sprzedaży VAT) oraz generowanie części deklaracyjnej pliku JPK-V7M.

Moduł Faktury- obsługa wystawiania oraz ewidencja faktur sprzedaży i not księgowych.

Moduł Środki Trwałe

1) ewidencja kartotek środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz pozostałych wartości niematerialnych i prawnych. Ewidencja ta prowadzona jest w podziale na Klasyfikację GUS, lokalizację, osobę odpowiedzialną i grupę własną, która w Kasie umożliwia przypisanie składnika do określonego rodzaju działalności;

2) zapewnia obsługę składników majątku m.in. w zakresie: przyjęcia, zmiany lokalizacji, zmiany osoby odpowiedzialnej, ulepszenia, zmiany parametrów amortyzacji, likwidacji częściowej i całkowitej, przekazania częściowego i całkowitego, sprzedaży częściowej i całkowitej, naliczenia amortyzacji;

3) stanowi źródło dokumentów związanych z zarządzaniem majątkiem Kasy oraz zestawień zbiorczych dotyczących umorzeń bieżących i planów; moduł współpracuje z aplikacją Zeto Mobilna Inwentaryzacja MI, która służy do przeprowadzania inwentaryzacji środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych.

Moduł Kasa, Bank

1) obsługa wielu rachunków bankowych;

2) możliwość automatycznego tworzenia przelewów na bazie zarejestrowanych uprzednio dokumentów zakupu i zapisów w rozrachunkach;

3) automatyczne grupowanie przelewów przy ich wysyłaniu do programu bankowości elektronicznej;

4) komunikacja dwukierunkowa (eksport/import) z dowolnym programem bankowości elektronicznej;

5) automatyczne księgowanie wyciągów w module finanse i księgowość.

Moduł e-Deklaracje

1) przygotowanie, weryfikacja oraz wysyłka;

2) wysyłka plików JPK-V7M (część deklaracyjna oraz część ewidencyjna) do MF.

Moduł Planowanie

1) wprowadzanie planów finansowych w oddziałach regionalnych Kasy, biurach/zespołach Centrali Kasy oraz Centrali Kasy w zakresie zdefiniowanym przez administratora;

2) możliwość raportowania wcześniej zgromadzonych danych w postaci zdefiniowanych zestawień i wydruków;

3) możliwość przeglądania, analizowania oraz korygowania z poziomu Centrali Kasy danych wprowadzonych przez jednostki i komórki organizacyjne Kasy;

4) możliwość przekazywania automatycznych powiadomień dla użytkowników modułu;

5) możliwość eksportu zgromadzonych danych do arkusza kalkulacyjnego;

6) automatyczne przenoszenie ostatniej wersji planu jako bazowej wersji planu do kolejnego procedowania.

Moduł Administrator

1) definiowanie użytkowników systemu;

2) zarządzanie uprawnieniami grupowymi i indywidualnymi dla poszczególnych użytkowników;

3) definiowanie nowych zestawień, modyfikacja istniejących szablonów wydruków.

Wykaz zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych z określeniem ich struktury, wzajemnych powiązań oraz ich funkcji w organizacji całości ksiąg rachunkowych i w procesie przetwarzania danych.

W systemie CSF-K dane tworzące księgi rachunkowe zgromadzone są w relacyjnej bazie danych ORACLE.

Na księgi rachunkowe składają się zapisy zgromadzone w następujących zbiorach (tabelach):

1) Dokumenty FK - zawiera nagłówek dowodu księgowego z informacjami dotyczącymi okresu jakiego dany dowód dotyczy, rodzaju dowodu, osoby wprowadzającej dowód;

2) Dekrety - zawiera pozycje księgowe (dekrety) dotyczące danego dowodu księgowego. Pozycje księgowe zawierają informację o stronach księgowań oraz numerach kont księgowych, kwocie i treści (tytułu) danego zapisu. Zbiory Dekrety i Dokumenty FK stanowią logiczną całość i są powiązane w relacji wiele do jednego (nie jest dopuszczalna sytuacja gdzie nagłówek dokumentu nie posiada ani jednego dekretu). Każdy z dekretów w momencie księgowania trwałego numerowany jest liczbą dziennika, zgodnie z chronologiczną datą rejestracji danego dowodu i dekretu w systemie. W momencie księgowania system wykonuje szereg procedur kontrolnych pozwalających na umieszczenie w zapisach zaksięgowanych tylko poprawnych dekretów. Sprawdzane są m.in. zgodność okresu księgowego, bilansowanie dokumentu na poziomie zapisów bilansowych, zgodność przyporządkowania kont do rejestru księgowego. Po zaksięgowaniu zapisy agregowane są w zbiorze Obroty;

