Dziennik resortowy

Dz.Urz.PKRUS.2018.29

| Akt jednorazowy
Wersja od: 23 października 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 28
PREZESA KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
z dnia 23 października 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad rachunkowości

Na podstawie art. 59 ust. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2017 r. poz. 2336 oraz z 2018 r. poz. 650 i 858) oraz art. 40 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693), zarządza się, co następuje:
§  1.  W załączniku do zarządzenia nr 10 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad rachunkowości (Dz. Urz. KRUS z 2018 r. poz. 10) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1:
a) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1793);",

b) pkt 8 otrzymuje brzmienie:

"8) ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1036, z późn. zm.);".

2) w § 6 ust. 22 otrzymuje brzmienie:

"22. W celu odzwierciedlenia stanu rzeczywistego w księgach rachunkowych dokonuje się odpisów nakładów środków trwałych w budowie i należności w przypadkach:

1) środków trwałych w budowie - uznania jej kontynuowania za niecelową i ekonomicznie nieuzasadnioną;

2) należności - uznanych za nieściągalne z postanowieniem o nieściągalności wydanym przez właściwy organ w wyniku postępowania egzekucyjnego, uznane przez wierzyciela za prawdziwe. Decyzje o dokonaniu odpisów w Centrali Kasy podejmuje I Zastępca Prezesa Kasy, a w oddziale regionalnym Kasy dyrektor oddziału.".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.