3) Plan kont - tabela przechowuje informacje o numerach kont księgowych. Informacje te dotyczą kont syntetycznych i kont analitycznych. Ustalenie zapisów na określonym koncie księgowym odbywa się przez zestawienie zapisów ze zbioru Obroty. W systemie obowiązuje zasada zgodności sumy sald kont analitycznych z saldem kont nadrzędnych (syntetycznych i podsyntetycznych). W przypadku gdy konto syntetyczne lub podsyntetyczne posiada analitykę nie jest możliwe bezpośrednie księgowanie na takim koncie.

Struktura konta księgowego w systemie CSF-K jest następująca:

a) człon główny, czyli konto syntetyczne (jest zawsze kontem 3-znakowym) i konto podsyntetyczne,

b) człon analityczny, budowany na podstawie słowników.

Słowniki dzieli się na słowniki centralne - obligatoryjne i słowniki lokalne - ustalone odrębnie przez każdą jednostkę organizacyjną.

Tak skonstruowane zasady rozbudowy analitycznej kont syntetycznych zapewniają kompletną i wyczerpującą weryfikację oraz uzgodnienie obrotów na urządzeniach ewidencyjnych.

Dodatkowe, kluczowe zbiory danych wykorzystywane w systemie to:

a) Osoby - tabela zawierająca dane kontrahentów i pracowników wykorzystywane w systemie,

b) Obroty - tabela zawiera zsumowane zapisy księgowe na poszczególnych kontach w poszczególnych okresach i rejestrach księgowych,

c) Rejestry - tabela z definicjami rejestrów księgowych w których księgowane są poszczególne dowody księgowe,

d) Słowniki - definicje - tabela zawierająca definicje słowników używanych w systemie,

e) Słownik - tabela zawiera pomocnicze słowniki wykorzystywane przy budowie kont analitycznych oraz inne słowniki wykorzystywane w systemie,

f) Rozrachunki - pomocnicza tabela zawierająca zapisy dotyczące księgowań rozrachunkowych powstająca na bazie dekretów księgowych zarejestrowanych w systemie w momencie księgowania wstępnego lub trwałego.

Szczegółowy wykaz zbiorów danych oraz ich struktura umieszczony jest w dokumentacji systemu CSF-K.

Program komputerowy stosowany w Kasie w pełni zabezpiecza powiązanie poszczególnych zbiorów stanowiących księgi rachunkowe w jedną całość, którą stanowi:

- TW-61 Dziennik

- TW-64 Księga główna

- TW-65 Bilans otwarcia

- TW-62 Syntetyczne zestawienia obrotów i sald

- TW-63 Analityczne zestawienie obrotów i sald

- TW-67 Bilans zamknięcia.

Księgi rachunkowe w Kasie prowadzone są z wykorzystaniem udokumentowanego programu CSF-K autorstwa ZETO Lublin od listopada 2006 r. Aktualnie w Kasie są eksploatowane moduły w następujących wersjach:

1) Finanse i księgowość - wersja 1.7.1.0;

2) Rozliczenie zakupu i sprzedaży - wersja 3.6;

3) Kasa, Bank - wersja 3.6;

4) Faktury - wersja 3.6;

5) Środki trwałe - wersja 3.6 - eksploatacja rozpoczęta w 2017 r.;

6) e-Deklaracje - wersja 3.6;

7) Planowanie - wersja 1.5.0.1 - eksploatacja rozpoczęta w 2018 r.;

8) Administrator - wersja 3.6.

3. System kadrowo-płacowy enova365

"enova365) jest systemem klasy ERP, którego producentem jest Soneta sp. z o.o. W Kasie wykorzystywane są moduły systemu: kadry, płace oraz HR. System został wdrożony w Kasie w 2022 r.

System "enova365) został napisany z wykorzystaniem narzędzi programistycznych Microsoft.NET oraz Microsoft Visual Studio.NET. Oparty jest o architekturę trójwarstwową składającą się z warstwy interfejsu użytkownika, logiki biznesowej i bazy danych. Aplikacja pracuje w architekturze klient - serwer, w środowisku bazodanowym Microsoft SQL Server 2019 Standard Edition, pod kontrolą systemu operacyjnego Microsoft Windows Server 2019 Standard.

"enova365) umożliwia bezpieczne zarządzanie danymi kadrowo-płacowymi poprzez mechanizmy nadawania i kontroli uprawnień dostępu do funkcji systemu i informacji zapisanych w bazie. Pozwala wprowadzać i modyfikować dane kadrowo-płacowe, a aparat kontroli wprowadzanych danych czuwa nad poprawnością informacji zapisywanych w bazie.

Wprowadzane w module kadrowym informacje są wykorzystywane w module płacowym i mają wpływ na wysokość wyliczanego wynagrodzenia, w szczególności dotyczy to informacji o dacie zatrudnienia lub zwolnienia, nieobecnościach oraz o datach związanych ze stażem pracy dla każdego pracownika. Wprowadzane w module kadrowym informacje o etatach w podziale na działania z katalogu budżetu zadaniowego Kasy, zapewniają m.in. podział kosztów wynagrodzenia na działania bezpośrednie i pośrednie, niezbędne do ujęcia w księgach rachunkowych.

System "enova365) umożliwia także:

1) generowanie deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych ZUS wraz z eksportem do programu Płatnik;

2) sporządzanie cząstkowych oraz rocznych e-deklaracji PIT;

3) pełną obsługę Pracowniczych Planów Kapitałowych, wraz z naliczaniem i odprowadzaniem wpłat;

4) sporządzanie dokumentów statystycznych GUS, takich jak deklaracje Z-02, Z-03, Z-05, Z-06, Z-12, Z-14;

5) przygotowanie niezbędnej dokumentacji dotyczącej osób niepełnosprawnych;

6) eksport list płac do centralnego systemu finansowo-księgowego "CSF-K".

4. Program komputerowy PŁATNIK pracuje w środowisku bazodanowym Microsoft SQL Server 2019 Express Edition pod kontrolą systemu operacyjnego Windows Server 2019 Standard. Program służy do tworzenia dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych składek na ubezpieczenie społeczne.

Program został wdrożony w 1999 r.

5. Centralny system komputerowy "nSIU" (Nowy System Informatyczny Ubezpieczeń) pracuje w środowisku bazodanowym ORACLE, aplikacja napisana w języku JAVA pracuje w środowisku aplikacyjnym JBOSS Enterprise Aplication Platform. Program wdrożono w 2015 r.

System służy do ewidencjonowania osób objętych ubezpieczeniem społecznym rolników, okresów podlegania ubezpieczeniu, informacji o opłaconych za te osoby składkach, spraw związanych z udzieleniem ulg w spłacie należności, ich umorzeniem, dochodzeniem oraz do przyznawania i wypłaty świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego, macierzyńskiego oraz rejestracji, przyznawania i wypłaty zasiłków pogrzebowych.

W systemie CSF-K na kontach syntetycznych jest ujmowana zbiorcza ewidencja należności i zobowiązań z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne rolników dla każdej placówki terenowej. Natomiast ewidencja szczegółowa jest prowadzona w systemie nSIU. W związku z powyższym system dziedzinowy jest księgą pomocniczą dla systemu CSF-K.

System informatyczny służy również do ewidencjonowania osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym i informacji o opłaconych za te osoby składkach.

W systemie CSF-K na kontach syntetycznych jest ujmowana zbiorcza ewidencja należności i zobowiązań z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne przez rolników. Natomiast ewidencja na indywidualnych kontach ubezpieczonych rolników jest prowadzona w systemie "nSIU". W związku z powyższym system dziedzinowy jest księgą pomocniczą dla systemu CSF-K.

W systemie ewidencjonowane są także wypadki przy pracy rolniczej oraz chorób zawodowych rolników, a także prowadzone są postępowania powypadkowe, których efektem jest przyznanie lub odmowa świadczenia jednorazowego z tytułu wypadku przy rolnictwie i choroby zawodowej rolników oraz zasiłków macierzyńskich i innych wypłat zleconych.

6. Komputerowy system "Nowa Bankowość Elektroniczna", usługa świadczona przez Narodowy Bank Polski, aplikacja umieszczona na serwerach zewnętrznych, z którymi użytkownik łączy się za pomocą przeglądarki internetowej.

Bankowość elektroniczna NBP to system informatyczny realizujący kanał bankowości elektronicznej wspomagający obsługę rachunków bankowych.

Charakteryzuje się następującymi cechami:

1) zapewnia ciągłość obsługi klientów NBP w trybie 24/7/365 w zakresie składania zleceń oraz obsługi zapytań;

2) spełnia wymagane standardy bezpieczeństwa w zakresie transmisji danych, ochrony dostępu do danych, bezpieczeństwa transakcji oraz ochrony sesji pracy z systemem;

3) dostarcza alternatywne sposoby dostępu do rachunków i wybranych usług: drogę awaryjną oraz kanał mobilny;

4) posiada interfejs użytkownika wykorzystujący nowoczesne rozwiązania technologiczne dla aplikacji webowych.

Główne funkcje aplikacji "Nowa Bankowość Elektroniczna":

1) strona startowa - umożliwia dostęp do informacji o stanie środków na rachunku, powiadomień, publikacji informacji NBP;

2) rachunki - pozycja umożliwiająca dostęp do funkcjonalności, które są powiązane z obsługą rachunków, w tym: przeglądanie operacji, blokad, wyciągów, czy też historii zleceń;

3) zlecenia - pozycja umożliwiająca przejście do funkcjonalności, które umożliwiają rejestrację, import zleceń płatniczych, obsługę kartoteki beneficjentów, dostęp do kalkulatora walutowego oraz aktualnych i archiwalnych kursów walut;

4) czeki;

5) raporty - pozycja umożliwiająca przejście do funkcjonalności związanych z operowaniem na raportach dedykowanych dostępnych dla klienta;

6) komunikacja - pozycja umożliwiająca dostęp do funkcjonalności, które są powiązane z obsługą wniosków oraz zawiadomień o stanie rachunku po stronie NBP, a także komunikacją pomiędzy użytkownikami a pracownikami NBP;

7) administracja - pozycja umożliwiająca dostęp do wszystkich funkcjonalności, które są związane z szeroko pojętą administracją ustawień Bankowości elektronicznej NBP.

System został wdrożony w 2015 r.

7. Centralny system komputerowy "FARMER SIS" (System Informatyczny Świadczeń)

System wspiera przyznawanie i wypłatę świadczeń emerytalno-rentowych rolników wraz z należnymi dodatkami, bada prawo do świadczenia, oblicza wysokość świadczenia i jego składników oraz generuje decyzję przyznającą świadczenie emerytalno-rentowe. W systemie ewidencjonowane są potrącenia zaliczki na podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz rozliczenie roczne podatku. Dodatkowo w systemie obsługiwane są sprawy związane z orzecznictwem lekarskim, gdzie dokonuje się rejestracji wniosku, przygotowuje wezwanie na badania lekarskie oraz rejestruje orzeczenie lekarskie. System FARMER jest zintegrowany z innymi systemami dziedzinowymi Kasy poprzez platformę integracyjną (ESB w ramach systemu Workflow) oraz ma zaimplementowaną obsługę procesową wniosków i spraw beneficjentów Kasy. System jest utrzymywany i administrowany w ośrodkach obliczeniowych Wykonawcy (podstawowym i zapasowym); działa w oparciu o istniejącą w KRUS platformę integracyjną ESB; podlega usługom utrzymania, serwisu i modyfikacji. System ten współpracuje z pozostałymi systemami zintegrowanymi w ramach ZSI. System FARMER jest kluczowy w realizacji statutowej działalności KRUS, z uwagi na obsługę spraw związanych z zabezpieczeniem społecznym rolników i członków ich rodzin.

8. System "WORKFLOW"

System stanowi podstawowy komponent Zintegrowanego Systemu Informatycznego KRUS. W skład systemu WORKFLOW wchodzą następujące podsystemy:

1) Portal dla Pracowników (P4E);

2) Portal dla Rolników (eKRUS);

3) Portal dla Centrów Rehabilitacji Rolników (eCRR);

4) Zarządzania usługami (ESB);

5) Zarządzania procesami (BPM);

6) Zarządzania tożsamością (IDM);

7) Zarządzania zdarzeniami (CEP);

8) Zredukowanego logowania (SSO);

9) Wymiany danych z instytucjami zewnętrznymi (IZ);

10) Obsługi wydruków (AW);

11) BI Publisher (BI).

W ramach systemu WORKFLOW integrowane są usługi systemów dziedzinowych Kasy tj. FARMER SIS (System Informatyczny Świadczeń) i nSIU, wymieniane dane z instytucjami zewnętrznymi, w szczególności: ARiMR, NFZ, ZUS, MRiPS oraz udostępniane są e-usługi KRUS świadczone dla ubezpieczonych w sieci Internet w ramach Portalu dla Rolników eKRUS. Jednocześnie system WORKFLOW - moduł rehabilitacji w P4E, zapewnia kompleksową obsługę w zakresie realizacji świadczeń rzeczowych tj. kierowania rolników na rehabilitację leczniczą oraz komunikację elektroniczną z zakładami rehabilitacji (CRR) w tym zakresie. W ramach modułu orzecznictwo w P4E system WORKFLOW zapewnia obsługę rachunków lekarskich, formularzy medycznych oraz orzeczeń lekarskich.

Ponadto system WORKFLOW zapewnia usługi wspólne dla całego ZSI m.in. w zakresie publikacji i kompozycji usług, uwierzytelniania użytkowników - osób, usług i aplikacji oraz obsługę wydruków. W ramach realizacji niniejszego zamówienia Kasa zapewni kompleksowe usługi informatyczne zarówno w zakresie utrzymania jak i rozwoju systemu WORKFLOW w okresie 48 miesięcy po zakończeniu aktualnie obowiązującej umowy o tożsamym zakresie.";

4)
Wzór Nr 1 - Sprawozdanie miesięczne zwiększeń i zmniejszeń Funduszu Emerytalno- Rentowego (KRUS - FER) otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;
5)
Wzór Nr 3 - Sprawozdanie miesięczne z wykonania planu finansowego Funduszu Administracyjnego (KRUS - FA) otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia;
6)
Wzór Nr 4 - Sprawozdanie kwartalne zwiększeń i zmniejszeń Funduszu Motywacyjnego (KRUS - FM) otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia;
7)
Wzór Nr 5 - Bilans otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia;
8)
Wzór Nr 6 - Sprawozdanie miesięczne z wykonania planu finansowego Funduszu Prewencji i Rehabilitacji (KRUS - FPiR) otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszego zarządzenia.
§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, ze skutkiem od pierwszego dnia roku obrotowego, zgodnie z brzmieniem art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Wzór Nr 1

do Zasad Rachunkowości

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
KRUS-FER
Nazwa jednostkiAdresat
Sprawozdanie miesięczne zwiększeń

i zmniejszeń funduszu emerytalno-rentowego

za okres od początku roku do dnia.........

WyszczególnienieWierszWykonanie od początku roku (zł, gr)
1234
ZWIĘKSZENIA
0820Składki na ubezpieczenie (przypis)01
0920Odsetki z tytułu zwłoki w opłacie składek02
0920Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń03
0920Odsetki od środków na rachunkach bankowych04
0940Nienależnie pobrane świadczenie05
0970Inne przychody FER06
1080Różne07
1510Różnice kursowe08
2430Dotacje09
2960/1Przelewy redystrybucyjne - w ramach FER10
2960Refundacja świadczeń finansowanych przez ZUS11
2960Odpis z Funduszu Składkowego12
2300Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-1913
2300/1Przelewy z Funduszu Przeciwdziałania COVID-I914
Zwiększenia funduszu (przekazanie majątku)15
Zwiększenia funduszu (ubezpieczenia zdrowotne)16
Inne zwiększenia17
Razem (w.01 do 17)18
Stan środków obrotowych na początek roku19
Ogółem (w.18 i 19)20
ZMNIEJSZENIA
3110Emerytury rolnicze z dod. pielęgnacyjnym21
3110Renty rolnicze z dod. pielęgnacyjnym22
3110Zasiłki pogrzebowe23
3110Zasiłki macierzyńskie - art. 20*24
3110Zasiłki macierzyńskie - art. 4*25
3110Ekwiwalent praw26
4580Odsetki z tytułu zwłoki w wypłacie świadczeń27
4950Różnice kursowe28
29
Razem świadczenia rolne (w.21 do 29)30
2960Odpis na fundusz administracyjny z FER31
2960/1Przelewy redystrybucyjne w ramach FER32
4130Składki na ubezpieczenie zdrowotne (z dotacji)33
Uznanie wpłat34
Umorzenie należności pozostałych35
2960Świadczenia finansowane przez ZUS36
2960Świadczenia finansowane przez inne jednostki37
2300/1Przelewy z Funduszu Przeciwdziałania COVID-1938
3110Zasiłek opiekuńczy39
3110Zasiłek kwarantanna40
Zmniejszenie funduszu (przekazanie majątku)41
Zmniejszenie funduszu (ubezpieczenia zdrowotne)42
Inne zmniejszenia43
Razem (w.30+31 do 43)44
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego45
Ogółem (w.44 i 45)46
ŚRODKI OBROTOWE
WierszRodzaj środkaStan na 01.01Stan na koniec okr. sprawozdawczego
1234
47Środki pieniężne
48Należności
49Należności wewnątrzzakładowe
50Pozostałe środki obrotowe (termin "1" i "5")
51Zobowiązania
52Zobowiązania wewnątrzzakładowe
53
54Razem (w.47+48+49+50-51-52+53)
DANE UZUPEŁNIAJĄCE
55Wpływy ze składek
56Wpływy z odsetek z tyt. zwłoki w opłacie składek
57w tym należności z tyt. nieuregulowanych składek
58w tym należności - odsetki z tyt. zwłoki w opłacie składek
59w tym zobowiązania wobec ubezpieczonych
60

* - ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw z dn.21.08.2015 r.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Miejscowość i dataGłówny księgowyKierownik jednostki

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Wzór Nr 3

do Zasad Rachunkowości

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
Nazwa jednostkiKRUS-FA MIESIĘCZNE

za okres od początku roku RRRR

do dnia...-...-...

Adresat
Klasyfikacja budżetowaPLAN

(po zmianach) (zł i gr)

WYKONANIE

od pocz. roku (zł i gr)

12345
010630
020640
030690
040750
050830
060870
070920
080940
090950
100970
11wynagrodź, z tyt. terminowego wpłacania podatku0970-1
12wynagrodź, z tyt. wykonywania obowiązków płatnika składek na ubezp. zdrow.0970-2
132960
142960/1
15przekazanie majątkuInne zw.
16Inne zw.
17RAZEM
18Stan śr. Obrót
19OGÓŁEM
202960
212960/1
223020
233030
243040
253070
264010
274040
284110
29orzecz. lekarskie4110-1
304120
31orzecz. lekarskie4120-1
324140
334170
34orzecz. lekarskie4170-1
354190
364210
374220
384260
394270
404280
414300
42opłaty pocztowe4300-2
43informatyczne4300-3
44koszty bankowe4300-4
45pozostałe4300-5
464360
474380
484390
494400
504410
514420
524430
534440
544480
554510
564520
574540
584580
594590
604600
614610
624700
634710
644720
65umorz. należności
66Inne zm.
67przekazanie majątkuInne zm.
68
69RAZEM
70Stan śr. obrot.
71OGÓŁEM
Stan na 01.01Stan na koniec okresu sprawozdawczego
W1Środki pieniężne1)
W2Materiały
W3Należności
W4Należności wewnątrzzakładowe
W5Zobowiązania
W6Zobowiązania wewnątrzzakładowe
W7MRK
W8RAZEM
Dane dodatkowe
W9Należności dotyczące kosztów upomnień od ubezp. społ.

1) w tym wolne środki przekazane Ministrowi Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ......

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Główny księgowydd-mm-rrKierownik jednostki

ZAŁĄCZNIK Nr  3

Wzór Nr 4

do Zasad Rachunkowości

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia

KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
Nazwa jednostkiKRUS FMAdresat
Sprawozdanie kwartalne

zwiększeń i zmniejszeń funduszu

za okres od początku roku do dnia dd-mm-rrrr

WyszczególnieniewierszWykonanie od początku roku (zł, gr)
1234
ZWIĘKSZENIA
Decyzja o przyznaniu nagród z FM01
Odsetki od środków na rachunku bankowym02
Razem przychody (w.01 do 02)03
Stan funduszu na początek roku04
Inne zwiększenia05
Ogółem zwiększenia (w. 03 do 05)06
ZMNIEJSZENIA
Nagrody07
Składki ZUS08
Składki FP09
Składki PPK10
OR11
Koszty obsługi rachunku bankowego12
Razem (w.07 do 12)13
Inne zmniejszenia14
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego15
Ogółem (w.13 do 15)16
Środki obrotowe
WyszczególnieniewierszStan na 01.01Stan na koniec okresu sprawozdawczego
12345
Środki pieniężne17
Należności18
Należności wewnątrzzakładowe

Zobowiązania

19
20
Zobowiązania wewnątrzzakładowe21
Razem22
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Miejscowość i dataGłówny księgowyKierownik jednostki

ZAŁĄCZNIK Nr  4

Wzór Nr 5

do Zasad Rachunkowości

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

BILANS

sporządzony na dzień 31 grudnia ......r.

Adresat:

.................................

Numer identyfikacyjny REGON:

...........................................

AKTYWAStan naPASYWAStan na
początekkoniecpoczątekkoniec
rokuroku
1212
A. AKTYWA TRWAŁE1A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY40
I. Wartości niematerialne i prawne2I. PAŃSTWOWE FUNDUSZE CELOWE41
1. Inne wartości niematerialne i prawne31. Fundusz Emerytalno-Rentowy42
II. Rzeczowe aktywa trwałe42. Fundusz Administracyjny43
1. Środki trwałe53. Fundusz Prewencji i Rehabilitacji44
a) Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)6II. Zysk (strata) z lat ubiegłych45
b) Budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej7III. Zysk (strata) netto46
c) Urządzenia techniczne i maszyny8B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA47
d) środki transportu9I. Rezerwy na zobowiązania48
e) Inne środki trwałe10II. Zobowiązania długoterminowe49
2. Środki trwale w budowie11III Zobowiązania krótkoterminowe50
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie121. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności51
III. Należności długoterminowe13- do 12 miesięcy52
IV. Inwestycje długoterminowe14- powyżej 12 miesięcy53
1. Długoterminowe aktywa finansowe152. Zobowiązania wobec budżetów54
a) Udziały lub akcje163. Zobowiązania z tyt. ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń55
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe174. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń56
B. AKTYWA OBROTOWE18:5. Pozostałe zobowiązania57
I. Zapasy196. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)58
1. Materiały207. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tyt. dochodów budżetowych59
2. Towary218. Fundusze specjalne60
II. Należności krótkoterminowe22a). Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych61
1. Należności z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:23b) Inne fundusze62
- do 12 miesięcy249. Zobowiązania wewnątrzzakładowe *63
- powyżej 12 miesięcy25IV. Rozliczenia międzyokresowe64
2. Należności od budżetów261. Inne rozliczenia międzyokresowe65
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń2766:
4. Pozostałe należności2867
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych2968
6. Należności wewnątrzzakładowe *3069
III. Inwestycje krótkoterminowe3170
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe3271
a) Środki pieniężne na rachunkach bankowych3372
b) Środki pieniężne państwowego funduszu celowego3473
0) Inne środki pieniężne3574
d) Inne aktywa pieniężne3675
2. Inne inwestycje krótkoterminowe3776
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe38/.77.
RAZEM AKTYWA (A+B)39RAZEM PASYWA (A+B)78
* poz. 30,63 - poleje niewykazywane w bilansie KASY (kompensata)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Główny księgowydataKierownik

ZAŁĄCZNIK Nr  5

Wzór Nr 6

do Zasad Rachunkowości

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
Nazwa jednostkiKRIS-FPiR MIESIĘCZNE

za okres od początku roku do dnia........

Adresat
Klasyfikacja budżetowaPLAN

(po zmianach) (zł i gr)

WYKONANIE

od pocz. roku (zł i gr)

1
010870
020920
030940
040950
050970
061080
072430
082960
092960/1
10Inne zwiększenia
11Przekazanie majątkuInne zwiększenia
12
13
14RAZEM
15Stan śr. obrot..
16OGÓŁEM
172960
182960/1
193030
203040
214190
224210
234270
244280
254300
264390
274430
284580
294720
306260
31Inne zmniejszenia
32Przekazanie majątkuInne zmniejszenia
33
34
35RWI M
36Stan śr. obrot.
37OGÓŁEM
Stan na 01.01Stan na koniec okresu sprawozdawczego
W1Środki pieniężne 1)
W2Materiały
w3Należności
w4Należności wewnątrzzakładowe
w5Zobowiązania
w6Zobowiązania wewnątrzzakładowe
w7MRK
wRAZEM

1) w tym "wolne środki przekazane Ministrowi Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej .....

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Główny księgowydd-mm-rrKierownik jednostki